KNAW

Onderzoek

Blauwe diensten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Blauwe diensten
Looptijd 2005 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1312622
Leverancier gegevens Website

Samenvatting

Waterschappen maken in toenemende mate gebruik van de 'blauwe diensten' van (agrarische) ondernemers.Met afzonderlijke boeren en tuinders worden afspraken gemaakt over het gebruik van gronden voor tijdelijke waterberging, maar bijvoorbeeld ook om waterkwaliteitsdoelstellingen te bereiken. STOWA en enkele andere partijen willen de hierbij opgedane kennis en ervaringen bundelen.De laatste jaren zijn op tal van plekken initiatieven genomen voor blauwe dienstverlening. Met wisselende resultaten. Naar de redenen van succes of falen is het totnogtoe vaak gissen. De benodigde technisch-inhoudelijke en juridische kennis voor het gebruik van blauwe diensten,als ook de kennis voor een goede beoordeling van de haalbaarheid en maatschappelijke meerwaarde ervan, is te versnipperd of ontbreekt. Waterschappers lijken steeds opnieuw het wiel te moeten uitvinden. De onderzoekers willen alle aanwezige kennis bij elkaar brengen en via een website ontsluiten. Ook wil men een notitie schrijven met aanbevelingen voor verder onderzoek, en aanvullende acties plegen om kennisuitwisseling rondom blauwe diensten structureel te maken. Dat kan onder meer via leergemeenschappen ('Communities of Practice'). Via het project moet duidelijk worden over welke informatie bestuurders van waterschappen en andere (overheids)organisaties kunnen én moeten beschikken om verantwoorde afwegingen te kunnen maken bij het al dan niet inzetten van blauwe diensten.
SAMENVATTING
Boeren die tegen betaling hun land voor waterberging beschikbaar stellen of schoon grondwater oppompen. Het zijn voorbeelden van Blauwe diensten': zakelijke transacties tussen grondeigenaren en waterbeheerders die voor beide partijen voordelen biedt. In dit project wordt de benodigde kennis bijeengebracht en beschikbaar gesteld voor partijen die projecten op dit gebied willen starten. Zo wordt voorkomen dat het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden.
Doel en knelpunten
Doel
Bijeenbrengen van beschikbare kennis en inventariseren van nog te genereren kennis over Blauwe diensten. Verkennen van de meerwaarde van een Community of Practice van aanbieders en vragers naar deze diensten.
Knelpunten
Blauwe diensten, waarbij grondeigenaren inspanningen verrichten ten behoeve van het waterbeheer, komen slechts beperkt van de grond. Er bestaat onvoldoende inzicht in de concrete vraag naar deze diensten en in de wijze waarop marktwerking' hier moet worden vormgegeven. Dat geldt ook voor de juridische aspecten en maatschappelijke kosten/baten.
Plan van aanpak
Door middel van bureaustudie, enkele workshops en interviews wordt kennis bijeengebracht. Dit omvat de kennisvelden technisch, financieel, juridisch, bestuurlijk, afstemming met groene diensten, proceservaring. De resultaten worden op de website van Stowa samengevat.
Resultaten De bijeengebrachte kennis over Blauwe diensten wordt in een rapport en de website van Stowa gepubliceerd ten behoeve van waterbeheerders die projecten op dit gebied willen starten. Daarnaast worden aanbevelingen opgesteld voor verder onderzoek en voor het opzetten van een Community of Practice.
Eindresultaat
Concrete projecten met Blauwe diensten, waarbij boeren en andere grondeigenaren als zakelijke transactie diensten leveren aan waterbeheerders. Voorbeelden zijn waterberging en de levering van schoon grond- en oppervlaktewater.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. M.J.G. Talsma

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D18210 Landbouw en tuinbouw

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie