KNAW

Research

The implementation of a guideline on the management of the lumbosacral...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The implementation of a guideline on the management of the lumbosacral radicular syndrome among general practitioners, physiotherapists, radiologists, neurologists, neurologic surgeons and orthopedic surgeons: a shared care project in two hospitals
Period 11 / 2004 - 11 / 2007
Status Completed
Research number OND1311766

Abstract

Objective: a) To implement the national General Practitioners (GP) guideline on Lumbosacral Radicular Syndrome (LRS) in one region, including two hospitals (specialists) and all GPs (about 200) and physiotherapists (about 250). b) To determine the effects of the implementation in relation to the costs. We presume the number of unnecessary referrals can be reduced from 20% (pre-test) to 5% (post-test). Furthermore, we presume the waiting time for first outpatient consultation with the neurologist can be reduced from 21 days (pre-test) to 4 days. The total diagnostic procedure (up to consultation in which the decision for further treatment is made) may be reduced from 12 weeks (pre-test) to 3 weeks (post-test). Design: In a pretest-posttest design the effects of implementing the guideline on unnecessary referrals, diagnostic procedures, admission time and costs are measured. GPs and physiotherapists are interviewed on obstacles in adhering to the LRS-guideline. Study populations: GPs, physiotherapists, radiologists and neurologists. Patients visiting the GP with symptoms of a LRS. Intervention. The implementation of the national LRS-guideline. The care process in primary care and hospital is redesigned for LRS-patients by introducing a fast track procedure: if the GP adheres to the guideline (i.e. conservative management/no referral in the first six weeks) in turn the hospital guarantees a priority consultation with the neurologist and priority for MRI after six weeks, if still necessary (when symptoms remain or worsen). Implementation activities: Focus interviews with GPs and physiotherapists on obstacles in adhering to the guideline. Afterward strategies will be developed that are tailored to the critical obstacles found (among others visits to local GP and physiotherapist groups, patient brochure, information campaign to the public). Outcome measures: The effectiveness will be measured in terms of 1) Reduction of percentage of patients who are referred within six weeks with no indication. 2) Reduction in average waiting time for first consultation with the neurologist. 3) Reduction of duration of total diagnostic procedures. The effectiveness will be related to the difference in costs before and after the implementation of the guideline. Time schedule: February - September 2005: redesigning process in hospital, strategies aimed at positive adoption among GPs and physiotherapists. September/October 2005: focus interviews with GPs and physiotherapists, developing strategies tailored to determinants found. 1 November 2005: official start fast track procedure. 2006 - 2007: interviews with GPs en physiotherapists on adherence en obstacles in adherence. May - October 2005: pre-test in hospital on unnecessary referrals, waiting times, diagnostic process. May - October 2006: first post-test and May - October 2007 second post-test. May - October 2005: post-test costs patients visiting their GP with LRS: patients keep cost-diary for six weeks. May - September 2007: post-test.

Abstract (NL)

Achtergrond. Gezien het gunstige beloop van het Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS), in de volksmond hernia, adviseert het Nederlands Huisartsen Genootschap de huisartsen de eerste zes weken een conservatief beleid te voeren. De pijlers zijn voorlichting, adequate pijnbestrijding en mobiliseren 'zodra het kan'. Fysiotherapeuten, neurologen en bedrijfsartsen hebben een soortgelijke richtlijn/standaard. Toch blijkt het in de praktijk lastig dit beleid te volgen omdat de patiënt graag verwezen wil worden en er in de keten van zorgverleners geen duidelijke afspraken hierover bestaan. Dit leidt tot 'onnodige' verwijzingen in de eerste zes weken. Een bijkomend probleem zijn de toegangstijden en wachttijden in het ziekenhuis. Patiënten waarbij een verwijzing wel is geïndiceerd, maken hierdoor noodgedwongen een lange wachttijd door. In de regio Geldrop vond van 2000 tot 2003 een implementatieproject plaats met als doel de NHG-standaard in de hele zorgketen in te voeren. Wanneer de huisartsen en fysiotherapeuten de NHG-standaard volgden, kon de patiënt, indien nog nodig, daarna versneld terecht in het ziekenhuis voor een consult met de neuroloog en een MRI. Er werd een aanvullend protocol gemaakt met samenwerkingsafspraken tussen de huisartsen, fysiotherapeuten en neurologen. Een haalbaarheidsstudie toonde aan dat het aantal 'te vroege verwijzingen' afnam en de toegangs- en doorlooptijden voor de patiënten die wel een verwijzing behoefden afnam. Er werd geen kosteneffectiviteitsanalyse verricht. Doelstelling. a). De implementatie van de NHG-standaard LRS in een regio met twee ziekenhuizen onder alle huisartsen (ca. 200) en fysiotherapeuten (ca. 250). b) Onderzoek naar de effecten van de implementatie in relatie tot de kosten (kosteneffectiviteitsanalyse). De verwachting is een reductie van het aantal onterechte verwijzingen van 20% naar 5%, een vermindering van de toegangstijd van 21 dagen naar 4 dagen en een vermindering van het totale diagnostisch proces (verwijzing door huisarts totdat de definitieve diagnose is gesteld) van 12 weken naar 3 weken. Opzet: Via een pretest-posttest design worden de effecten van de implementatie van de standaard gemeten wat betreft onnodige verwijzingen, de toegangstijd tot de polikliniek, de doorlooptijd in de polikliniek en de kosten. In het ziekenhuis wordt via registratieonderzoek door de neurologen, in combinatie met gegevens uit het ziekenhuissysteem het aantal onnodige verwijzingen en de toegangs- en doorlooptijden gemeten. Patiënten die de huisarts bezoeken met LRS-klachten worden gevraagd zes weken een kostendagboek bij te houden. Implementatie-activiteiten: Er worden focusgroepinterviews gehouden met huisartsen/fysiotherapeuten over belemmerende en bevorderende factoren bij het (gaan) werken met de standaard en het aanvullende protocol met samenwerkingsafspraken. In het ziekenhuis wordt met de neurologen, radiologen en het afsprakenbureau nagegaan hoe de logistiek zo vormgegeven kan worden dat patiënten waarbij de standaard is gevolgd, na zes weken versneld toegang krijgen. Afhankelijk van de uitkomsten van de interviews worden strategieën ontworpen die hierop ingrijpen (bijstelling aanvullend protocol, patiëntenfolder, publiekscampagne). In ieder geval zullen alle huisartsen en fysiotherapeuten gevraagd worden de standaard en het aanvullende protocol te onderschrijven en onderling afspraken te maken over de begeleiding van de patiënt. Hiertoe worden informatieavonden georganiseerd en HAGRO's bezocht. Tijdsplanning: Februari - september 2005: introductie project en logistiek versnelde toegangprocedure in ziekenhuis. Mei - oktober 2005 voormeting ziekenhuis en kostenonderzoek bij patiënten die de huisarts bezoeken met LRS-klachten. September/oktober 2005: foscusgroepinterviews en strategieën ter bevordering van de invoering bij de huisartsen/fysiotherapeuten gericht op belemmerende en bevorderende factoren. 1 November 2005: officiële start versnelde toegang. Mei - september 2006: eerste nameting ziekenhuis. Mei - september 2007: tweede nameting ziekenhuis en kostenonderzoek bij patiënten die de huisarts bezoeken met LRS-klachten. 2006 - 2007: interviews met huisartsen en fysiotherapeuten over het werken met de standaard en het aanvullende protocol en belemmerende en bevorderende factoren hierbij.

Related organisations

Secretariat TNO (TNO)
Financier ZonMw

Other involved organisations

Stichting THEMA St. Anna Zorggroep Geldrop
Quartz, Transmuraal centrum regio Helmond
Stichting HaCa, Platform voor Samenwerking, Huisartsen en Catharina-ziekenhuis Eindhoven

Related people

Researcher Dr. D. Wijkel
Project leader Drs. S. van den Bergh-Verhappen
Project leader Dr. M.A.H. Fleuren
Project leader Dr. H. Vlek

Classification

D23380 Primary care (including General practice)
D24000 Health sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation