KNAW

Onderzoek

BO-05-005 Luchtkwaliteit

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-05-005 Luchtkwaliteit
Looptijd 2006 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1311575

Samenvatting

Doel:
Om te kunnen voldoen aan de internationale afspraken die zijn gemaakt om de emissies van ammoniak (NEC-richtlijn, IPPC-richtlijn, Gothenburg-protocol), fijn stof (Kaderrichtlijn luchtkwaliteit en eerste dochterrichtlijn) en overige broeikasgassen zoals methaan en lachgas (Kyoto-protocol) terug te dringen, richt dit thema zich op (1) het verkennen van de opties die er zijn voor het beleid en de landbouwpraktijk zijn om daadwerkelijk de emissie terug te dringen, (2) het faciliteren van de ontwikkeling en de implementatie van emissiereducerende maatregelen, (3) en het monitoren van de landbouwkundige, milieukundige en economische effecten van de te nemen en genomen maatregelen. Naast deze drie hoofddoelstellingen komt er tevens data beschikbaar om verantwoording af te kunnen leggen in (inter)nationaal kader.

Totaal zijn binnen dit thema 11 projecten gedefinieerd die zijn onder te verdelen in vier subthema s.

Werkwijze
De eerste vier projecten richten zich op integrale emissieonderzoek op het gebied van staltechnieken, veevoeding en management (subthema 1). Het accent van het eerste project is het faciliteren van de succesvolle marktintroductie van effectieve en economisch haalbare stalsystemen en technieken met een lage ammoniakemissie vanuit veehouderijgebouwen door een bijdrage te leveren aan het vaststellen van de emissiefactor conform de regeling Ammoniak en Veehouderij (AMvB huisvesting RAV). Binnen het tweede project wordt een model ontwikkeld waarmee de effecten van veevoeding en management op de melkproductie en methaanemissies kan worden gekwantificeerd dat o.a. ingezet kan worden ten behoeve van voorlichting en advisering naar de sector. In het derde project wordt via experimenteel onderzoek relaties vastgesteld tussen rantsoen en de geuremissies om zo inzicht te krijgen op welke wijze de geuruitstoot drastisch teruggedrongen kan worden. Dit onderzoek is reeds in 2004 opgestart en de experimentele metingen worden in 2006 afgerond en gerapporteerd. In het laatste project van dit subthema wordt getracht om tot een internationale harmonisatie van meetprotocollen voor het vaststellen van de emissies van ammoniak, geur en stof uit stallen te komen.

Het tweede subthema richt zich op de integrale analyse van emissieonderzoek in de praktijk. Het betreft hier twee projecten. In het eerste project wordt de milieubelasting van gangbare en biologische rundveehouderij onderling vergeleken, terwijl in het tweede project voor een groot aantal gangbare melkveehouderijbedrijven de ammoniakemissiefactoren worden vastgesteld, omdat de huidige emissiefactoren op slechts een beperkt aantal (gedetailleerde) metingen berusten. Het accent ligt nu op meer kortlopende metingen op een groot aantal bedrijven.

Binnen het derde subthema wordt aandacht besteed aan de nieuwe richtingen voor gasvormige emissiebeperkende maatregelen en bestaat uit een project. Binnen dit project wordt nagegaan hoe boeren positief en effectief geprikkeld kunnen worden om hun bedrijfsmanagement zodanig aan te passen dat de doelen op het gebied van de reductie van de ammoniakemmissies worden gerealiseerd. In samenspraak met groepen van melkveehouders (binnen K&K) en overheid wordt getracht om tot voor de praktijk werkbare en haalbare opties te komen die tevens de overheid het vertrouwen geven dat doelstellingen ook worden gehaald.

Het laatste subthema richt zich op monitoring en verantwoording in nationaal en internationaal kader en bestaat uit vier projecten. Het eerste project heeft als hoofddoelstelling het doorvertalen van conclusies uit gebiedsgericht onderzoek naar de nationale schaal om inzicht te krijgen in de waarschijnlijke grootte en mogelijke bandbreedte van de emissiefactoren en mogelijke oorzaken van het "ammoniakgat" kunnen worden verklaard. Het tweede project richt zich op het versterken van de Nederlandse kennisinbreng in belangrijke internationale netwerken (UNECE, IPPC, NEC) om op internationaal niveau de Nederlandse beleidsmatige aanpak van de problematiek van gasvormige emissies over het voetlicht te brengen. In aansluiting daarop wordt binnen het derde project van dit subthema getracht om tot internationale afstemming te komen van de rekenmethoden om op nationale schaal de gasvormige emissies te kwantificeren. Tot slot wordt binnen het vierde project gewerkt aan de verbetering van de berekening van de nationale ammoniakemissies op basis van de door de Commissie van Deskundige aangegeven uitgangspunten rond emissiefactoren, al dan niet in relatie tot stikstof excreties.

Resultaten
Het eindresultaat van dit thema zal zijn dat er kwantitatieve gegevens komen over gasvormige emissies en emissiefactoren, verbeterde en (internationaal) geharmoniseerde rekenmethoden voor het kwantificeren van de gasvormige emissies, en tot slot een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van nieuwe beleidslijnen en mogelijkheden op bedrijfsniveau emissiereducerende maatregelen te implementeren om zo te kunnen voldoen aan de internationale afspraken die in dit kader zijn gemaakt.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

The research within the cluster theme Gaseous Emissions focuses on the support of the development of national emission policy (within an international context). The shift towards more internationally embedded activities is highlighted in sub-theme 4 (and 1), where pro-active knowledge transfer is envisaged in internationally relevant bodies (e.g. UNECE, NEC-directive / IPPC). Furthermore, harmonization of measurement protocols (e.g. for particulate matter and ammonia) and inventory methods (e.g. national ammonia emission models) is aimed for

The research supports (technical) systems development, implementation and evaluation, but practice and industry have to take the initiative and must contribute in the costs.

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. G.J. Monteny

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15500 Atmosfeerwetenschappen
D18110 Lucht

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie