KNAW

Research

BO-04-004 System Innovation Organic Farming in open Cultivations

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-04-004 System Innovation Organic Farming in open Cultivations
Period 01 / 2006 - unknown
Status Current
Research number OND1314399

Abstract

There is a requirement for a demand driven knowledge circulation with special attention for product quality, crop disease and pest control and the closure of nutrient and energy cycles. Also a shift is distinctive towards more knowledge on market oriented perspectives and attention for aspects that play a role within the chain has been asked. Experiences and new initiatives from entrepeneurs, operating individually or organised in farming networks, have to be optimally used.
The approach is holistic and interdisciplinary.
For a long term production of knowledge, the innovation projects ( Nutrient Waterproof , Smaak van Morgen (i.e. Taste of Tomorrow) and Topsoil+ ) will be proceeded.

Some highlights within the following sectors:
Arable and vegetable farming: Product quality, -health and -taste; disease and pest control; functional agrobiodiversity; soil management, - quality and nutrient balances. Fruit production: improvement and innovation of the production systems; breeding; introduction of new varieties (with a focus on the cultivar Topaz).
Ornamentals and trees: enlargement of the distinctive character of organic production and products; product quality and supply; nutrient release from compost, plant uptake and emission into the groundwater.
Bulbs and outdoor flowers: broadening of the assortment (in terms of market potential); spreading of yield dates; quality and yield control; soil quality.

Important aspects of dissemination of (existing) knowledge are: optimization of interaction within networks of entrepeneurs and stakeholders within the production consumption chain (like Biom). In the projects advisors are also involved.

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
De kennisbehoefte in de biologische open teelten bestaat uit twee hoofdonderdelen.

1. Enerzijds is er behoefte aan onderzoek op en kennisontwikkeling rondom specifieke inhoudelijke vragen. Deze bevinden zich m.n. op het vlak van beheersing en verbetering van productkwaliteit, beheersing van ziekten en plagen (kwaliteit, opbrengst en kosten) en sluiting van kringlopen.
2. Anderzijds liggen er procesmatige en praktijkgerichte vragen hoe de via kennisontwikkeling opgedane inhoudelijke kennis structureel omgezet kan worden in kennisbenutting en -doorwerking naar de bedrijven in de sector. Dit meer dan in het verleden vanuit keten- en marktperspectief, gebruikmakend van de ontwikkeling van bedrijfs- en ketennetwerksystemen, aansluitend op de wensen van ketenpartijen en met inzet van de beschikbare ervaringskennis.
Kennisontwikkeling en kennisdoorwerking en inhoud en proces zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen in de uitvoering niet los van elkaar gezien worden.
Het is van belang dat de kennisontwikkeling en -doorwerking plaatsvinden op grond van de reeds opgebouwde expertise bij de kennisinstellingen en sector en binnen de bestaande netwerken met een zo n breed mogelijke toegang. Daarbij dient voldoende ruimte aanwezig te zijn voor het toetreden van andere partijen met specifieke kennis en ervaring rondom de geformuleerde kennisvragen (m.n. de nieuwe vragen en het inbrengen van markt- en ketenperspectief). Tevens dient optimaal gebruik gemaakt te worden van de praktijkkennis en ervaring van ondernemers.
Er is behoefte aan om bij de uitwerking van de kennisvragen in de uiteindelijke projecten uit te gaan van een brede benadering met voldoende aandacht voor de volgende aspecten:
- Keten- en marktgerichtheid.
- Aandacht voor bedrijfs- en ketenontwikkeling.
- Aandacht voor de duurzaamheidsaspecten en mogelijke afbreukrisico's zoals voedselveiligheid.
- Evenwicht tussen korte en langere termijn. In de uitwerking en uitvoering van de projecten dient voor ongeveer 50% aandacht besteed te worden aan de kortere termijn en 50% aan de langere termijn.
- Meer nadruk op kennisverspreiding binnen en buiten de sector.
- Nadrukkelijk gebruik van bestaande internationale kennis binnen alle thema's en projecten. Gebruik van de rol van innovatoren vanuit het bedrijfsleven in de uitvoering.

Bij de specifieke invulling van de projecten wordt, bijvoorbeeld in de keuze van product(groep)en en gewassen rekening gehouden te worden met marktperspectief en -potentie.

Thema's voor de kennisontwikkeling zijn:
AKKERBOUW EN VOLLEGRONDSGROENTEN
FRUIT
BOMEN
BLOEMBOLLEN EN BUITENBLOEMEN

Werkwijze
Een systeembenadering, met een interdisciplinaire aanpak, in samenhang met de meer disciplinaire verdieping in overige clusters.
Voor het oplossen van de kennisvragen op systeemniveau voor de meer langere termijn worden de zogenaamde innovatieprojecten aangepast voortgezet (Nutriƫnten Waterproof, De smaak van morgen, Topsoil+ en Fruitinnovatie). Hierbij worden in de uitwerking de volgende aspecten meegenomen:
- Meer praktische richting en duidelijke koppeling aan vragen en innovaties in sectoren.
- Een duidelijke koppeling met innovatieve biologische ondernemers en de Productwerkgroepen.
- Meer aandacht voor kennisoverdracht en voor het aanhaken bij initiatieven van de praktijk

Voor kennisvragen op de korte en middenlange termijn wordt intensief samengewerkt met praktijkbedrijven. Vraagsturing en 'on farm research' zijn belangrijke kenmwerken van deze werkwijze.

Resultaten

De genoemde activiteiten voor kennisontwikkeling en -doorwerking dienen te leiden tot het vergroten van de duurzaamheid en innovatieve kracht van de sector. Binnen dit thema dienen goede methoden voor de essentiele kenniscirculatie en kennisbenutting ontwikkeld en toegepast te worden, waarbij de gehele keten betrokken wordt. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij onderzoeken die al plaats vinden buiten de biologische sector.

De ontwikkelde kennis wordt inzichtelijk gemaakt voor de bedrijven en door hen toegepast. Via de bedrijfs- en ketennetwerken kunnen daarvoor demonstratie en excursies benut worden. Om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken wordt gebruik gemaakt van praktische rapportages voor ondernemers, gekoppeld aan artikelen in vakbladen

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. W. Sukkel

Related research (upper level)

Related research (lower level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation