KNAW

Research

Long-term consequences of ecstasy abuse: towards understanding the role of...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Long-term consequences of ecstasy abuse: towards understanding the role of individual variation
Period 09 / 2004 - 01 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1313356
Data Supplier Website BCN

Abstract

Modulatory factors in the long-term functional and neurobiological consequences of MDMA abuse 3,4-methylenedioxymetamphetamine (MDMA) or Ecstasy (XTC) is a substituted amphetamine that has become a highly popular recreational drug in the western world. It is taken for its acute effects including euphoria, increased sociability and energy. The drug is used in the context of large, all-night dance parties (raves) by young adults who generally regard the drug as safe. This safe feeling of XTC users is challenged by ample evidence coming from animal studies showing that MDMA is neurotoxic to the central nervous serotonergic (5-HT) system. Behavioural reports on impulsivity, aggression and depression scores in the recreational XTC users confirm, at least at short term, a reduced central 5-HT functionality by MDMA. The exact mechanism of neurotoxicity caused by MDMA is not known. However, there are some indications that external and internal factors influence serotonergic damage. In this project several external (i.e. ambient temperature, sleep-deprivation and co-abuse of MDMA with other drugs) and internal (i.e. gender, locomotor activity and difference in coping strategy) factors in combination with MDMA will be studied to determine whether there is a long-term effect on serotonergic neurotoxicity, physiology and social behaviour (i.e. aggression and anxiety). Neurotoxicity will be determined by measuring 5-HT content in the brain by using HPLC and by immunohistochemistry. For determining the physiological effects we will look i.e. at body temperature and locomotor activity by using telemetry.

Abstract (NL)

Niet iedereen reageert hetzelfde op het gebruik van ecstacy. Sommige individuen lijken vatbaarder voor een verandering in gedrag of hersenschade dan andere. Alinde Wallinga heeft bij ratten en muizen onderzocht welke factoren (intrinsieke en extrinsieke) bijdragen aan die individuele vatbaarheid voor de negatieve gevolgen van ecstasy. Voordat duidelijk is of haar bevindingen ook opgaan voor mensen, laat staan of deze kennis kan leiden tot bruikbare adviezen, is er echter nog een lange weg van onderzoek te gaan. Ecstasy behoort wereldwijd tot een van de meest gebruikte illegale drugs en wordt met name gebruikt door adolescenten en jong volwassenen. De grote populariteit van ecstasy heeft geleid tot maatschappelijke bezorgdheid over de negatieve gevolgen van ecstacygebruik op de lange termijn. Deze bezorgdheid richt zich vooral op mogelijke neurotoxische schade en langdurige gedragsveranderingen. Wallinga richtte haar onderzoek op op persoonlijkheidskenmerken, genetische make-up, omgevingstemperatuur, lichaamstemperatuur en geslacht in relatie tot langdurige neurotoxische en gedragsveranderingen na ecstasy gebruik. De resultaten laten zien dat bij een hogere omgevingstemperatuur de hypertherme effecten (abnormale verhoging van de lichaamstemperatuur) van ecstasy sterker worden en dat dit samengaat met een toenemende schade aan serotonerge zenuwcellen. Uit haar studies naar de rol van intrinsieke factoren bleek dat er geen verschil bestond in de neurotoxische schade tussen dieren die getypeerd kunnen worden als hoog- of laag-agressief. Wel bleek dat alleen in laag-agressieve dieren het agressieve gedrag langdurig verhoogd werd na ecstasy toediening. Geslachtsverschillen spelen een belangrijke rol in de acute en langdurige hypertherme effecten. Er werd echter geen verschil in hersenschade gevonden. Ten slotte bleek uit het onderzoek in serotonine transporter knock-out ratten dat, in tegenstelling tot de verwachting voortkomend uit de bestaande hypotheses, ook deze dieren schade aan het serotonerge systeem lieten zien.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. J.M. Koolhaas
Project leader Dr. B. Buwalda
Doctoral/PhD student Dr. A.E. Wallinga

Classification

D21700 Physiology
D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology
D23340 Biopharmacology, toxicology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation