KNAW

Onderzoek

Water en bos, pilot Harderbos

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Water en bos, pilot Harderbos
Looptijd 01 / 2005 - 12 / 2007
Status Afgesloten
URL http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport1267.pdf
Onderzoeknummer OND1314127

Samenvatting

[Kennisbehoefte doelgroep]:
Kennis over de wijze waarop waterberging kan worden gecombineerd met natuur en de versterking van landschap en recreatie. Wat zijn de meekoppelingsmogelijkheden van waterberging en bosontwikkeling.
[Doelstelling(en) van het onderzoek]:
Aan de hand van een veldproef in het Harderbos worden de volgende vragen onderzocht:
- Uitgaande van een bepaald natuurdoel, hoeveel water kan er dan in welke periode geborgen/vastgehouden worden, en hoe lang mag dit duren?
Voor bossen betekent dit: onder welke randvoorwaarden kan bos worden ingezet voor de opvang (bergen of vasthouden) van water?
- Anderzijds: uitgaande van een waterbergingsgebied, welke type natuur kan zich hier ontwikkelen? Voor bossen betekent dit: wat zijn de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuw bos in gebieden die worden gereserveerd voor waterberging of vasthouden?
[Aanpak en tijdspad]:
De proef loopt nu 3 jaar. In 2007 zal in het harderbos voor het laaste jaar worden gemonitoord en afsluitend worden gerapporteerd. Hierbij neemt Alterra de onderdelen bodem en humus en vegetatie (deels) en bodemfauna op zich. Andere parameters (grondwaterstanden, waterkwaliteit en grondwaterkwaliteit, ondergroei) worden door de overige partners gemonitoord
[Resultaten en producten]:
Ruwe resultaten monitoring bodem, humus en vegetatie December 2007
Geïntegreerde eindrapportage pilot harderbos, samen met andere projectpartners December 2007
[Doorwerking van resultaten naar doelgroepen]:
Artikel pilot harderbos Eind 2007
Presentatie op / medeorganisatie van Themadag, ism andere projectpartners Eind 2007

Samenvatting (EN)

[Research needs]:
How can water retention be combined with nature and landscape and recreation values be strengthened? What are possibilities of multiple land use meeting the requirements for water management and forest development?
[Research objectives]:
Starting from a nature target (type of forest); how many water can be retained for how long / in which period and in which period? Under which conditions can existing forests being used for the retention of water?
Starting from a retention area: What are the possibilities for the development of new forest, and what can be the value for recreation?
[Results and products]:
Final integrated report pilot study Harderbos
Article on pilot study Harderbos
Presentation on /support organization Theme day (together with other partners involved)

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. S.A.M. van Rooij

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Programma BO-01-003 Water

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D18240 Bosbouw
D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie