KNAW

Research

Fishery Issues

Pagina-navigatie:


Update content


Title Fishery Issues
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1311642

Abstract

[Knowledge needs]:
Economic assessment and evaluation of fisheries policy, in order to support the Fisheries Department of the Ministry.
[Research aims]:
To establish the impact of quota trading on economic performance of the fishery enterprises.
To determine the level of fishing quota and the economic impact on the sector of these fishing quota.
[Result]:
Reports

Abstract (NL)

[Kennisbehoefte doelgroep]:
- Impact van Contingentenregeling op bedrijfsresultaten van de Nederlandse visserijsector: De huidige regeling Viscontingenten maakt de verkoop en aankoop van contingenten (individuele overdraagbare vangstquota) mogelijk. Daardoor hebben de contingenten, die in het verleden gratis verkregen zijn op basis van historische vangstrechten, een grote handelswaarde gekregen. Voor tweede en derde generatie houders van contingenten resulteert het systeem in hogere bedrijfskosten. Er zijn ook alternatieven mogelijk. In o.a. België en Denemarken worden andere systemen gebruikt voor de nationale verdeling van de visquota.
- Welk effect hebben de hoge prijzen voor visrechten op het bedrijfsresultaat van visserijondernemingen?
- Zijn er mogelijkheden om de contingentenmarkt beter te reguleren en daarmee de kosten voor visrechten te beperken?
- Hoe worden visrechten in andere EU-lidstaten verdeeld?
- Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende systemen t.o.v. het Nederlandse systeem?
- STECF en Economisch advies visserijbeleid:
- advies aan de Europese Commissie in kader van STECF. Het (economisch) advies aan de EC is georganiseerd rond haar wetenschappelijk advies commissie (STECF) waarin ook het LEI participeert.
- doorrekenen van de economische effecten van geadviseerde toegestane vangsten (TACs) en beleidsvoorstellen van de EC voor de Nederlandse visserij.
- advies bij het inrichten van de Dataregulering voor de visserij. De EC is van plan het wetenschappelijke advies uit te breiden door vaker experts uit de lidstaten uit te nodigen in o.a. werkgroepen van STECF. De Commissie heeft het voornemen de instituten waar de experts werkzaam zijn, in de toekomst gedeeltelijk te compenseren voor de ingezette dagen. Hiervoor wordt contrafinanciering gevraagd.
- Economische evaluatie van visserijbeleid:
Jaarlijks worden in oktober de biologische adviezen voor visserij gepubliceerd. Waar dit vroeger vooral een puntopname betrof, zal de ICES in de toekomst gaan werken met (meerjarige)beheersscenario's en bandbreedtes. Voor de Directie Visserij is van belang dat alvorens tot standpunten te komen, de biologische adviezen in november worden vertaald in economische korte en lange termijn perspectieven. Afgelopen jaren bleek die behoefte aan sociaal-economische scenario's niet geheel onder te brengen bij kortlopende beleidsvragen.
- Welke zijn de economische en sociale effecten van door ICES geadviseerde TACs en van eventuele door de EC voorgestelde beleidsvarianten (w.o. herstelplannen) voor de Nederlandse vloten en de visverwerkende industrie op korte en lange termijn?
- Wenselijkheid van uitbreiding van Gemeenschappelijk Europees Visteeltbeleid
De wereldbevolking groeit en de vangstmogelijkheden van vis in de zeeën stagneert. De enige manier om aan de groeiende vraag aan vis te voldoen is via de aquacultuur. De viskweeksector heeft grote moeite zich goed te ontwikkelen omdat ondanks het mondiale tekort aan vis de prijzen af-kwekerij met grote regelmaat onder druk staan. Veel viskwekers in Nederland en Europa zijn daardoor niet in staat te investeren in structurele groei.
- Welke dynamiek veroorzaakt dat viskwekers in Europa (en ook daarbuiten) vaak moeite hebben om een acceptabel bedrijfsresultaat te realiseren?
- En hoe zou dit probleem beter beheerst kunnen worden zodat de viskweeksector de financiële middelen kan genereren om zich daadwerkelijk te ontwikkelen?
- Zou een aangepast Europees beleid (o.a. marktordening) hiervoor een oplossing kunnen bieden?
[Doelstelling van het onderzoek]:
Ondersteuning directie Visserij
[Werkwijze]:
Eerst zal in overleg met de LNV-contactpersonen een nadere prioriteitstelling moeten plaatsvinden. Het onderzoek wordt uitgevoerd d.m.v.:
- Deskstudie
- Interviews;
- Deelname aan STECF en subgroepen daarvan
- Doorrekenen van voorgestelde beleidsscenario s met behulp van beschikbare modellen, die geactualiseerd moeten worden (economische data) en aangepast aan het actuele biologische advies.
[Resultaten en producten]:
Er wordt schriftelijk gerapporteerd aan de opdrachtgever

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D18230 Fisheries
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation