KNAW

Research

Demand articulation and evaluation of knowledge production for (systems)innovations

Pagina-navigatie:


Update content


Title Demand articulation and evaluation of knowledge production for (systems)innovations
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1311767

Abstract

Knowledge need:
The ministry of Agriculture supports sustainable development and innovation in the livestock industry. Policy instruments include the production of knowledge. In this programme knowledge production is characterised by interactivity and reflexivity and deviates from traditional (mertonian) model of research. This has consequences for evaluation of the quality and effectiveness of the knowledge production involved.

Objectives:
The overall objective is to improve quality of interactive and reflexive research aiming to support sustainable development and innovations. Notably the approaches for demand articulation of research and evaluation of programmes and projects is envisaged.

Results and products:
- Network on demand articulation and evaluation of
- Growing document formulating a programme Innovation in the livestock industry
- Inventory of innovation constraints from earlier projects
- Evalution of demand evaluation of the programme Innovation in the livestock industry and the project Be good and tell it .
- Ex post evaluation of the programme Towards a societal acceptabel livestock industry
- An approach for reflexive proces monitoring of projects.
- Ex ante evaluation

Abstract (NL)

Doel:
Ontwikkeling en toepassen van benaderingen op programma en projectniveau - ter bepaling en ter verbetering van kwaliteit van (systeem)innovatie onderzoek zoals dat in p414.1 is en wordt uitgevoerd.

Werkwijze:
A. Vraagarticulatie. In 2006 (zie project A) wordt samen met LNV aan het voorbereiden van een nieuw programma Innovatie in de veehouderij (werktitel). Dit programma beoogt het innovatiebeleid voor de veehouderijsectoren zoals verwoord in de nota Kiezen voor landbouw te ondersteunen. In het vraagarticulatieproces voor dit programma zal gebruikt worden gemaakt van een door DK ontwikkelde aanpak om effectiviteit en efficiency van beleidsinstrumenten met betrekking tot resultaten en doorwerking (outcome) te evalueren. Verwacht wordt dat scherpe toetsing aan deze beoordelingsbenadering leidt tot een aanscherping van de vraagarticulatie voor een advies voor een programma uit voeren vanaf 2007 (jan mei 2006). Ook voor het aanscherpen van het in 2006 uit te voeren project D (Be good and tell it) wordt deze aanpak gevolgd.

B. Ex post evaluatie
Het programma Maatschappelijk geaccepteerde veehouderij loopt in 2006 af. Onderdeel van de afsluiting is de beoordeling van de geleverde beleidsondersteuning. Bovengenoemde aanpak van DK samen met de inzichten verkregen uit de workshop project Wanneer is het programma maatschappelijk geaccepteerde veehouderij geslaagd? vormen hier voor het uitgangspunt voor evaluatie. nadruk op geleverde beleidsondersteuning (controle perspectief) en effectiviteit van doorwerking (leerperspectief). (okt. 2006- maart 2007).

Wetenschappelijke evaluatie van projecten valt buiten dit project.

C. Reflexieve procesmonitoring van projecten
Bij beoordeling van interactieve reflexieve projecten is er in principe sprake van meerdere perspectieven van waaruit het onderzoek wordt beoordeeld. In ieder project is er sprake de perspectieven beleid, controle, van verschillende doelgroepen en wetenschap. In geval van reflexiviteit is tevens sprake van het perspectief sociaal leren ten behoeve van duurzame ontwikkeling.
Voor beoordeling -van uit welk perspectief dan ook- vormt monitoring van het proces in projecten een noodzakelijk basis. Deze monitoring vindt tot dusverre per project op eigen wijze plaats. Binnen de BO-programmacluster Transitie en Duurzame Landbouw wordt met de leerstoelgroep Communicatie en Innovatie studies (Wageningen Universiteit) gewerkt aan het ontwikkeling van en inzet als pilot van een reflexieve proces monitoring van projecten. Deze monitoring heef tot doel niet alleen beoordeling van projecten te faciliteren maar ook om de kwaliteit van projecten te verbeteren (jan.- dec. 2006)

D. Ex ante evaluatie
Bij indicatie in de kaderbrief mei 2006 van een programma Innovatie in de veehouderij zal een ex ante beoordeling nodig zijn. In deze ex ante beoordeling wordt de systematiek die tijdens het vraagarticulatieproces van het programna is benut nader ingezet met betrekking tot de doelgroepen van het nieuw te starten programma.

Resultaten:
- LNV-WUR netwerk rond vraagarticulatie en evaluatie (systeem)innovatieonderzoek.
- Groeidocument dat leidt tot een advies voor de kaderbrief mei 2006 van een programma Innovatie in de veehouderij .
- Inventarisatie transitie knelpunten p414 projecten.
- Evaluatie van het vraagarticulatie traject (programma Innovatie in de Veehouderij en Be good and tell it).
- Ex post evaluatie p414.1
- Aanzet reflexieve procesmonitoring

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. C. Lokhorst

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation