KNAW

Research

Contribution of National Landscapes on other LNV policy objectives

Pagina-navigatie:


Update content


Title Contribution of National Landscapes on other LNV policy objectives
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1314203

Abstract

Research Objectives: Working on the organisation of the Dutch National Landscapes with respect to financial aspects and it s position within the total policy framework of LNV. Results and products: Essay

Abstract (NL)

[Doel]:
Het Nationale Landschappenbeleid is nieuw gevormd in 2004 en 2005 in de Nota Ruimte. Aangezien de doelstellingen van het Nationale Landschappenbeleid niet de enige doelstellingen zijn die in de 20 gekozen gebieden vanuit het Rijk moeten worden gerealiseerd, is het bestuurlijk en financieel wenselijk deze doelstellingen op elkaar af te stemmen. Er is nog onvoldoende inzicht hoe de mogelijke synergie in beleidsdoelen rond de Nationale Landschappen het beste kan worden benut. Waar liggen win-win situaties in planvorming en uitvoering?
Een essay over de bijdrage van Nationale Landschappen aan de beleidsdoelen van het Ministerie van LNV en het Rijk. Het essay geeft antwoord op de vraag:
Aan welke LNV- en Rijksdoelen kan het nationale landschapsbeleid, haar instrumentarium en beheer- en uitvoeringsmaatregelen bijdragen en waar liggen mogelijkheden voor synergie bij planvorming en uitvoering?
[Werkwijze]:
Daartoe is behoefte aan een inventarisatie van beleidsthema s die bij kunnen dragen aan Nationale Landschappen (en vice versa) en daarbinnen een prioritering van de meest relevante op grond van de vragen:
- waar liggen de grootste kansen op samenwerking in beleid en samenwerking in de uitvoering?
- waar zijn financiƫle middelen aanwezig, hoe omvangrijk zijn deze?
- waar zit de grootste samenhang met de beschreven kernkwaliteiten in de Nationale Landschappen?
- waar is nog ruimte om aan bij te dragen aan beleidsvorming via bijvoorbeeld evaluatie, herijking en herziening van bestaand beleid?
- waar liggen kansen om het Nederlandse beleid op het gebied van Nationale Landschappen in een internationale context te versterken (o.m. relatie met Europese Landschapsconventie)?
[Resultaten]:
Het essay, met als doelgroep beleidsmakers op nationaal en regionaal niveau, beoogt een bijdrage te leveren aan het debat over de kansen en beperkingen van de Nationale Landschappen tegen de achtergrond van het beleid van de rijksoverheid.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. G.B.M. Pedroli

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D42200 Social and public administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation