KNAW

Research

SynErgy

Pagina-navigatie:


Update content


Title SynErgy
Period 01 / 2005 - 12 / 2007
Status Completed
URL http://www.transforum.nl/images/upload/project/document15.pdf
Research number OND1311806

Abstract

Glasshouse horticulture is one of the major economical activities in The Netherlands; advanced production systems and top performance as international distributor. The Dutch strong position in the global market is largely based on knowledge development and drive for innovations. Major threats putting their burden on the Glasshouse horticultural cluster are costs for energy and labor. Prices for fossil energy and social demand for the leveling up of the sustainability have led to new concepts of low-energy cultivation mainly based on air-conditioned closed greenhouses and buffering capacities for warm and cold water storage. However, market penetration of the new concepts takes place too slow endangering the competitive ability of the business. On the short time this problem could be solved through putting an extra emphasis on the support of those entrepreneurs (the innovators) who are involved in pilots / try-outs of the new systems. The project will facilitate a high quality interaction between the innovators for mutual support, identifying the shared need for what ever information. The group of innovators will be organized as a platform representing the bundling of all practical and empirical know how and experience with respect of energy-poor cultivation. By securing their know how and experience we will be able to feed the group of early adoptors with the right information and persuasive power to influence their decision positively.
The platform will address and substantially contribute to the following topics:
Integral crop management
Highly efficient energy conversion (materials & technology)
Business economics
Management of system innovations; from energy consuming individual companies towards energy-producing and energy-webbed alliances
Social acceptance to energy poor glasshouse cultivation
Legislation and policy of local, regional and national authorities
Embedding in the macro-energy policies
The participants in the project strive after a straight forward plan of actions leading to the next deliverables ( regular is phase 1, italic is phase 2)
Position paper; state of the art regarding the mentioned topics and the white spots to be filled in
Platform of innovators
Listing of urgently needed information and knowledge
Communication plan
Question and answer list (from innovators to early adoptors)
Realization of internet presence: E-plaza
Development of E-plaza as an interactive communication tool
Taskforce Legislation & Policy
The E-web experience
Social debating
New pilots / initiatives
Network SynErgie: interactions among all active groups / platforms
Scientific and more popular publications

Abstract (NL)

[Kennisbehoefte doelgroep]:
De sterke afhankelijkheid van fossiele bronnen maakt de glastuinbouw steeds kwetsbaarder. Dit als gevolg van de korte als lange termijn ontwikkelingen die gedeeltelijk buíten de sector plaatsvinden (internationale energiepolitiek en -markt, nationale liberalisering energiesector, milieubeleid, emissiehandel, lange termijn beschikbaarheid en prijsvorming aardgas, maatschappelijke acceptatie en wens naar toepassing van meer duurzame energie, etc.). De glastuinbouw heeft hierop weinig of geen grip zodat de belangrijke, economische bijdrage van de glastuinbouw aan de BV Nederland onder druk staat. Daarom is door de glastuinbouwsector gekozen voor het inzetten van een programma Kas als Energiebron om de afhankelijkheid van externe fossiele energiebronnen sterk te verminderen en veel meer gebruik te maken van duurzame energiebronnen. Kenmerken van de systemen die binnen dit programma Energietransitie ontwikkeld worden zijn: gebruik van de kas als zonnecollector, lange termijn opslag van de ingevangen energie die in de winter benut wordt en benutting van lange termijn opslag van koude tijdens de zomer. Bij de energieproducerende systemen wordt het eigen verbruik zodanig gereduceerd dat er sprake is van netto energieproductie.
De kansen voor deze systemen zijn groot maar de implementatie van deze duurzaamheidsverhogende systemen stagneert. Daarvoor zijn een aantal doorbraken nodig in technologische zin en qua organisatie en samenwerking tussen een uiteenlopend scala van marktpartijen en overheden die sámen de kansen voor deze systemen onderschrijven.
[Doelstelling van het onderzoek]:
SynErgie richt zich primair op het wegnemen van de belangrijkste procesmatige, economische en organisatorische belemmeringen door een proces op gang brengen van kruisbestuiving en integratie van de diverse systemen van de diverse innovatoren, doorontwikkeling én verspreiding naar de eerste navolgers. Vanuit deze kruisbestuiving wordt door ondernemers gedreven vraagarticulatie gerealiseerd en worden de specifieke en generieke kennisleemtes geïdentificeerd (technisch, economisch, juridisch en procesmatig) zodat deze door middel van kennisuitwisseling en eventueel noodzakelijke aanvullende kennisontwikkeling kunnen worden ingevuld.
[Aanpak en tijdpad ]:
De kern van SynErgie bestaat uit twee platforms: één van tuinders en één van toeleveranciers. Deze platforms hebben kennisvragen gedefinieerd, waaruit voor 2007 een kennisagenda is opgesteld, die bestaat uit de volgende activiteiten:
Kennisco-creatie:
- Beide platforms elk (deels gezaemelijke) 6 bijeenkomsten voor kenniscirculatie
- Twee seminars van innovatoren en eertse volgers
- Bijhouden website, artikelen, etc. volgens het SynErgie communicatieplan
Projecten voortkomend uit de kernvragen:
- Ontwikkeling van Technisch-economische rekentool voor beslissingsondersteuning bij investeringen in (semi)gesloten kassen
- Ontwikkeling van een in geconditioneerde kassen.
[Beoogde resultaten en producten]:
- Interactieve kenniscirculatie tussen innovatoren, early adopters/majority
- Technisch-economische rekentool
- meetprotocol voor vergelijking van teelten
[Doorwerking resultaten naar doelgroepen]:
SynErgie is voornamelijk een procesproject gericht op doorwerking van kennis

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.A. Kipp

Related research (upper level)

Classification

D14800 Energy
D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation