KNAW

Onderzoek

Uitrollen van Nederlands beleid en aanpak rond gasvormige emissies in...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Uitrollen van Nederlands beleid en aanpak rond gasvormige emissies in internationaal kader (incl. fijn stof)
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2008
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1311584

Samenvatting

[Kennisbehoefte doelgroep]:
LNV (en ook VROM) hebben direct belang bij het op internationaal niveau voor het voetlicht brengen van de Nederlandse beleidsmatige aanpak van de problematiek van gasvormige emissies. Immers, Nederland is reeds lang koploper in Europa als het gaat om beleid en regelgeving (incl. maatregelen) op het gebied van het terugdringen van gasvormige emissies (m.n. ammoniak, maar ook geur, broeikasgassen en stof). Niet in de laatste plaats daarom is Nederland altijd goed vertegenwoordigd in internationale kaders, zoals de UNECE-expert group Ammonia Abatement (direct betrokken bij overzichten van emissie-beperkende systemen en maatregelen; Code of Good Agricultural Practice and Guidance Documents) en de IPPC-directive (hoofdauteur van het BAT/BREF rapport met een overzicht van emissiebeperkende maatregelen in de varkens- en pluimveehouderij). Verder wordt de zgn. NEC-directive van toenemend belang en zijn updates voorzien (en wellicht integraties) van alle bovengenoemde rapporten.
[Doelstelling(en) van het onderzoek]:
Doelstelling van dit project is het versterken van de Nederlandse kennisinbreng en internationale afstemming van emissie-gerelateerde (beleids- en onderzoeks-)activiteiten in belangrijke internationale gremia.
[Aanpak en tijdspad]:
Dit wordt gerealiseerd door een pro-actieve deelname aan verschillende netwerken (UNECE, IPPC, NEC) op het gebied van gasvormige emissies. Het pro-actieve karakter komt tot uiting in het in overleg met LNV en VROM - nemen van het voortouw bij belangrijke activiteiten, zoals congressen (rond ammoniak, stof), herziening van documenten (BAT/BREF, Guidance Documents voorzien in 2007 en 2008), en het vervaardigen van position papers. In het bijzonder zal verder afstemming plaatsvinden met (met name) Duitsland op het gebied van protocollen en methoden voor het meten van gasvormige emissies (in het bijzonder stof) voor luchtwassers en stalsystemen. Doelstelling is het uitrollen van een gezamenlijke aanpak in Europees kader.
Concrete activiteiten:
- maart 2007: Internationale Ammoniak Conferentie, met proceedings
- april 2007: internationaal congres fijn stof, met proceedings
- loop 2007: deelname aan UNECE-expert group met bijdragen aan herziening Guidance Document
- loop 2007: bijdragen aan herziening van BAT/BREF, en/of Guidance Documents in het kader van UNECE, IPPC en NEC
- loop 2007: deelname aan projectgroep EAGER rond nationale NH3-emissiemodellen (2x per jaar)

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

[Research Objectives]:
Create awareness in other countries about the Dutch policy on the topic of gaseous emissions by participation in international networks, organization of meetings etc.
[Results and products]:
Book about NH3: the case of the Netherlands International Conferences on NH3 and Dust Papers presented in international networks (e.g. UNECE)

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. A.J.A. Aarnink
Onderzoeker Ing. H.H. Ellen
Onderzoeker Dr. J. Mosquera Losada
Onderzoeker Ir. M.C.J. Smits
Projectleider Dr.ir. G.J. Monteny

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15500 Atmosfeerwetenschappen
D18110 Lucht
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie