KNAW

Onderzoek

Nulmeting soorten (WP 3.1)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Nulmeting soorten (WP 3.1)
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1314334

Samenvatting

[Doel]:
Het doel is om de aspecten die van belang zijn voor de nulmeting van soorten van bijlage II en bijlage IV van de Habitatrichtlijn, ten behoeve van de beoordeling van de staat van instandhouding voor de rapportage in 2007, zo veel mogelijk kwantitatief te onderbouwen met de meest bruikbare en beschikbare gegevens. Het betreft dan de aspecten: areaal, populatie, leefomgevingcondities en toekomst­perspectief van alle 35 soorten van bijlage II en 27 soorten van de bijlage IV. Het project levert tevens een beeld van de witte gebieden waarvoor deze informatie niet voorhanden is.
[Werkwijze]:
In 2005 is in meerdere projecten gestart met het bijeenbrengen van gegevens voor de onderbouwing van de nulmeting. In tegenstelling tot 2005 zijn de onderdelen populatie en leefomgevingcondities nu ook binnen het project opgenomen. De eerste fase van het project zal besteed worden aan het verduidelijken van het type gegevens dat nodig is voor de nulmeting. Voor een aantal aspecten kan gebruik gemaakt worden van de resultaten uit de projecten uit 2005 (zie bijlage 1 voor een overzicht). In samenspraak met DN en DK zal afgesproken worden hoe de richtlijnen van de Scientific Working Group (bijlage 2 en bijlage 3) vertaald moeten worden in bruikbare gegevens. In bijlage 4 wordt een aanzet voor deze discussie gegeven. Na deze discussie kan vastgesteld worden hoe de budgetten verdeeld worden over de verschillende aspecten.
[Resultaten]:
Het resultaat is drieledig:
- rapportages over de gevolgde methodiek voor de ontwikkeling van kansenkaarten (input voor het aspect populatie: ruimtelijk distributie) en voor het beoordelen van het toekomstperspectief.
- bestanden met ruimtelijke distributie populaties, populatiegroottes, drukfactoren, bedreigingen en leefgebieden.
- (internationale) artikelen met de werkwijze van de kansenkaarten en de samenhang van de verschillende aspecten en de daarbij gebruikte gegevens.
Afbakening:
- In het project worden geen profielen gemaakt van de soorten van de Habitatrichtlijn. Bestaande profielen worden wel onderbouwd.
- In het project worden geen referentiewaarden bepaald. Het project kan wel bijdragen aan de discussie rond het vaststellen van referentie waarden.
[Publicaties]:
Sierdsema, H., R. Pouwels, A. van Kleunen & R. Foppen (2006): Verspreiding in beeld met kansenkaarten. De Levende Natuur 107 (6) : 275-278. [Artikel]
Foppen, R., A. van Kleunen, H. Sierdsema en R. Pouwels. Brochure Digitale kartering: integratie van waarnemingen door modellen (conceptversie, publicatie in 2007). [Brochure]
Een database waarin zijn opgenomen de aspecten van de Staat van instandhouding van soorten waarover gerapporteerd dient te worden. Nummering conform Reporting Format Article 17 Habitat Directive (Doc SWG 06-02/04_Appendix2). [Database]
Janssen, J.A.M., R. Haveman, S.M. Hennekens, H.P.J. Huiskens, J.M.J. Schaminée & C.Y. Weebers (2006) Nulmeting Natura 2000 habitattypen. Achtergrond, methode en voorbeelden. Alterra-rapport 1378, Alterra, Wageningen.[Rapport]
Aggenbach, C.: Indicatieve plantensoorten voor habitattypen. Alterra-rapport #, met KIWA, Alterra, Wageningen. [Rapport]

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

In this project the aspects range, population, habitat of species and future prospects will be assessed in a quantitative way for all Dutch Annex II and Annex IV species from the Habitat Directive. This inventory serves as a baseline measurement of the conservation status of Dutch habitat types, and forms the background for future reporting to the European Commission. The inventory will be based on existing data. For some of the mentioned aspects a more detailed outline of indicators and monitoring methods has to be worked out, while other aspects can be quantified as good as possible already. The project results also in an overview of sites where no or not enough monitoring activities take place to serve the reporting to Brussels . The project is worked out in close cooperation with nature management organizations, NGO s and the Ministry of Agriculture, Nature and Food quality.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. R. Pouwels

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie