KNAW

Onderzoek

KB-09-002 Wageningen systems

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel KB-09-002 Wageningen systems
Looptijd 09 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1313318

Samenvatting

[Doel]:
Ontwikkelen van nieuwe expertise in infrastructuur ten behoeve van de ontsluiting van aanwezige wetenschappelijke kennis, implementatie van ontwikkelde infrastructuur en organisatie van een beheerorganisatie, die deze als dienst voor speciefieke doelgroepen kan beheren en exploiteren.
[Werkwijze]:
In 2005 zijn een viertal generieke onderwerpen (kennisbank, kwaliteitsborging, raamwerk en interactie met de gebruiker) geformuleerd, waaraan ook in 2006 zal worden gewerkt.
Kennisbank is oorspronkelijk opgezet als een marktplaats t.b.v. de kennisbasis, waar ontwikkelaars en gebruikers van (digitale) kennismodellen en databases bij elkaar komen. Voor 2006 wordt gekozen de doelgroep te verbreden van de onderzoekers binnen de KB naar andere professionals binnen het onderzoek, het onderwijs, beleid en praktijk. In 2006 zal worden gewerkt aan:
Ontologie-technieken. Dit is van groot belang voor het toekomstige instrumentarium van Wageningen UR op het gebied van informatie- en kennismanagement.
Een verbeterde ontsluiting en inzetbaarheid van de thans beschikbare modellen en bestanden rond specifieke kennisdomeinen voor alle doelgroepen die belang hebben bij de betreffende kennisdomeinen. Dit is belangrijk uit een oogpunt van effici├źntie bij de uitvoering van het onderzoek, maar nog belangrijker ter verbetering van de interactie tussen onderzoek en de externe stakeholders van Wageningen UR.
Geo-informatie. Een aanzienlijk deel van onze databases en procesmodellen heeft een ruimtelijke component. Een up-to-date geo-informatie infrastructuur is daarom Wageningen UR-breed van groot belang en vraagt ook investeringen in verdere kennisontwikkeling.
Een conceptuele visie op de verdere uitbouw van de kennisbank tot Wageningen Systems : een webservice, waarmee niet alleen het kennislandschap wordt ontsloten, maar waarmee de gebruikers ook toegang krijgen tot de applicaties zelf.
Bij het onderwerp kwaliteitsborging gaat het om de voortzetting van de in 2005 gestarte verbeterprojecten en om het consolideren en breed beschikbaar maken van de resultaten daarvan. Ook de implementatie van een kwaliteitssysteem voor modellen en databestanden, vraagt nog veel aandacht. Dit is in eerste instantie een verantwoordelijkheid voor de diverse SG s. De bijdrage van KB9.2 zal hierbij net als in 2005 betrekking hebben op advies en kennisoverdracht naar de SG s.
De in 2005 gestarte projecten rond het onderwerp raamwerken en tools hadden vooral betrekking op een te ontwikkelen modellenraamwerk water. Dit vraagt om een vervolg, waarbij de ontwikkeling van infrastructuur centraal dient te staan. Voorts is standaardisatie van informatie-uitwisseling een noodzakelijke voorwaarde voor het slagen van dit onderwerp en het onderwerp kennisbank. De eerder genoemde ontologie-technieken spelen daarin een belangrijke rol. Het is van groot belang om projecten te stimuleren waarin deze technieken worden toegepast.
Het onderwerp interactie zal in 2006 worden ingevuld met projecten die voortbouwen op de in 2005 gestarte activiteiten. Tevens zal worden gewerkt aan methoden om de ontsluiting, presentatie en het gebruik van onderzoeksresultaten te af te stemmen op de specifieke en wisselende behoeften van gebruikers. Hierbij wordt gedacht aan een type van technieken zoals toegepast in het project EURURALIS en aan een onderzoek naar de mogelijkheden van de tool VISUAL SCIENCE als middel om kennis te ontsluiten.
[Resultaten]:
De opdracht aan KB9.2 is niet alleen om expertise te ontwikkelen, maar ook om deze tot infrastructuur uit te bouwen, zodat er iets staat als de betreffende KB-projecten zijn afgerond. De route van expertise naar infrastructuur kent de volgende stadia: a) expertise in ontwikkeling; b) expertise geborgd; c) infrastructuur ontworpen; d) infrastructuur geïmplementeerd en beheersorganisatie geregeld. Het merendeel van de projecten in 2005 is gericht op de het eerste stadium: ontwikkeling van nieuwe expertise. Daarbij is in veel gevallen gezocht naar synergie met andere KB-thema s. Vanuit KB9.2 is gewerkt aan de generieke onderwerpen (kennisbank, raamwerken, interactie met de gebruiker en kwaliteitsborging), terwijl de domeinspecifieke onderdelen zijn gefinancierd vanuit andere KB-thema s. In 2006 dient het KB9.2-budget te leiden tot vervolgstappen op het geschetste traject naar infrastructuur. Dit betekent dat de ontwikkelde expertise dient te worden geborgd en dat er een visie dient te worden ontwikkeld op de vormgeving en het beheer van toekomstige infrastructurele voorzieningen. Expertise-ontwikkeling gefinancierd vanuit KB9.2 blijft ook in 2006 mogelijk, maar daarbij dient nog meer dan in 2005 het focus te liggen op de opbouw van infrastructuur. Overige expertise-ontwikkeling dient ten laste te komen van andere KB-thema s. Dit geldt zowel voor de in 2006 doorlopende projecten, als voor nieuwe projecten.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. J. Jansen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu
D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie
D66000 Communicatiewetenschap

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie