KNAW

Onderzoek

COST-Action ' Melkveebedrijfssysteem en milieu'

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel COST-Action ' Melkveebedrijfssysteem en milieu'
Looptijd 01 / 2006 - 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1311596

Samenvatting

[Kennisbehoefte doelgroep]:
Kennisuitwisseling binnen Europa met betrekking tot de intensieve melkveebedrijven is belangrijk omdat:
- de melkveehouderij in Europa steeds meer gemeenschappelijk heeft (EU-richtlijnen en EU-landbouwbeleid, maar ook technische elementen);
- de resultaten van (duur) onderzoek dan beter benut worden. Een aantal landen heeft intussen systeem onderzoek dat is geïnspireerd door De Marke/Koeien & Kansen en dat ook voor Nederland nuttige informatie oplevert;
- de discussie met buitenlandse experts de kwaliteit van het eigen onderzoek verbetert en bijdraagt aan een brede acceptatie van onderzoeksresultaten, met hun consequenties, door verankering van kennis (wetenschappelijke onderbouwing derogatie);
- er internationaal meer begrip ontstaat voor specifieke problemen binnen Europese regio s en hun oplossingsrichtingen (bijvoorbeeld een derogatie voor dierlijke mest in combinatie met beperkingen t.a.v. het gebruik van kunstmeststoffen e.d.);
- de kans van slagen toeneemt van door de EU te financieren onderzoeksvoorstellen.
Om dergelijke redenen is op verzoek van LNV in 2003 in Quimper (Frankrijk) een door Frankrijk en Nederland georganiseerde workshop gehouden waarin de milieuproblematiek van een aantal Europese landen met intensieve melkveehouderij is belicht. Uitvoerig werd ingegaan op de wijze waarop de Europese richtlijnen worden geïmplementeerd. De resultaten zijn in een PRI-rapport samengevat. In het rapport wordt ook ingegaan op de onderwerpen die de komende jaren discussie en internationale afstemming behoeven.
Om verder internationaal overleg te bevorderen werd een werkgroep opgericht: Dairy Farming Systems and Environment . Nederland is trekker van deze werkgroep, waarvan nu vrijwel alle Europese experts lid zijn. Deze werkgroep is erkend door de European Grassland Federation (EGF) en presenteert op internationale wetenschappelijke bijeenkomsten haar belangrijkste resultaten. In oktober 2005 heeft de werkgroep een tweedaagse bijeenkomst gehouden in Maastricht, waaraan door 43 mensen uit 9 landen werd deelgenomen. Ook Brussel was vertegenwoordigd.
In Maastricht werd besloten de kennisuitwisseling tussen landen te structuren en te stimuleren door het starten van een COST-Action. Een door de EU gehonoreerde COST-Action biedt de deelnemende landen een bescheiden financiële basis voor uitwisseling van kennis die in nationale projecten (zoals De Marke/Koeien & Kansen of daaraan gerelateerd) is opgedaan. Nederland is gevraagd hieraan uitwerking te geven en bij honorering het voorzitterschap en secretariaat te voeren. Om het geheel hanteerbaar te houden wordt gedacht aan 3 subgroepen. Een van de subgroepen houdt zich bezig met voor het bedrijfssysteem relevante vragen rond de component veestapel (zoals excretie of beweiding), een andere groep richt zich op bodem en gewas (zoals meststof- of bodemgebruik) en de derde groep richt zich op vragen met betrekking tot het bedrijf als geheel. Tussen de groepen bestaan personele unies en er zal voortdurend geschakeld worden tussen de componenten en het bedrijfsniveau.
[Doel]:
Internationale kennisuitwisseling en overleg gaat met kosten gepaard. Als die kosten niet worden gedekt bestaat het gevaar dat het internationale overleg verwatert of niet de agenda voert die Nederland wenselijk acht. Het concrete voorstel is in de eerste helft van 2006 een COST-Action-voorstel te schrijven waarin de volgende activiteiten en kosten van de deelnemende landen worden ondergebracht:
- het voorbereiden van wetenschappelijke bijeenkosten (inhoudelijk door het laten voorbereiden van thema s door kleine teams)
- het dekken van de kosten van reizen, accommodatie en verslag (rapport)
In de COST-Action wordt aangegeven welke thema s op welke manier behandeld worden en wel tijdpad wordt gevolgd. De projectleiding stelt daarbij inbreng van beleid en sector op prijs. De duur van een COST-Action is in de regel 4 jaar. Het gaat in het voorliggende voorstel om kosten die WUR moet maken om een COST-Action te realiseren, door overleg tussen beoogde partners en het schrijven en indienen van een voorstel bij de EU. Het geeft Nederland de kans trekker te blijven in het internationale circuit, wat een aantal voordelen heeft (status, sturingsmogelijkheden in landensamenstelling en onderwerpen). Bij honorering wil WUR het voorzitterschap en secretariaat op zich nemen (alle in Maastricht aanwezige landen gaan daarmee accoord), en bovendien de onderwerpen die met name voor Nederland van belang zijn (gerelateerd aan Nederlandse knelpunten) goed voorbereid ter tafel brengen. De kosten die na honorering van de COST-Action uit dit project zullen worden betaald hebben betrekking op het (vooraf) zorgvuldig voorbereiden van de inhoudelijke inbreng van Nederland, het deelnemen aan de bijeenkomsten en het (deels achteraf) voor Nederlands omstandigheden profijtelijk maken van de inbreng van de andere landen. Bovendien brengen de secretariaat en het voorzitterschap enige kosten met zich mee, de prijs die betaald moet worden voor de mogelijkheden tot sturing en profilering.
[Werkwijze]:
Eind 2005 - begin 2006; uitwerken en indienen COST-Action-voorstel Medio 2006 (indien gehonoreerd): uitvoeren COST-Action (go/no-go moment)
[Resultaten en producten]:
Voorstel COST-Action naar EU - april 2006
Eerste internationale werkbijeenkomst - oktober 2006
Eerste inhoudelijke rapportage (rapport) - December 2006

Samenvatting (EN)

[Research Objectives]:
EU shared knowledge on the subject of dairy farming systems
[Results and products]:
A COST-Action proposal and (if accepted) a report of the first international scientific meeting

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. H.F.M. Aarts

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie