KNAW

Onderzoek

BO-05-004 Kaderrichtlijn water en maatregelen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-05-004 Kaderrichtlijn water en maatregelen
Looptijd 01 / 2006 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1311571

Samenvatting

Doel:
Aan de uitwerking van de implementatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) wordt door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenspraak met andere Ministeries volop gewerkt. De kans bestaat dat de implementatie uiteindelijk ook gevolgen heeft voor het te voeren mestbeleid om zo de doelstellingen van deze richtlijn te kunnen realiseren. Een nationaal kader voor het identificeren van de opgave van de KRW is noodzakelijk om mogelijkheden voor aanvullende (regionale) maatregelen te verkennen dan wel om een verzoek voor derogatie te kunnen onderbouwen. Het Ministerie van LNV acht het dan ook van belang dat inzicht wordt verkregen in (1) de relatie tussen de kwaliteit van het grondwater en die van het oppervlaktewater gegeven het feit dat het huidige mestbeleid sterk is gebaseerd op de nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water zich meer richt op oppervlaktewater (2) het kwantificeren van de nutriëntenconcentraties die op termijn in het grond- en oppervlaktewater op gaan treden en (3) het lokaliseren van fosfaat¬lekkende gronden incl. het vaststellen van kosten-effectieve maatregelen om de fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater te verminderen.

Werkwijze:
Binnen dit thema zijn drie projecten uitgewerkt die direct gerelateerd zijn aan de benoemde hoofddoelstellingen. Verder wordt opgemerkt dat afstemming heeft plaatsgevonden met de activiteiten die binnen andere clusters plaatsvinden (Vitaal landelijk gebied (water), Ecologische Hoofdstructuur (normstelling), Transitie duurzame landbouw (maatregelen op bedrijfsniveau) en Gewasbescherming (bestrijdingsmiddelen)) teneinde overlap te vermijden en optimaal gebruik te maken van de kennis en producten die elders in dit kader worden ontwikkeld.

Binnen het eerste project wordt nagegaan hoe de kringloop met betrekking tot processen in de bodem, transport door de bodem naar het grondwater en vervolgens uitspoeling via het grondwater naar het oppervlaktewater kan worden gesloten om zo de relatie tussen grondwaterstroming, grondwaterkwaliteit en oppervlaktewaterkwaliteit inzichtelijk te maken. Hiervoor zullen bestaande meetgegevens worden geanalyseerd en geïnterpreteerd Zowel interpretatie van veldmetingen als expertise die met uitspoelingberekeningen zijn opgedaan, zullen worden geanalyseerd. Daarnaast zal worden nagegaan welke aan maatregelen waar noodzakelijk zijn om de (potentiële mogelijke) doelstellingen van de Kaderrichtlijn water te kunnen voldoen.

In het tweede project zal worden aangegeven welke concentraties stikstof en fosfaat in 2015 in het oppervlaktewater haalbaar zijn gegeven het huidige en zonodig aangescherpte mestbeleid en welke concentraties onhaalbaarheid zijn als gevolg van de natuurlijke condities die in de verschillende landschappelijke regio's voorkomen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de processen die in het oppervlaktewater optreden omdat deze in sterke mate de nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater bepalen.

Het derde project betreft een project dat in 2005 gestart is en waarbinnen een methodiek wordt ontwikkeld om fosfaatlekkende gronden te lokaliseren en de effectiviteit van bron- en effectgerichte maatregelen worden geïnventariseerd. Speciale aandacht wordt besteed op welke termijn (meetbare) effecten waarschijnlijk kunnen worden waargenomen.

Resultaten:

Het eindresultaat van dit thema is dat op basis van inzichten omtrent de uitspoelingen van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewateren effectieve maatregelen kunnen worden geïntroduceerd en geïmplementeerd zodat op termijn niet alleen aan de nitraatrichtlijn wordt voldaan maar ook randvoorwaarden die vanuit de implementatie van de KRW worden opgelegd.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

The aim of this theme is to obtain knowledge tot evaluate measures to decrease emissions of nitrogen and phosphorus emission to the environment, so that the (inter)national standards of environmental quality will be met.

The demand for knowledge by the Ministry of Agriculture for this theme includes:
- How changes water quality between the upper groundwater and the surface water? What and were are perspectives of measures?
- Which concentrations will be met in surface waters in 2015?
- Which soils contribute significantly to the leaking of phosphate to surface waters and which measures abate the leaking of phosphate from these soils.

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. F.J.E. van der Bolt

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D16800 Simulatie, virtual reality
D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie