KNAW

Research

Coupling of the National Monitoring Network Flora Environmental & Nature...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Coupling of the National Monitoring Network Flora Environmental & Nature Quality to international networks
Period 01 / 2005 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1314178

Abstract

[Knowledge needs]:
Environmental policy becomes more and more internationally focused. UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) has a central position, also in the Clean Air For Europe programme. Therefore research on the national scale should be better coordinated with the international research, e.g. by communicating results from national research programmes to the international community.
[Research objectives]:
The aim of this project is to strengthen the International Cooperative Programmes (ICP) under UN-ECE by incorporating results from long-term vegetation monitoring in the 'LMF' project, and results of vegetation monitoring combined with monitoring of O3 concentrations in Zuid Holland.
[Results and products]:
- Report on the evaluation of a subset of 'LMF' plots and their relevance to international treaties;
- Report on plant species that are indicative for O3, and their relevance in a European context

Abstract (NL)

[Doel]:
Dit project heeft tot doel te komen tot aanpassing van het Landelijk Meetnet Flora, Milieu- en Natuurkwaliteit (LMF), zodanig dat de resultaten inzicht geven in de effecten van grootschalige luchtverontreiniging op biodiversiteit. Hierbij zal er speciale aandacht zijn voor de aansluiting met internationale programma's op dat gebied, zodat de mogelijkĀ­heden voor Nederland worden vergroot om de relatie tussen biodiversiteit en milieudruk ook in internationaal kader in te brengen, en de beleidsrelevantie van het LMF toeneemt
[Resultaten]:
- een evaluatie van een subset van gegevens van het LMF, analoog aan de eerder in internationaal kader verrichte evaluaties (onder andere De Vries et al. 2002), en een vergelijking met de resultaten van deze internationale evaluaties;
- een evaluatie van het effect van ozon op natuurlijke vegetatie met behulp van tijdreeksen van bedekkingsgraad per soort en ozonconcentraties uit Zuid-Holland;
- een voorstel voor aanpassingen in het LMF, zodanig dat een betere aansluiting wordt verkregen met de KRW en met internationaal opererende meetnetten.
[Toepassingsmogelijkheden]:
Dit project zal de gebruiker (i.c. VROM en LNV) in staat stellen om op een efficiƫnte wijze een bijdrage te leveren aan internationale monitoring inspanningen op het gebied van biodiversiteit en luchtkwaliteit. De resultaten maken het mogelijk om een grotere bijdrage te leveren aan de internationale onderbouwing van het beleid op het gebied van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging. Daarnaast kunnen de nationale uitkomsten in hun internationale context worden bezien, ook die van de KRW.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D12100 Metrology, scientific instrumentation
D18140 Nature and landscape

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation