KNAW

Research

Bio-optimal: Controlled environment vegetable crop in a semi-closed greenhouse

Pagina-navigatie:


Update content


Title Bio-optimal: Controlled environment vegetable crop in a semi-closed greenhouse
Period 12 / 2005 - 12 / 2007
Status Completed
URL http://www.aircokas.nl
URL http://www.semi-geslotenkas.nl
Research number OND1311803

Abstract

[Information for the sector]:
Controlled environment greenhouse systems can create a 50% saving on gas supply, gas requirement and CO2 emission. Additionally production can be increased and pest and disease control optimized. In this project Ruud Van Schie, a biological grower, is testing a semi-closed greenhouse system on a small scale before installing a large-scale system on his biological tomato and sweet pepper nursery. Intensive monitoring of the plant, advice to the grower and quantification of the energy saving possibilities will contribute to a successful pilot which will allow other growers to adopt this method.
[Aim of this research]:
This research will develop and test a strategy for a profitable and successful tomato and sweet pepper crop in a semi-closed greenhouse, in which the energy requirement and the gas supply are considerably reduced, the production and quality are increased and pest and disease control optimized. Additionally this project aims to use reactions of the plant as an important input for the climate strategy resulting in the exploration of new combinations of CO2-levels, humidity and temperature.
The results will be demonstrated to potential users, suppliers and policymakers.
[Results and products]:
A crop growth strategy for sweet peppers and tomatoes in a semi-closed greenhouse
How to realize energy saving and a reduction of CO2 emission levels
Quantification of the energy, CO2 levels and the savings
Reduction of crop protection (improved climate in the greenhouse)
Improvement of crop production and quality (improved climate in the greenhouse)
An insight into technical requirements and investment of this system
Reduction of the overall level of gas supply
Cost benefit analysis of this production method
Demonstration and publication of results within the sector

Abstract (NL)

[Kennisbehoefte doelgroep]:
Geconditioneerde kassystemen bieden de glastuinbouw de mogelijkheid om de benodigde gasaansluiting, het gasverbruik en de CO2-emissie bijna te halveren, de productie te verhogen en de ziekten en plagen beter te beheersen. Biologisch teler Van Schie wil na een kleinschalige proef een grootschalig semi-gesloten kassysteem installeren. Om er voor te zorgen dat dit systeem een succesvolle start krijgt en als goed voorbeeld navolging vindt bij andere bedrijven, is een intensieve monitoring en begeleiding onontbeerlijk.
[Doelstelling van het onderzoek]:
Het ontwikkelen en toetsen van een aanpak hoe met een semi-gesloten kas rendabel kan worden geteeld, waarbij het energieverbruik en de benodigde gasaansluiting sterk kan worden gereduceerd, de productie wordt verhoogd en de ziekten en plagen kunnen worden gestabiliseerd. De resultaten worden gedemonstreerd aan potentiële toekomstige gebruikers, toeleveranciers en beleidsmakers.
[Aanpak en tijdpad]:
Op basis van de ervaringen in 2006 zal Wageningen UR Glastuinbouw in samenspraak met teler Van Schie aan het begin van de teelt een teeltplan, een gewasbeschermingplan en een energieplan opstellen. Op basis van de gerealiseerde bijstellingen in het teeltplan, energieplan en het gewasbeschermingplan zal een beslissingsondersteunend systeem (BOS) worden gebouwd, dat telers met een semi-gesloten kas kunnen gebruiken bij hun bedrijfsvoering voor een economisch rendabele teelt met een optimale productie, een hoge energiebesparing en een betere beheersing van ziekten en plagen.
In 2006 is een tomatenteelt onderzocht. In november 2006 zal worden bepaald of de proef wordt gecontinueerd in 2007 met een paprikateelt in de kas van 1100 m2 en een tomatenteelt in de kas van 28.000 m2.
[Resultaten en producten]:
Een teeltconcept voor een paprikateelt
Te bereiken energiebesparing en de beperking van de CO2-emissie en de wijze hoe te realiseren
Beperking van gewasbeschermingsmiddelengebruik en de wijze waarop dat kan worden gerealiseerd
Verhoging van de productie en verbetering van de productkwaliteit
Noodzakelijke technische aanpassinegn
Vermindering van de aansluitwaarde voor aardgas op het net
Kosten-baten van deze productiewijze.
[Doorwerking resultaten naar doelgroepen]:
In dit project wordt een concept ontwikkeld (Aircokas) dat niet alleen kan worden gebruikt in de biologische teelt maar ook in de gangbare. Het voordeel is dat het in bestaande kassen kan worden geïnstalleerd tegen relatief lage investeringskosten. Hiermee heeft dit concept een enorme potentie.
Gedurende de proeven vindt intensieve kennisuitwisseling plaats tussen de diverse onderzoekers en de teler, dat deels wordt gefinancierd uit de demoregeling van LNV/PT. Ook wordt regelmatig een begeleidingsgroep, bestaande uit potentiële toekomstige gebruikers geïnformeerd en geraadpleegd

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.A. Kipp

Related research (upper level)

Classification

D14800 Energy
D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation