KNAW

Onderzoek

Langetermijn projecties: perspectieven en implicaties

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Langetermijn projecties: perspectieven en implicaties
Looptijd 01 / 2006 - 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1311644

Samenvatting

[Kennisbehoefte doelgroep]:
Ten eerste: internationaal (EU. OESO. ERS-USDA. FAPRI, FAO) worden steeds meer langere termijn projecties (10 jaar) gemaakt van ontwikkelingen op goederenmarkten. Die projecties betreffen meestal de big commodities granen, oliezaden, rundvlees, varkensvlees, pluimvee, eieren, boter, kaas, melkpoeder. Hoe nuttig deze ook zijn, ze zijn vaak te weinig toegespitst op de voor de Nederlandse agrosector relevante producten. Noodzakelijk is dan ook in de toekomst een vertaalslag te maken naar voor Nederland wel bruikbare projecties en naar de implicaties van die projecties voor de agrarische sector. In dit eerste deelproject dient daartoe een methodiek te worden ontwikkeld en daadwerkelijk een eerste versie van zo n middenlange termijn scenario of referentiescenario tot stand te worden gebracht. Wanneer deze tot stand is gekomen en er de nodige ervaring mee is opgedaan, zouden de projecties jaarlijks in het Landbouw-Economisch Bericht gepubliceerd kunnen worden (vgl Centraal- Economisch Plan).
Ten tweede, de Minister heeft in zijn Landbouwvisie Kiezen voor Landbouw aangegeven om eens in de drie jaar een uitvoerig wetenschappelijk achtergronddocument zoals gepresenteerd bij de huidige visie op te leveren. In dit tweede deelproject dient hiervoor een methodologie ontwikkeld te worden.
[Doelstellingen]: Hoofddoelstellingen deelproject I:
- Inzicht in midden lange termijn ontwikkeling van voor de Nederlandse agrosector relevant producten
- Een referentiescenario voor het Nederlandse agrocomplex wat dient als uitgangspunt voor beleidsonderzoek
Hoofddoelstellingen deelproject II:
- Methodologie om eens in de drie jaar een wetenschappelijk achtergronddocument zoals gepresenteerd bij de huidige landbouw visie op te leveren (inclusief onderzoeksprogrammering).
[Werkwijze]:
Deelproject I: referentiescenario voor het gehele agrocomplex voor de langere termijn Het referentiescenario voor het gehele agrocomplex voor de langere termijn (10 jaar) wordt gegenereerd in een iteratief proces tussen een portfolio van bestaande modellen (GTAP, AGMEMOD, CAPRI, DRAM, HORTIS) en sector experts. Erg belangrijk in deze zijn de uitgangspunten of basisaannames voor het referentiescenario. Macro-economische aannames en de ontwikkeling van wereldhandel en productie worden ontleend aan de internationale projecties voor de langere termijn zoals OECD, EU, FAPRI, FAO en USDA-ERS. Het referentiescenario is beleidsarm in de zin dat alleen bestaand en goedgekeurd beleid wordt meegenomen. Wanneer het referentiescenario is gegenereerd, kan het gebruikt worden om de invloed van beleidsopties te berekenen (vindt plaats in andere projecten binnen dit thema).
In 2006 wordt een methodiek ontwikkeld om de internationale projecties te vertalen naar de Nederlandse situatie en er wordt een eerste versie van de projectieresultaten opgeleverd. Aandachtpunten zijn:
- projecties voor tuinbouwproducten
- projecties voor vraag en aanbodontwikkelingen in Centraal en Oost Europa
- koppeling van modellen met een verschillende focus (GTAP, AGMEMOD, CAPRI, DRAM, HORTIS)
Deelproject II: methodologie en onderzoeksprogrammeringsproces driejaarlijks wetenschappelijk achtergronddocument bij visie
Eens in de drie jaar dient een uitgebreid wetenschappelijk achtergronddocument zoals gepresenteerd bij de huidige landbouw visie opgeleverd te worden. Ervaring met de totstandkoming van de huidige visie heeft aangetoond dat planning en een consistente methodiek wenselijk is. De methodiek en bijbehorende onderzoeksplanning wordt binnen dit project in 2006 ontwikkeld. Het achtergrond rapport wordt niet binnen dit project ontwikkeld, maar is een product van het gehele cluster Economisch Perspectiefvolle Agroketens. De algemene lijn zou kunnen zijn:
Jaar 1)
- analyse van drijvende sociaal economische krachten-trends: - Thema Macro trends
- analyse van technologische trends - Thema Innovatie
- Doel: levert aannames en aandachtspunten voor referentiescenario
- jaarlijkse (eenvoudige)simpele concurrentiemonitor - Thema Concurrentiekracht
- Doel: selectie producten/landen voor diepgaand onderzoek in jaar 2
Jaar 2)
- diverse uitgebreidde concurrentieanalyses voor geselecteerde markten of producten - Thema Concurrentiekracht
- ontwikkelen referentiescenario (concept versie) - Thema Macro trends
Jaar 3)
- ontwikkelen integrale visie - Thema Macro trends
- kwantitatief en kwalitatief wereldbeeld
- gevoeligheids en beleidsscenario s - vertalen visie naar sectoren\ondernemers - Thema ondernemerschap
Bij vernieuwing van de methodologie wordt aandacht besteed aan de samenhang van verschillende ontwikkelingen (vooral die op het gebied van Europese milieurichtlijnen en strategie├źn). Dus ook aandacht voor de wijze waarop ecologische ontwikkelingen en daarvoor ontwikkeldbeleid een plaats krijgen.
Tenslotte zal een begeleidingsgroep/klankbordgroep geformeerd worden met daarin te formeren met daarin Gerrit Meester (DIZ), Henk Massink (DIZ), Gijs van Leeuwen (DL), Doekele Haagsma en mogelijk onderzoekrs zoals Arie Oskam, Herman Stolwijk en Michiel Keyzer.
[Resultaten en producten]:
2006
Deelproject I:
- onderzoeksrapport dat methodologie beschrijft om tot jaarlijkse projecties te komen
- aandachtspunten tuinbouwproducten en modelkoppeling
- onderzoeksrapport dat eerste projectie resultaten voor gehele Nederlandse agrocomplex (10 jaar vooruit) beschrijft, met focus op Centraal en Midden Europa
Deelproject II:
- beschrijving van methodologie en onderzoeksprogrammeringsproces om een keer in de drie jaar een wetenschappelijk achtergronddocument zoals gepresenteerd bij de huidige landbouw visie op te leveren.

Samenvatting (EN)

[Knowledge needs]:
Insights into long-term developments of markets of interest to the Dutch agricultural sector.
[Research aims]:
Draft a reference scenario for the Dutch agri-food chain that acts like a baseline for policy research; develop a methodology for a scientific background document as done for the Ministry s 2005 Agricultural Strategy document (The Choice for Agriculture), once every three year.
[Output (in 2006)]
Part 1: research report on the methodology of yearly projections; research report with first projections for the Dutch agri-food chain;
Part 2: report on methodology and programming process to come to the design of a scientific background document to a Government s agricultural strategy document.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. J.C.M. van Meijl

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie