KNAW

Research

KB-07 Transition processes

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-07 Transition processes
Period 09 / 2005 - unknown
Status Current
Research number OND1313305

Abstract

Publications of this programme are available here

Abstract (NL)

[Doel]:
Internationalisering, informatisering, individualisering en veranderende schaarsteverhoudingen hebben belangrijke maatschappelijke effecten. Ze leiden tot fundamentele veranderingen in opvattingen over de inrichting van de maatschappij. Daarbij verandert ook de wijze van denken van betrokken partijen over hun eigen rol en inbreng. En er komen nieuwe stakeholders in beeld. Dergelijke grote, structurele veranderingen worden 'transities' genoemd. Zo heeft de Nederlandse overheid een 'Transitie naar Duurzame Landbouw' en transities rond energie en biodiversiteit als noodzakelijk onderkend. Wageningen UR draagt kennis aan voor deze transitieprocessen. Overigens verandert daarbij ook de rol en plaats van het onderzoek, dat niet alleen meer analyserend van karakter is, maar ook procesmatig betrokken.
[Werkwijze]:
Methodisch ligt de nadruk in dit onderzoek op de terreinen van innovatiemanagement, interactieve methoden voor bestuur en beleidsevaluatie van institutionele veranderingen. Dat is relevant voor vraagstukken in ondernemingen, ketens, platteland en in internationale verhoudingen. Op basis van toekomstbeelden en nieuwe praktijkontwikkelingen wordt geprobeerd nieuwe rollen van betrokken partijen te duiden en -waar toekomstbeelden onduidelijk zijn- de vraagarticulatie te ondersteunen. In de economische analyse wordt vooral de nadruk gelegd op de institutionele economie omdat daarin de rol van (nieuwe) organisatievormen centraal staat. We delen ons onderzoek in in de volgende onderdelen:
- Beleidsvorming en -evaluatie in transities;
- Systeeminnovatie, ondernemerschap & netwerken;
- Toekomstbeelden en veranderende verhoudingen;
- Transitiekunde en -kennis;
- Vraagarticulatie.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze link

Related organisations

Related people

Contact person Drs. K.J. Poppe

Related research (upper level)

Classification

D18200 Plant production and animal production
D42000 Political and administrative sciences
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation