KNAW

Research

KB-02-001 Mitigaton

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-02-001 Mitigaton
Period 09 / 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1313232

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel
Mitigatie
(vermindering van netto emissies van broeikasgassen)

Verregaande beperking van de uitstoot van broeikasgassen, zoals beoogd door de Nederlandse overheid, de Europese Unie en de Verenigde Naties vraagt ingrijpende aanpassingen in de energievoorziening, in waterbeheer en natuurbeheer, in de ruimtelijke ordening en van de wijze van landgebruik.

Zoals genoemd heeft het Nederlandse kabinet op advies van de Tweede Kamer Commissie Klimaat in 2005 besloten dat Nederland zich committeert aan de zogenaamde 2 graden doelstelling , zoals voorgesteld door de EU. Dit vraagt een vergaand emissie reductiebeleid van -30 % CO2 equivalenten in 2020, en - 60 tot -80 % in 2050.

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft het voortouw met betrekking tot het beleid rond emissiebeperking, en samen met Buitenlandse Zaken zijn zij betrokken bij de internationale onderhandelingen rond emissiebeperking en monitoringsverplichtingen. LNV is daarbij verantwoordelijk voor de rol van de agrarische sector en de bosbouw. Al vanaf eind jaren 90 van de vorige eeuw wordt vanuit LNV nagedacht over (en onderzoek bij DLO uitgezet) maatregelen om broeikasgassen te verminderen.

Verder is er de Nederlandse en ook Europese doelstelling om in 2020 20% van de energie op duurzame wijze op te wekken. Het kabinet heeft in verband hiermee geld uitgetrokken om de ontwikkeling van de zogenaamde bio-based economy te stimuleren. Daarnaast streeft de EU naar 10% vernieuwbare energie in de transportsector in 2020. Met name het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft het voortouw in de beleidsontwikkeling rond energie.

Overigens vindt eind 2009 een belangrijke internationale conferentie plaats om het VN-klimaatverdrag en het bijbehorende Kyoto Protocol te vernieuwen. Naar verwachting zal de beperking van emissies door het nemen van beleidsmaatregelen op het gebied van landgebruik hierbij een belangrijke en veelal politiek geladen rol spelen. Vooral omdat voedselvoorziening, natuurbeheer, biomassateelt voor energie en emissie-arme wijzen van productie leiden tot verschillende prioriteiten in de wijze van landgebruik. Hier vloeit een belangrijke beleidsopgave voor het ministerie van LNV uit voort.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D15500 Atmospheric sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation