KNAW

Onderzoek

Onderzoek naar tekenpopulaties 2006

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Onderzoek naar tekenpopulaties 2006
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1311729

Samenvatting

[Kennisbehoefte doelgroep]:
De overheid is zich er van bewust dat het een vinger aan de pols moet houden wat betreft opkomende zoönosen. Deze behoefte werd Europees erkent tijdens de Conferentie Emerging diseases (september 04). De ziekte van Lyme blijkt zo n opkomende zoönosen te zijn. Aangezien teken belangrijk zijn voor de overdracht van deze ziekte via Borrelia naar mens en dier, wil de overheid beter zicht hebben op het wel en wee van de tekenpopulatie (+ infectiegraad) in Nederland.
[Doel]:
Waarborgen van het huidige beschermingsniveau
[Werkwijze]:
Sinds 2000 worden er teken verzameld. In de periode 2000-2002 werden teken gevangen in het duin-, stads-, bos- en weidegebied. Vanaf 2003 is het vangen beperkt tot het duingebied aangezien dit de plek is waar veelal de meeste teken voorkomen. Een geringe jaarlijkse monitoring van teken (en hun dragers-muizen) in het duingebied blijft nodig om de dynamica van de tekenpopulatie in beeld te brengen en te houden. Ook de analyse voor Borrelia in de teken blijft nodig om een beeld te houden op de infectiegraad van de teken en het daarmee samenhangende risico voor mens en dier.
Eind 2005 zal er een rapportage komen over de prevalentie van teken en de prevalentie van Borrelia/Erlichia in de gevangen teken in de afgelopen jaren. Aan de hand van dit rapport zal het beleid worden geformuleerd tav tekenoverdraagbare zoonosen. Dit kan leiden tot een aanpassing van de aanpak. Aangezien de teken pas in de zomer worden gevangen is er voldoende tijd om dergelijke aanpassingen te doen. [Resulaten en producten]:
De verkregen resultaten geven een indruk van het aantal teken in de diverse gebieden, alsmede van het verloop van tekenpopulaties gedurende het jaar. Ook een eventueel seizoenspatroon voor de in de teken aanwezige pathogenen kan op deze wijze worden onderzocht. Op basis van het aantal besmette teken kan een risico-inschatting worden gemaakt voor het oplopen van een infectie ten gevolge van een tekenbeet (ism RIVM).
De resultaten zullen in een gezamelijk rapport met het RIVM worden gepresenteerd. Daarnaast zullen de resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd, zowel in populaire versie als in wetenschappelijke uitvoering.
Ieder jaar tonen de media (schrijvende pers, TV, radio) in de zomermaanden grote belangstelling voor de tekenproblematiek. De verwachting is dat dit in 2006 niet anders zal zijn.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

The government is well aware of the potential risk of emerging zoonoses. Lyme disease is such a up-comming zoonose. This disease is caused by Borrelia which is brought over to humans by tics. Therefore insights in prevalence of tics and Borrelia in the tics is necessary. In this project a surveillance study will be performed to determine the prevalence of tics and its zoonotic organisms in certain area s.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. F.H.M. Borgsteede

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D22100 Microbiologie
D23110 Infecties, parasitologie, virologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie