KNAW

Research

Stimulating innovations in the field of Agrologistics

Pagina-navigatie:


Update content


Title Stimulating innovations in the field of Agrologistics
Period 01 / 2006 - 12 / 2006
Status Completed
Research number OND1311654

Abstract

This project has three pillars: To bring together existing knowledge, and make it avaluable for specific relevant target groups, to scan developments regarding Agribusiness parks (ABP s); and to develop a communication plan. The aims of the project are:
- To describe relevant legislation
- To develop an effective approach to inventarise agrologistical developements
- To formulate a communication plan
The project results are:
- Overview of relevant public policy programs
- Overview of (inter)national legislation
- Overview of recent developments

Abstract (NL)

[Kennisbehoefte doelgroep]:
A) Massa maken: De afgelopen jaren heeft het Platform Agrologistiek veel initiatieven gefaciliteerd. Daarnaast komt er erg veel agrologistieke kennis en ervaring beschikbaar. Niet alleen binnen de gekende gremia als Transumo, Transforum, AKK, het voormalige Klict en bijv het V&W programma Transportbesparing maar ook daarbuiten. Dit laatste betreft zowel het reguliere onderzoek van kennisaanbieders alsook ontwikkelingen die door het bedrijfsleven zelf worden getrokken binnen Nederland en daarbuiten (denk bijv aan de ontwikkelingen rondom RFID). Het is nadrukkelijk het doel om al deze nieuwe kennis te inventariseren, met elkaar in te lijnen en als samenhangend geheel te ontsluiten voor de verschillende doelgroepen (bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en overheid). Op deze wijze worden deze doelgroepen uitgedaagd om massa te maken en wordt draagvlak, kennisontwikkeling en een kennisinfrastructuur rond agrologistiek bevorderd hetgeen het effect van agrologistieke innovaties en projecten verder kan vergroten. Het onderstaande punt C dient hier nadrukkelijk ondersteunend aan te zijn.
B) Volgen van de ontwikkelingen rondom Agribusinessparken (ABP s): In 2004/2005 is er een wereldwijde inventarisatie geweest naar Agribusinesparken (ABP s). Dit veld ontwikkelt zich snel en wereldwijd zie je verschillende varianten ontstaan. Doel is deze ontwikkelingen op de voet te volgen. Daarnaast is er behoefte om de eerste inventarisatie verder te verdiepen en waar mogelijk te verbreden.
C) Plan voor de opzet van een goede communicatie(infrastructuur) voor Agrologistiek: Er is behoefte aan navolging in de uitvoering van de Visie Agrologistiek. Hoe kunnen onze doelgroepen worden bereikt, nieuwe initiatieven worden opgespoord en ondernemers worden geïnspireerd? Constatering is dat er binnen het bedrijfsleven, het onderzoek, het onderwijs maar zeker ook de overheid verschillende gremia los van elkaar mee bezig zijn zonder elkaar wederzijds te versterken. Doel is om te komen tot afgestemde effectieve informatievergaring en vervolgens verspreiding richting de beoogde doelgroepen. Partijen die een vergelijkbare (deel)doelstelling kennen zijn:
1. Wageningen Expertise Centre for Chain and Network Studies. Dit centrum heeft een wetenschappelijk wereldwijd netwerk. Gegeven het onderzoeksveld vallen daar ook NGO s en multinationals onder.
2. Groene Kennis Cooperatie. Eén van de hoofddoelstellingen van de GKC is te komen tot kenniscirculatie in de groene kenniskolom. Agrologistiek is door hun geïdentificeerd als een belangrijk thema.
3. Nederland Distributieland. NDL wordt door LNV ondersteund om voor de agrokolom relevante ontwikkelingen te volgen en daarover te rapporteren dan wel gericht actie te ondernemen.
4. Interdepartementale werkgroep Agrologistiek. Deze werkgroep is de linking pin tussen het Platform Agrologistiek en de verschillende relevante departementen.
5. Verder zijn er op provinciaal niveau nog verschillende groepen actief.
Doel is om deze initiatieven te inventariseren en te komen tot een voorstel om deze activiteiten en structuren om te zetten in een effectief nieuwsvergaring, -verspreiding instrument afgestemd op de informatiebehoeftes van de verschillende doelgroepen. Deze activiteit kan niet los worden gezien van activiteit A.
[Doelstelling]:
Het onderzoek stelt zich ten doel om te komen tot
Ontsluiting van voor agrologistiek relevante regelingen
Ontsluiting van een (EU) regelgeving met invloed op agrologistiek
Inzicht te verschaffen aan de verschillende doelgroepen in relevante ontwikkelingen elders
Effectieve aanpak om relevante agrologistieke ontwikkelingen te inventariseren, en te ontsluiten
Plan van aanpak voor een effectief communicatie instrument
[Werkwijze]:
A) Massa Maken
- Projectopzet uitwerken en voeren van verkennende gesprekken
- Projectopzet gedetailleerd vaststellen
- Actieplan presenteren aan stakeholders
- Go / no go
-Uitrol van het project (bijv. workshop)
B) Volgen van ontwikkelingen rondom Agribusinessparken (ABP s)
- Gedurende dit project zal afstemming met de opdrachtgever plaatsvinden over de voortgang van het project.
C) Plan voor de opzet van een goede communicatie(infrastructuur) voor Agrologistiek
- Projectplan gedetailleerder uitwerken en afstemmen met opdrachtgever
- Tijdens projectproces waar relevant terugkoppeling en overleg met opdrachtgever
Naar verwachting zal het inhoudelijke projectproces een half jaar in beslag zal nemen. Echter doordat de aanloop en nazorgfase zorgvuldig en met volledig commitment van de begeleidingscommissie zal moeten worden ingekleed is voor een tijdspad van één jaar gekozen.
[Resultaten en producten]:
Overzicht van aan Agrologistiek gerelateerde (beleids)programma s bij V&W, EZ, VROM en LNV;
Overzicht van Internationale (EU) regelgeving met invloed op agrologistiek;
Overzicht van ontwikkelingen in sectoren met relevantie voor agrologistiek;
Mogelijkheden van de kennisinfrastructuur agrologistiek;
Vervolgonderzoek Agribusinessparken Internationaal;
Effectieve aanpak om relevante agrologistieke ontwikkelingen te inventariseren, en te ontsluiten voor de verschillende doelgroepen (bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en overheid).
Plan van aanpak voor een effectief communicatie instrument dat is ingebed bij de stakeholders.

Related organisations

Related people

Project leader Drs. D.A.J.M. Stijnen

Related research (upper level)

Classification

D18200 Plant production and animal production
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation