KNAW

Research

Thematic study groups for organic dairy farming

Pagina-navigatie:


Update content


Title Thematic study groups for organic dairy farming
Period 01 / 2006 - 12 / 2008
Status Completed
Research number OND1311483

Abstract

[Description problem/question]:
In Bioveem fourteen study groups functioned from 2002-2005. These had a conventional set up: a regional group with approximately four meetings per year, each of which involved another topic. These groups worked well, but did not address the implementation of (new) knowledge in daily management.
[Objectives]:
To communicate and facilitate implementation of strategic, technical and economical knowledge in organic dairy farming.
[Results and products]:
Regional thematic study groups, aimed at implementation of (new and existing) knowledge on organic dairy farming. This project facilitates the input from relevant researchers / experts, while for the coordination and more general extension additional budget is requested for the input of advisory bureaus.

Abstract (NL)

[Probleem]:
In Bioveem hebben van 2002 t/m 2005 veertien studieclubs gedraaid. Deze draaiden op zich goed, maar niet iedere deelnemer is altijd geïnteresseerd in elk onderwerp dat aan bod komt. Daarbij komt dat er veelal maar één bijeenkomst per onderwerp wordt gehouden. Het blijft bij uitwisselen van praktijkervaring van de deelnemers die resultaten inbrengen. Om het minder vrijblijvend te maken en te komen tot strategische implementatie is een verdiepingsslag van deze studiegroepen nodig.
[Doel]:
Het doel is communicatie en implementatie van strategische, technische en economische kennis, opgedaan in Bioveem of andere projecten. Dit behelst onderzoeksresultaten, (getoetste) ervaringskennis en procesmethodieken waarmee Bioveem-veehouders succesvol veranderingen in hun bedrijf hebben doorgevoerd. Door implementatie in de grotere groep biologische melkveehouders te bewerkstelligen, verbetert het toekomstperspectief van de sector.
[Werkwijze]:
In 2006 wordt gestart met themagerichte bijeenkomsten, vrij toegankelijk voor alle melkveehouders en hun periferie. In deze bijeenkomsten worden oplossingen van knelpunten besproken en processen bediscussieerd waarmee specifieke problemen op te lossen of nieuwe kansen te benutten zijn.
Als vervolg op de themabijeenkomsten kunnen de deelnemers zich inschrijven voor themastudiegroepen. Met gemiddeld vier bijeenkomsten per onderwerp wordt geborgd dat zo n themastudiegroep meer diepgang realiseert dan de huidige studiegroepen. Van de deelnemers wordt actieve input verwacht, zoals registratie en informatie verzamelen van bedrijfsonderdelen, zodat de stand van zaken en de ontwikkeling tijdens het jaar van deelname in beeld komt. Onderzoekers en adviseurs met relevante expertise worden betrokken bij de themastudiegroepen. Hierbij moet niet gedacht worden aan alleen hun traditionele rol als kennisbrenger, de Bioveem-aanpak heeft laten zien dat een gezamenlijke ontwikkeling en leerproces veel interessanter en meer belonend is. Een vaste adviseur/begeleider neemt hierin het voortouw. Voor deze activiteiten is door Biologica een aanvraag ingediend voor een tender Advies bij LNV.
Met het budget van dit project wordt de bijdrage van het onderzoek aan themastudiebijeenkomsten en themastudiegroepen gefinancierd. Welke activiteiten precies uitgevoerd worden hangt af van de vraag van de sector (keuze thema s en keuze methodieken). Om het bereik zo groot mogelijk te maken wordt bekeken welke allianties voor deze bijeenkomsten van nut zijn: afhankelijk van het thema bijvoorbeeld met Natuurweide, LTO, VBP, afzetorganisaties, toeleverend of verwerkend bedrijfsleven, overige beroepsverenigingen, onderwijs, etc.
[Resultaten en producten]:
volgt

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. J.B. Pinxterhuis

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D66000 Communication sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation