KNAW

Onderzoek

Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden in relatie tot de P beschikbaarheid

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden in relatie tot de P beschikbaarheid
Looptijd 03 / 2001 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1312971

Samenvatting

Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden vindt op dit moment vooral plaats ten behoeve van de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het verleden werd bij deze omvorming van landbouw naar natuur vrijwel uitsluitend rekening gehouden met een mogelijk nadelige invloed van de aanwezigheid van een overmaat aan stikstof. Recent werd echter duidelijk dat ook fosfaat, dat zich sterk heeft ophoopt in landbouw?gronden, hierbij mogelijk ook een nadelige invloed heeft. Dit is met name het geval wanneer het gewenste natuurdoel gekenmerkt wordt door een lage biomassa productie en een hoge soortenrijk?dom. In meerdere studies is beschreven dat de P-beschikbaarheid in de bodem een sleutelfactor is voor de soortendiversiteit en drogestof productie van graslanden. De doelstelling is het uitvoeren van een evaluatie van de effectiviteit van inrichtings- en beheersmaatregelen in combinatie met bodemtype voor de fosfaatbeschikbaarheid voor schraalgraslanden op voormalige landbouwgronden.

Betrokken organisaties

Penvoerder Alterra (WUR)

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. W.J. Chardon
Projectleider Dr.ir. F.P. Sival

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie