KNAW

Research

Possibilities for European co-finance for National Landscapes

Pagina-navigatie:


Update content


Title Possibilities for European co-finance for National Landscapes
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1314204

Abstract

Research Objectives: Working on the organisation of the Dutch National Landscapes with respect to financial aspects and it s position within the total policy framework of LNV. Results and products: Report

Abstract (NL)

[Doel]:
In heel Nederland geldt dat elke ruimtelijke ontwikkeling moet leiden tot een landschapskwaliteitsverbetering. In de Nota Ruimte staan per Nationaal Landschap de drie belangrijkste landschapskwaliteiten beschreven. Binnen de Nationale Landschappen geldt dan ook dat er alleen ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden als deze de beschreven landschapskwaliteiten behouden, versterken of ontwikkelen.
Ten aanzien van de financiering van de uitvoeringsmaatregelen, die het gevolg zijn van het nationale landschappenbeleid, verplicht het Rijk zich dat zij: de financiƫle mogelijkheden (Europees en Nationaal instrumentarium) zal onderzoeken die noodzakelijke zijn om bovenstaande strategieƫn te kunnen mede financieren (citaat Nota Ruimte par. 3.4.3 Nationale Landschappen). Met dit onderzoek wordt aan deze verplichting voldaan.
Alle 11 provincies met Nationale Landschappen hebben deze kennisvraag als essentieel aangeduid om het Nationale Landschappenbeleid tot een succes te maken.
[Doel van het onderzoek]:
Een overzicht samenstellen van de mogelijkheden tot medefinanciering van het Nationale Landschappenbeleid door de EU, met nadruk op mogelijkheden die op niet al te lange termijn gerealiseerd kunnen worden.
[Werkwijze]:
De aanpak bestaat uit bureaustudie, samen met het raadplegen van deskundigen. De bureaustudie dient om de mogelijke mede-financieringsbronnen in kaart te brengen, in relatie tot de Nederlandse beleidsdoelen. Hierbij kan deels uitgegaan worden van al beschikbare informatie, zoals achtergrondrapportages tbv. Natuurbalans 2005, EU-documentatie en internet.
Naast bureaustudie is het raadplegen van deskundigen cruciaal; het gaat dan om deskundigen in Brussel, maar vooral ook in Nederland zelf, zoals bij het POP regiebureau. Verder proberen we ook ervaringen uit andere EU-landen te gebruiken.
Fiscaliteiten worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.
[Resultaten]:
De informatie in het product moet toegankelijk zijn vanuit regionaal perspectief. Een gebruiker, die op regionaal niveau actief is, moet ermee kunnen werken; het moet geschreven zijn in termen/trefwoorden waarmee hij/zij werkt.
Product
Overzichtelijk en compact rapport. Mogelijk raadpleegbaar op bestaande websites van LNV (www.minlnv.nl/landschap etc).

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. G.B.M. Pedroli

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D42200 Social and public administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation