KNAW

Research

Division scenario-study South-west delta

Pagina-navigatie:


Update content


Title Division scenario-study South-west delta
Period 01 / 2005 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1314138

Abstract (NL)

Doelstelling 51306:Het onderzoek had oorspronkelijk het doel zoutschade door het verzilten van de wortelzone in kaart te brengen. Uit modelberekeningen is echter naar voren gekomen dat zout kwelwater in goed gedraineerde percelen niet tot zoutschade in landbouwgewassen leidt. Dit was reden om het doel van het onderzoek te wijzingen in: (i) het in kaart brengen van droogteschade in landbouwgewassen bij het wegvallen van zoetwateraanvoer voor beregenen en (ii) de mogelijkheden om met brakwater te beregenen. Doelstelling 500129:Het bepalen van de bedrijfseconomische perspectieven van diverse toekomstscenario¿s voor akkerbouw en vollegrondsgroententeelt op Tholen. Onderdeel 510306Het onderzoek is eind 2004 van start gegaan, vanwege voortschrijdend inzicht binnen het project als geheel, is dit deelproject pas in juni 2005 afgerond.Voor zesgebieden in de nabijheid van het Krammer-Volkerak is nagegaan in hoeverre estuariene dynamiek (verzilten Krammer- Volkerak) van invloed is op de productie van landbouwgewassen. Hiertoe is gebruikgemaakt van de HELP-tabellen (droogteschade); KWIN (financiële opbrengsten gewassen) en gegevens van Roest et. al. (2003) voor het berekenen van zoutschades. Ook werd gebruikgemaakt van resultaten van gewassimulaties door Clevering et al. (2005). Bouwplannen zijn samengesteld aan de hand van CBS-gegevens en door DLV aangeleverde gebiedskennis. Onderdeel 500129Dit onderdeel is conform afspraken met de projectleider (Lodewijk Stuyt, Alterra) van het project Transitie en toekomst van Deltakandbouw in mei-juni 2005 afgerond.In samenspraak met Lodewijk Stuyt (Alterra) en Piet Rijk (LEI) zijn voor een aantal toekomstscenario¿s de economische perspectieven doorgerekend. Het gaat daarbij om de teelt van alternatieve hoogsalderende gewassen en verbrede landbouw. Onderdeel 510306Zoals eerder gezegd is de doelstelling van het onderzoek (in samenspraak met Lodewijk Stuyt) gewijzigd van het bepalen van zoutschade door verzilting van de wortelzone naar droogteschade door wegvallen van zoetwateraanvoer en naar mogelijkheden voor brakwater beregenen. Droogteschade is sterk afhankelijk van de geteelde gewassen. Beregenen op akkerbouwbedrijven is alleen rendabel als een aanzienlijk percentage groentegewassen of bloembollen wordt geteeld. Op groentebedrijven is beregenen altijd rendabel. Op fruitbedrijven is aanvoer van zoetwater vooral nodig om vorstschade tijdens bloei te voorkomen.In hoeverre er beregend kan worden met brakwater is sterk afhankelijk van het bouwplan. Als bloembollen worden geteeld kan dit tot 300 mg/l Cl-. Op akkerbouwbedrijven met ui en peen tot ca 600 mg/l Cl-. Opvallend is dat in de onderzochte gebieden geteelde groentegewassen (voornamelijk kool) relatief zouttolerant zijn, bij deze gewassen kan tot 900 mg/l Cl- beregend worden. In deze studie wordt geadviseerd om de mogelijkheden voor brakwater beregenen verder te onderzoeken en een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren voor verschillende oppervlaktewaterkwaliteitsnormen.Alterra- rapport 1132 `Transitie en toekomst van Deltalandbouw¿ Onderdeel 500129Er is geen verschil tussen beoogde en bereikte resultaten. Er zijn verschillende toekomstscenario¿s voor Tholen uitgewerkt. Op Tholen kan momenteel meestal niet beregend worden. Perspectieven zijn onderzocht voor het huidige en aangepaste bouwplan met hoog salderende gewassen als beregend kan worden, verder zijn perspectieven voor verbrede landbouw voor een akkerbouwbedrijf met vollegrondsgroenten van 30 ha en een akkerbouwbedrijf van 90 ha onderzocht.Het effect van beregenen op het financiële resultaat is bij de huidige bouwplannen gering. De aanwezigheid van zoetwater maakt het mogelijk om over te schakelen op hoogsalderende gewassen, zoals bloembollen of ijssla. De teelt hiervan verhoogt het bedrijfsresultaat aanzienlijk. Wel is de vraag of de prijs van dergelijke gewassen niet sterk onder druk komt te staan als deze gewassen grootschalig worden geteeld. Het overstappen naar verbrede landbouw (zorg of landgoed) kan de rendabiliteit van bedrijven sterk verhogen. Overstappen op zorg vergt jaarrond wel een behoorlijke arbeidsinzet, de mogelijkheden voor een landgoed (bebouwing op landbouwgrond) zal ook sterk afhankelijk zijn van wet- en regelgeving.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Secretariat Alterra (WUR)

Related people

Project leader Dr.ir. O.A. Clevering

Related research (upper level)

Subprogram Water

Classification

D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation