KNAW

Research

Nature development on former agricultural land in relation to P.

Pagina-navigatie:


Update content


Title Nature development on former agricultural land in relation to P.
Period 03 / 2001 - 12 / 2006
Status Completed
Research number OND1312971

Abstract (NL)

Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden vindt op dit moment vooral plaats ten behoeve van de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het verleden werd bij deze omvorming van landbouw naar natuur vrijwel uitsluitend rekening gehouden met een mogelijk nadelige invloed van de aanwezigheid van een overmaat aan stikstof. Recent werd echter duidelijk dat ook fosfaat, dat zich sterk heeft ophoopt in landbouw?gronden, hierbij mogelijk ook een nadelige invloed heeft. Dit is met name het geval wanneer het gewenste natuurdoel gekenmerkt wordt door een lage biomassa productie en een hoge soortenrijk?dom. In meerdere studies is beschreven dat de P-beschikbaarheid in de bodem een sleutelfactor is voor de soortendiversiteit en drogestof productie van graslanden. De doelstelling is het uitvoeren van een evaluatie van de effectiviteit van inrichtings- en beheersmaatregelen in combinatie met bodemtype voor de fosfaatbeschikbaarheid voor schraalgraslanden op voormalige landbouwgronden.

Related organisations

Secretariat Alterra (WUR)

Related people

Researcher Dr.ir. W.J. Chardon
Project leader Dr.ir. F.P. Sival

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation