KNAW

Onderzoek

Beheersing van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Beheersing van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1313004

Samenvatting

Doel:
Doelstelling van dit project is tweeledig. Kwantificeren van de effecten van een combinatie van aaltjessoorten op schade en populatieontwikkeling. Model: aardappel, P. penetrans* Globodera pallida (aardappelcysteaaltje). Deze soorten laten zich op aardappel goed hanteren in potproeven. De inbreng van PRI is de modelontwikkeling voor interacties die daarmee aansluit op 2.5.3
Tweede projectdoel is het opsporen en doorontwikkelen van P. penetrans onderdrukkende gewassen tot praktijktoepassing

Werkwijze:
2006
feb:Literatuuronderzoek interacties nematodensoorten , nematoden en schimmels
Start kweek testpopulaties: Globodera pallida en Pratylenchus penetrans
Literatuuronderzoek alternatieve vanggewassen
Selectie proefveld alternatieve vanggewassen
mrt:Ontwerp proefopzet interactiepotproef, veldproef vanggewassen
mei: Pilot experiment interacties ter controle technieken, aanleg proefveld
nov: Resultaten Pilot, Definitief ontwerp interactieproef 2007

2007
Definitieve interactie potproef
Natoetsing effecten vanggewassen, na voorteelt akkerbouwgewas
Herhaling veldproef vanggewassen, na voorteelt houtig gewas
opm.: voor deze laatste twee geldt dat nu nog niet duidelijk is op welke manier de budgetverlaging in 2007 opgevangen zal worden. Dit zal mede afhangen van de resultaten.

2008
De resultaten uit de interactiepotproef zullen worden verwerkt tot een verslag, een wetenschappelijke publicatie en een vakbladartikel.
De verkregen informatie over interacties zal worden toegevoegd aan de help file van NemaDecide en worden verwerkt in een vakbladartikel
De methodiekontwikkeling van het Jecons inoculeer apparaat is voor het doelorganisme Pratylenchus penetrans nog niet in een eindfase. Hiervoor zullen in 2008 nog experimenten worden uitgevoerd.
In vijf lezingen zal aandacht geschonken worden aan het effect op de teelt van interacties tussen Pratylenchus penetrans en andere bodemorganismen.

Tegenvallende resultaten maken noodzakelijk dat de veldtoetsing van Pratylenchus penetrans onderdrukkende groenbemesters in 2008 herhaald wordt.

De gewassen zijn in 2007 zeer slecht opgekomen, dus er konden geen conclusies getrokken worden uit de proef. Het voorstel is om nu de gewassen onder te werken en winterrogge in te zaaien. Hiermee wordt Pratylenchus penetrans in stand gehouden. In 2008 wordt dan de proef van 2007 herhaald op hetzelfde proefveld. Dat houdt in dat diverse groenbemesters worden geteeld en getest op hun onderdrukkende werking van Pratylenchus penetrans. Bovendien wordt de werking in een diepere bodemlaag gemeten. Van Tagetes wordt gekeken naar het effect van de lengte van de teeltduur op de P. penetrans-onderdrukking.
De nateelt van een vatbaar gewas in 2008 (zoals oorspronkelijk gepland) komt daarmee te vervallen.

Resultaten:
- Rapport literatuurstudie interacties
- Rapport literatuurstudie vanggewassen
- Ontwerp interactieproef 2007
- Rapport veldonderzoek alternatieve vanggewassen 2006

2007

- Rapportage interactieproef
- Protocol voor vervolgproef
- I.s.m. 2.5.4 eerste modelbenadering voor interacties tussen aaltjessoorten
- Rapport veldonderzoek alternatieve vanggewassen 2007

2008

- Verslag interactie potproef
- Wetenschappelijke publicatie interactie potproef
- Vakbladartikel effect interacties in de praktijk
- Aangepaste helpfile NemaDecide
- Definitief protocol inoculeren met Jencons dispenser.

Einde project
- Inzicht in interactie tussen aaltjessoorten.
- Antwoord op de vraag of en hoe we schadedrempels moeten aanpassen bij combinaties van P. penetrans en G. pallida.
- Alternatieve bestrijding via vanggewassen die in de verschillende sectoren op bedrijfsniveau kunnen worden ingepast.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Rootlesion nematodes cause serious damage in Dutch agriculture. Both in arable crops, vegetables, flowers, flowerbulbs and fruits. Soil fumigantion with nematicides is the traditional solution.

Research objectives:
From both environmental and economic point of view alternatives have to be developed. Recent research give indications of damage thresholds for this species in combination with different crops. To advice farmers it is necessary to know what the effect is the interaction between nematode species on populationdynamics and damagerelationships. Furtheron non chemical solutions would be very welcome to control these nematode problems. Solutions as e.g. Tagetes (Marigold) have to be developed into feasible solutions on farm level.

Results and products:
In this project the interaction of potato cystnematodes (Globodera pallida) and rootlesion nematode (Pratylenchus penetrans) will be studied in potexperiments (2006 and 2007). This in close cooperation with the fundamental approach in project 2.5.4 Known and new catch crops effective against Pratylenchus penetrans wil be tested on efficacy and appliability in a field experiment.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. L.P.G. Molendijk

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie