KNAW

Research

Food Innovation Networks Europe (FINE)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Food Innovation Networks Europe (FINE)
Period 01 / 2006 - 12 / 2007
Status Completed
URL http://www.kennisonline.wur.nl/KB/KB-07/005/025/beschrijving.htm
Research number OND1313469

Abstract (NL)

[Doel]:
De generieke doelstelling van KB 7.5 Vraagarticulatie en Kennisbenutting is het positioneren van Wageningen UR in strategische kennisallianties, het sturing geven aan onderzoek, het uitwisselen van ervaringen en kennisontwikkeling en het verbeteren van kennismanagement en exploitatie. Centraal staat het bestuderen van de effectiviteit van strategische kennisallianties tussen kennisinstellingen en partners uit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, met een focus op de rol van Wageningen UR binnen deze allianties/netwerken. Analyse van (bestaande ervaringen met) kennisallianties op regionaal, nationaal en internationaal niveau biedt de mogelijkheid te leren van het verleden (hoe doet Wageningen UR het binnen deze kennisallianties) en de verkregen ervaringen te vertalen naar lessen voor de toekomst (hoe zou Wageningen UR in de toekomst beter/effectiever in dergelijke allianties kunnen opereren?).
FINE, Food Innovation Networks Europe, is een EU-Co-ordination Action, dat als één van de doelstellingen heeft het delen van Best and Bad Practices in regionale strategieën voor het stimuleren van regionale R&D investeringen in de food sector. Belangrijke doelstelling voor Wageningen UR binnen FINE is het leren van ervaringen met kennisallianties bij de andere foodregio s in dit netwerk (o.a. Oresund (Food & Health), Emillio Romagna met Parma (Traditional Food), Stavanger (Traditional Food and fishery), West en Oost Vlaanderen (Strong Food Research and Biotechnology). Daarmee past FINE bij uitstek binnen de context van KB 7.5 Vraagarticulatie en kennisbenutting zoals hierboven geschetst, en levert het een expliciete bijdrage aan kennisontwikkeling op het gebied van regionale kennisallianties.
[Werkwijze]: FINE, een EU Co-ordination Action, is goedgekeurd en is per 1 januari 2006 van start gegaan. OostNV is de coördinator. Binnen AFSG ligt de projectleiding in handen van Peter Jongebloed, tevens projectleider van dit project. Hij draagt zorg voor de inhoudelijke uitwerking en aansturing van het FINE-project. Binnen KB 7.5 ligt de focus op de methodologische reflectie: wat kunnen we leren van het opereren van foodregio s (als voorbeeld van regionale strategische allianties) in het stimuleren van regionale R&D en innovatie, hoe doet Food Valley/Wageningen UR het ten opzichte van andere foodregio s en waar ligt ruimte voor verbetering. Deze methodologische component loopt parallel aan de inhoudelijk activiteiten binnen het FINE-project en is voor een deel afhankelijk van de resultaten van dit project. Zo zijn de resultaten van de benchmarking van foodregio s input voor de genoemde methodologische reflectie. Om beide trajecten (inhoudelijke activiteiten binnen FINE-project en methodologische reflectie) goed op elkaar af te stemmen vindt op regelmatige basis (1 keer per maand) overleg plaats tussen Peter Jongebloed en Daniëlla Stijnen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat op enig moment beide trajecten met elkaar gaan samenlopen. Concreet valt te denken o.a. aan het afnemen van interviews met vertegenwoordigers (met name ontwikkelingsmaatschappijen) van de 8 belangrijke Europese foodregio s die in het project zijn geïdentificeerd.
[Resultaten]:
Dit project kent zowel een inhoudelijke als een methodologische component. Beoogd resultaat van FINE is de versterking van de positionering van Food Valley/Wageningen UR in strategische kennisallianties op regionaal niveau en daarmee het bijdragen aan het stimuleren van investeringen in regionale R&D en innovatie. Meer specifiek is het streven van van Wageningen UR binnen FINE:
- Het leren van ervaringen met kennisallianties bij de andere foodregio s in dit netwerk (o.a. Oresund (Food & Health), Emillio Romagna met Parma (Traditional Food), Stavanger (Traditional Food and fishery), West en Oost Vlaanderen (Strong Food Research and Biotechnology).
- Het bestuderen van succesvolle, innovatieve MKB s in de foodsector bij de partners van dit netwerk; immers, de Europese foodsector bestaat voor meer dan 90% uit MKB-bedrijven en daar moet de innovatie dan ook plaatsvinden.
- Het vinden van nieuwe kansrijke markten, grijze gebieden voor onderzoek voor Wageningen UR.
- Als Wageningen UR voorsorteren op de kansen voor regio s binnen het zevende kaderprogramma en op de nieuwe ronde van de cohesie- en structuurfondsen 2007-2013; uitbreiding van het huidige netwerk van Wageningen UR met Europese regio s, het gezamenlijk (voorbereiden van het) indienen van voorstellen binnen de cohesie- en structuurfondsen en FP7; Interreg projecten etc.
Methodologisch gezien beoogt dit project te reflecteren op de effectiviteit van regionale strategische kennisallianties en de rol van Food Valley/Wageningen UR hierbinnen.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. P.H.J. Jongebloed

Related research (upper level)

Classification

D24300 Nutrition

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation