KNAW

Research

BO-05-001 Coordination Manure and minerals

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-05-001 Coordination Manure and minerals
Period 01 / 2006 - unknown
Status Current
URL http://www.mestenmineralen.nl/
Research number OND1311552

Abstract

The activities within this theme contribute to the coordination and communication of the whole Research Program Environmental and agronomical aspects of the use of nutrients in agriculture . Furthermore, a separated budget has been reserved for short-term specific research for recommendations responding to additional questions from the policy makers rising in the course of the coming year.

The reservation made for these additional questions is 6.3 % of the total budget (4658 k ). The budget for the overall coordination and communication of the Research Program will be 4.3% and 3.2% respectively.

The overall communication deals with:
- contribution to Kennisonline (information website, e-news and monthly newsmagazine)
- fact sheets presenting results from the Research Program
- specific workshop for the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality
Furthermore, each project has its own specific dissemination and communication plan.

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Het beleid van de rijksoverheid is er op gericht om de ontwikkeling van een milieuvriendelijke landbouw te stimuleren en wel zodanig dat ook de emissies van stikstof (N) en fosfor (P) naar het milieu verminderen en de bodem-, water- en luchtkwaliteit verbetert. Ook zijn er internationaal afspraken gemaakt om specifieke milieudoelstellingen te realiseren (o.a. Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn water, NEC-richtlijn, IPPC,-richtlijn, Kaderrichtlijn luchtkwaliteit). Bij de beleidsvoorbereiding van wetgeving en bij de beleidsimplementatie rijzen er veelvuldig aanvullende vragen die vaak op korte termijn beantwoord moeten worden. Daarnaast dient in algemene zin de nieuwe kennis die binnen het onderzoek wordt opgedaan op efficiënte en gerichte wijze gecommuniceerd te worden naar gerichte doelgroepen, zodat het onderzoek haar juiste doorwerking kan vinden en de opgedane kennis optimaal kan worden benut

Om tot een goede onderbouwing en uitwerking van de wetgeving en regelgeving te komen heeft de rijksoverheid, naast het reguliere lopende onderzoek, vaak behoefte aan kennis die op zeer korte termijn opgedaan kan worden via kortlopend onderzoek dan wel via kennismontage snel tot stand kan worden gebracht.

Om de kennisvragen die in de loop van de tijd binnen het Ministerie van LNV geformuleerd worden, efficiënt en snel te kunnen beantwoorden, wordt binnen elk beleidsondersteunend cluster financiële ruimte gecreëerd om de (actuele) beleidsvragen te kunnen beantwoorden (Ad hoc of vrije ruimte). Daarnaast dient ook de algemene communicatie en de communicatie die de projecten overstijgt goed geregeld te zijn, zodat er ruimte is om de belangrijkste resultaten en uitkomsten van het onderzoek te communiceren naar de doelgroepen. Tot slot is het van belang dat de algehele coördinatie van de clusteractiviteiten (zowel intern als extern) goed gewaarborgd is.

Binnen het cluster Mineralen en Milieukwaliteit is 6.3% van het totale beschikbare budget beschikbaar voor het beantwoorden van ad hoc vragen (zgn. vrije ruimte). Voor de communicatie is 3.2% gereserveerd en voor de coördinatie 4.3%. Verder wordt opgemerkt dat voor de (voorheen ingezakte) thema kennisnetwerken aparte gelden zijn gealloceerd voor coördinatie conform de afspraak met het clusterbestuur.

Werkwijze
De organisatie en aansturing van het onderzoek binnen DLO is in bijlage 1 van de managementsamenvatting aangegeven. Om tot een zo goed mogelijke benutting en doorwerking van de opgedane kennis te komen zal minimaal 5 maal per jaar op themaniveau afstemming plaatsvinden met de themacoördinator van LNV, als belangrijkste probleemhouder, en de contactpersoon van Directie Kennis voor het betreffende thema. Daarnaast vindt in lijn met het algehele programmeringsproces vier maal per jaar overleg plaats het clusterbestuur.

Door de afzonderlijke themaleiders wordt twee maal per jaar een themabijeenkomst met de projectleiders, betrokken LNV-beleidsmedewerkers en het dagelijks bestuur van het cluster georganiseerd waarbij de voortgang (inhoudelijke, financieel en planning) en uitkomsten van de projecten worden besproken. Hierdoor wordt vorm gegeven aan de behoefte die door het ministerie van LNV is aangegeven dat zij een zo direct mogelijke aansturing willen nastreven waarbij enerzijds de interactie tussen de thema s goed geregeld wordt en anderzijds een directe wisselwerking is tussen LNV, themaleiders en projectleiders over de voortgang, uitkomsten en eventueel (beperkte) bijsturing van de onderliggende projecten.

Het Ministerie van LNV zal in de loop van het jaar de ad hoc vragen zelf formuleren. Ook bestaat er de mogelijkheid voor beleidsmedewerkers van het ministerie van LNV om via de helpdesk Mineralen en Milieukwaliteit vragen te stellen. Deze zullen vervolgens aan het clusterbestuur worden voorgelegd ter financiering. Het clusterbestuur streeft naar belegging van 50% van het beschikbare budget vóór 30 mei 2008 en de overige 50% vóór 30 september 2008, teneinde de resultaten binnen het kalenderjaar te kunnen afronden.

Naast de reguliere communicatie en kennisoverdracht via de projecten, zijn er ook een aantal algemene communicatie activiteiten binnen dit thema onderbracht. Het betreft hier o.a. Kennisonline (website voor Mineralen en Milieukwaliteit, e-news, magazine) en het uitbrengen van de nieuwsbladen en een bijdrage aan het uitrollen van het beleid naar verschillende doelgroepen. Afhankelijk van het beschikbare budget dat nog resteert zullen in samenspraak met LNV in de loop van het jaar specifieke communicatieprojecten worden geformuleerd. In de projectwerkplannen voor 2008 is per project afzonderlijk aangegeven op welke wijze aandacht wordt besteed aan de doorwerking van het onderzoek naar het beleid, de praktijk en/of andere kennisinstellingen. Reguliere communicatieactiviteiten die binnen de projecten worden uitgevoerd zijn: (a) documentatie van onderzoeksresultaten; (b) publicaties van de kernuitkomsten in wetenschappelijke tijdschriften en/of Nederlandse vakbladen; (c) opstellen van tekst voor infobladen en e-newsberichten; (d) informatie aanleveren om de website te actualiseren en (e) bijdrage leveren aan voorlichtingsbijeenkomsten.

In de managementsamenvatting en onderhavige themabeschrijving wordt de algehele communicatie voor het cluster Mineralen en Milieukwaliteit weergegeven. De communicatie-activiteiten binnen de afzonderlijke projecten is in de projectplannen aangegeven

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. O.F. Schoumans

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D18220 Animal husbandry
D70000 Economics and Business Administration
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation