KNAW

Research

BO-08-005 Sustainable animal nutrition

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-08-005 Sustainable animal nutrition
Period 01 / 2006 - unknown
Status Current
Research number OND1311708

Abstract

This programme aims at the development and implementation of knowledge with respect to the safety and sustainability of feed, for the Dutch Ministry of Agriculture (LNV). The research, is done in close cooperation with stakeholders, like the Food Authority (VWA), the Commodity Board for Feed Production (PDV), United Feed Producers (Nevedi), and individual companies. Research projects are developed during the course of the programme, 1) as result of a strategic dialogue with stakeholders, 2) the result of the evaluation of current policy and law (Kaderwet Diervoeders) in 2007, and 3) spin-off from the public-private cooperation with respect to the control of feed safety. Important issues, include sustainable feed production, the effects of the biobased economy on feed production, risk assessment and models for carry-over. Other issues are the economic effects of EU legislation on transparency, and (animal) health claims on feed commodities.

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Het Ministerie van LNV heeft behoefte aan een programmeringsstudie, bedoeld om allerlei vragen t.a.v. veiligheid en kwaliteit m.b.t. diervoeders, samen met belangrijke stakeholders te prioriteren en om te zetten in gezamenlijke plannen van aanpak. Deze programmeringstudie zal breed van opzet en aanpak zijn en de volgende, door het Ministerie van LNV genoemde, aspecten omvatten.
- De behoefte aan een lijst van stoffen waarvan voor versleping (carry-over) een nul-tolerantie zou moeten gelden.
- De behoefte aan kennis van al dan niet malafide praktijken, waardoor verontreiniging van diervoeders accidenteel of structureel optreedt door procestechniek, logistiek en gebruik van voeders.
- De behoefte aan inzicht in de mogelijke gevolgen van verschillende beleidsmaatregelen (instrumenten) op de beschikbaarheid van diervoeders en op dierlijke producten.
- De behoefte aan inzicht in de mogelijkheden voor maatschappelijk verantwoorde productie van diervoeders c.q. het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid in de dierlijke productie voor het voldoen aan bovenwettelijke eisen.
- De behoefte aan inzicht in de mogelijke gevolgen van internationaal milieubeleid voor de beschikbaarheid van grondstoffen voor diervoeders.

Overige aspecten die Wageningen UR in de programmeringsstudie zou willen inbrengen zijn:

- De behoefte aan een analyse van grondstofstromen vooral met betrekking tot de kwaliteitsborging in landen van herkomst.
- De behoefte aan het benoemen, prioriteren en oplossen van problemen met betrekking tot de aanvoer en borging van GGO-vrije grondstoffen voor GGO-vrije ketens, waaronder de biologische dierhouderij.
- Mogelijkheden voor implementatie van kwantitatieve methoden voor risicobeoordeling, risicomanagement, controle en beheer van kritieke punten (HACCP), en optimalisatie van monitoringsprogramma s.

Tenslotte zullen in deze programmeringsstudie ook de mogelijkheden en wenselijkheid van probleembenadering via de methodiek van een Community of Practice worden verkend.
Op grond van de uitkomsten van deze studie zal worden vastgesteld welke vraagstukken in de tweede helft van 2006 zullen worden uitgewerkt en op welke wijze.
Daarnaast wordt aan een aantal van de door LNV gevraagde aspecten met betrekking tot voedselveiligheid en de veiligheid van diervoeders al onderzoek uitgevoerd, waarvoor budget gereserveerd is voor 2006, dan wel waarvoor het wenselijk is dat dit onderzoek wordt voortgezet in 2006. Het gaat daarbij om de volgende vraagstukken:
a. De relatie van normen van agentia in diervoeders met normen in levensmiddelen
b. Kwantificering van risico s in de keten.
c. Gevolgen van verschillende toepassingen van reststromen.
d. Kwaliteitsverbetering gebruik voer en water in de primaire sector.
Het ministerie van LNV heeft verder behoefte aan een nadere uitwerking van het beleidskader Toezicht op Controle voor de diervoedersector. Er is behoefte aan een studie die de randvoorwaarden, een mogelijk arrangement en de geschiktheid van huidige private kwaliteitssystemen in deze sector onderzoekt op geschiktheid voor Toezicht op Controle.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr.ing L.B.J. Sebek
Project leader Dr. G.A.L. Meijer

Related research (upper level)

Classification

D22100 Microbiology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation