KNAW

Onderzoek

Coördinatie cluster Mest en Mineralen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Coördinatie cluster Mest en Mineralen
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2008
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1314216

Samenvatting

[Kennisbehoefte]:
Voor de goede beantwoording van de velerlei onderzoeksvragen op het gebied van de Mineralen en Milieukwaliteitproblematiek is het noodzakelijk dat er sturing en coördinatie plaatsvindt zodat de beschikbare middelen goed worden belegd. Tevens dient afstemming plaats te vinden met het onderzoek in andere clusters en het onderzoek dat in de kennisbasis plaatsvindt. Daarnaast dient de voortgang bewaakt te worden en dient er voor gezorgd te worden dat de communicatie tussen LNV en het onderzoek goed verloopt. Belangrijk onderdeel hierbij is het laten uitzetten en laten uitwerken van de aanvullende vragen die het Ministerie heeft.
[Doelstelling(en) van het onderzoek]:
Adequaat beleggen van onderzoeksvragen van het Ministerie van LNV binnen de WUR instellingen. Sturing geven aan de programmeringcyclus binnen WUR. Bewaken van de voortgang en de uitputting van de projecten en afstemming van de werkzaamheden binnen WUR en zonodig met andere kennisinstellingen. Aanleveren van jaarrapportages, voortgangsrapportages, offertes en werkplanbeschrijvingen. Regelmatig volgen van de financiële uitputting van de onderzoeksprojecten
[Aanpak en tijdspad]:
De programmeringcyclus komt in overleg tussen de LNV/Directie Kennis en de Bestuursraad van WUR tot stand.
Belangrijke momenten hierin zijn:
- Aanleveren inhoudelijke en financiële jaarrapportage over 2006
- Aanleveren Financiële kwartaalrapportage naar Directie Kennis
- Aanleveren conceptwerkplannen en begroting 2008 doorlopend onderzoek
- Aanleveren offertes nieuw onderzoek 2008
- Uitzetten geaccordeerd onderzoek
Daarnaast vindt binnen elk thema afzonderlijk gedurende het jaar overleg plaats met de themacoördinator en de themasecretaris van LNV over de voortgang en ontwikkelingen binnen het thema.
[Resultaten en producten]:
- Jaarrapportage 15 feb.
- financiële uitputting Eind april, juli en oktober
- concept werkplan 2008 doorlopend onderzoek Medio oktober
- offertes 2008 Medio november
- tussentijdse evaluatie voortgang thema s mei, sept en dec

Samenvatting (EN)

[Research Objectives]:
- To coordinate the Research Programme, themes and projects
- Progress reporting
- Setting up ongoing en new working plans
- Communication with the Ministry
[Results and products]:
- (sub) annual progress reports
- Financial reports
- Annual working plans

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. O.F. Schoumans

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie