KNAW

Onderzoek

Concentraties in grondwater

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Concentraties in grondwater
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1311573

Samenvatting

[Kennisbehoefte doelgroep]:
Voor het Actieprogramma van de Europese Nitraatrichtlijn moet Nederland in 2009 voldoen aan de milieudoelstellingen van de Nitraatrichtlijn. Dat betekent dat in alle gebieden aan de norm van 50 mg nitraat per liter in het (bovenste) grondwater moet worden voldaan. Het mestbeleid is er op gericht de aanvoer van stikstof naar het grondwater te beperken. De Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Dochterrichtlijn GrondWater formuleren aanvullend beleid en vormen een kader voor de nitraatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben betrekking op (grond)watersystemen. De toestand van de grondwatersystemen zal op andere diepte worden getoetst. De vraag is hoe de waterkwaliteit verandert op weg van het bovenste grondwater ter hoogte van de gemiddeld laagste grondwaterstand en het diepere grondwater op 10 m-mv en wat in 2015 het effect is van het gevoerde mestbeleid op de toestand van de grondwatersystemen. Voor de decembernota s moet een beeld worden geschetst waar we met het huidige beleid komen, waar dit tot een beleidsopgave leidt, en wat de bijdrage van de landbouw is. Kennis wordt verworven door analyses met reeds beschikbare methodieken en specifiek op deze vraagstelling aangepaste methoden en databanken. De verworven kennis wordt gebruikt om metingen van nutriënten in het grondwater te interpreteren. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de rapportages voor de KRW en de nitraatrichtlijn.
[Doel]:
Dit onderzoek moet aangeven welke concentraties stikstof en fosfaat in 2015 in het grondwater op de voor de verschillende beleidsvragen vereiste diepten worden bereikt met het huidige mestbeleid en of bijbehorende doelstellingen worden gehaald. Daartoe worden beschikbare grondwaterkwaliteitsmetingen uit diverse meetnetten bijeen gebracht en zullen deze worden geïnterpreteerd met modelanalyses. Hiertoe zal aanvullende kennis over de omzetting-, de vastlegging- en de transportprocessen in geologische formaties worden verzameld. De mate van anaërobie heeft duidelijke gevolgen voor de mobiliteit van fosfaat . Anderzijds wordt anaërobie in de ondergrond beïnvloed door nitraat- en sulfaatuitspoeling en de aard van het bodemmateriaal. Met deze fenomenen zal in de schattingsmethoden rekening gehouden moeten worden. De verzamelde kennis zal in bestaande instrumenten (STONE) worden verwerkt om nieuwe, betere schattingen van concentraties in het grondwater op verschillende dieptes te genereren. Het doel van het onderzoek is een beeld te schetsen van de nutriëntenconcentraties in de ondergrond van Nederland als functie van het historisch en het huidig landgebruik, de grondwaterstroming en de aard van het bodemmateriaal.
[Werkwijze]:
2006: Landsdekkende berekeningen
Concentratiemetingen van verschillende nationale en regionale meetnetten worden bijeengebracht in een database
In STONE zal de kennis verzameld in het project P-lekkende gronden tav bodemchemische karakterisering en de kennis verzameld in het project Toetsdiepte Nitraat tav denitrificatiecapaciteit worden ingebracht en geactualiseerd
Uitvoeren van landsdekkende berekeningen en toetsing aan meetgegevens
2007 en 2008: Berekeningen op regionale en stroomgebiedsschaal
Landsdekkende berekeningen met het te vormen Nationaal Grondwatermodel vormen de hydrologische basis van uitspoelingsberekeningen met een vernieuwd STONE-instrumentarium. STONE wordt geschikt gemaakt voor berekeningen met een hogere ruimtelijke resolutie. In dit project zal de hydrologische basis op regionale en stroomgebiedsschaal worden gevormd door de resultaten van het Nationaal Grondwatermodel
Voortgaande verbetering van het instrumentarium door inbrengen van gegevens en kennis uit veldinventarisatie en meetnetten. Aandacht zal worden gegeven aan een betere beschrijving van de diepte van anaërobe zone door ook sulfaat in de berekeningen te betrekken
Uitvoeren van landsdelige berekeningen en berekeningen op stroomgebiedsniveau en toetsing aan meetgegevens.
[Resultaten en producten]:
Rapport tbv de decembernota s met de voorspelde toestand van de grondwaterkwaliteit in 2015 - September 2006, jaarlijks
Infoblad Toestand grondwaterkwaliteit in 2015 - September 2006

Samenvatting (EN)

[Research Objectives]:
A qualitative assessment of the groundwater and deeper groundwater quality in 2015 in different parts of the Netherlands as a function of land use, groundwater transport and geochemical conditions in order to bring forward information for the Groundwater Directive, Nitrate Directive and Water framework Directive
[Results and products]:
Analysis, interpretation and syntheses of groundwater and deeper groundwater measurements (report and fact sheets)

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. G.L. Velthof

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie