KNAW

Onderzoek

Studie naar de ecologische relaties van het IJmeer met de omgeving

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Studie naar de ecologische relaties van het IJmeer met de omgeving
Looptijd 07 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1314196

Samenvatting

[Doel]:
De vraag is concreet wat de mogelijkheden zijn om de gaande en verwachte ontwikkelingen in en rondom het IJmeer in het meer te compenseren. Het doel van het project is door beantwoording van deze vraag een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een ambitieuze ecologische visie op de rol van het IJmeer binnen Natura 2000.
[Resultaten]:
Het doel van de studie is, nader bepaald, om de ecologische land-waterrelaties op regionaal niveau in beeld te brengen. Hierbij gaat het met nadruk om meer dan alleen de ornithologische rela­ties. Ook kansen voor de andere diergroepen en voor planten dienen in beeld gebracht te wor­den. Tegen de achtergrond van de problematiek in de regio en van Natura 2000 gaat de aan­dacht uit naar mogelijke perspectieven voor ontwikkelings van moerasnatuur. Gevraagd wordt ten minste te geven:
- Een beschrijving op ecosysteemniveau van de ecologische kwaliteit van de in de re­gio IJmeer gelegen wetlandnatuur (Waterland, Vechtplassenge­bied, Naardermeer, Lepe­laarsplassen en Oost­vaardersplassen).
- Een beschrijving op soortenniveau van de ecologische relatie van de in de regio IJmeer gele­gen wetlandnatuurgebieden met het IJmeer. Een beschrijving op ecosysteem- en soortenniveau van de bestaande relaties tussen het IJmeer en de in de regio gelegen wetlandnatuurgebieden.
- Een benoeming op biotoopniveau van hiaten en/of matig ontwikkelde aspecten in de land-wa­terrelaties, zowel aan de landzijde als aan de waterzijde.
- Een benoeming van kansvolle ontwikkelingen in het IJmeer en zijn omgeving ten behoe­ve van de versterking van de land-waterrelaties.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Knowledge requirements target group:
More insight into the ecological relations between the IJmeer and its surroundings, as input for the development of an ecological vision on the area
[Research objectives]:
To provide insight into the ecological relations between the IJmeer and its surroundings at the regional level.
[Attained results and products]:
A description of the ecological quality of the IJmeer and wetlands in the area, and of the relation between the IJmeer and these wetlands. The study identified three options to compensate for the expected deterioration of the ecological quality of the IJmeer. The results are published in Alterra-report 1235.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. J.G. de Molenaar

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie