KNAW

Research

BO-08-009 Food quality

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-08-009 Food quality
Period 01 / 2006 - unknown
Status Current
Research number OND1311719

Abstract

Background:
Food quality is one of the main policy domains for the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The strategic dialogue about food quality (2005) identified food and health, food and consumer behaviour and objective information as key issues in this respect. Furthermore, balancing values and risk-benefit analysis remain important challenges in this field.

Objective:
Decision-makers need more detailed knowledge on all the above emphasised themes than could be developed in 2006.

Results:
Reports, workshops and papers

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Bij het thema voedselkwaliteit is het doel om consumentenvertrouwen te wekken en bewuste keuzes van consumenten te faciliteren. Daarnaast moeten de waarden van voedselkwaliteit geobjectiveerd worden om heldere afwegingen van waarden van voedselkwaliteit zoals volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en eerlijke handel bij beleidsmaatregelen te kunnen maken.

Werkwijze
Afstemming en inkadering:
Het uiteindelijke doel van het thema Voedselkwaliteit is het aandragen van (beleids)instrumenten voor een integrale (kwantitatieve) risk-benefit analyse die verder gaat dan alleen een risico-evaluatie van mogelijke (schadelijke) gezondheidseffecten. Met dit nieuwe instrument worden de voor en nadelen van een beleidsmaatregel inzichtelijk gemaakt. Het instrument moet inpasbaar zijn in de bestaande structuren van risico-evaluatie, -management en communicatie.
Hiertoe zijn 4 projecten uitgewerkt: beleidsafweging, informatievoorziening, objectiveringsfuctie, verbreding risicobeoordeling. Daarnaast wordt een aanzet gemaakt voor een project in het kader van voeding en gezondheid (ontwikkeling meetmethode voor screening van voedingsmiddelen op relevante gezondheidsfactoren). Voor het welslagen van het uiteindelijke instrument is het cruciaal dat er een goede afstemming tot stand komt tussen de verschillende projecten en het thema Voedselveiligheid. Daartoe zullen de projectleiders en de LNV probleemhouders nauw samenwerken en intensief overleggen. Indien gewenst kunnen ook externe partijen hierbij betrokken worden.
In een workshop/ronde tafel conferentie zullen de resultaten van de projecten beoordeeld en op elkaar afgestemd worden. Tussentijdse bijsturing is hierdoor mogelijk

Resultaten:
De beoogde producten zijn:

A.Workshops: Afstemming van projecten intern en extern. Afstemming met cluster biologische landbouw.
B.Rapporten: Afzonderlijke rapportages uit de verschillende projecten met daarnaast een Integratie van de informatie in een gezamenlijk rapport.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. G.M.L. Tacken

Related research (upper level)

Classification

D24300 Nutrition
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation