KNAW

Research

Long-term risk of cancer after ovarian stimulation for in vitro fertilization

Pagina-navigatie:


Update content


Title Long-term risk of cancer after ovarian stimulation for in vitro fertilization
Period 01 / 2006 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1314460
Data Supplier website KWF

Abstract (NL)

Momenteel wordt 1,8% van alle kinderen in Nederland geboren na succesvolle in vitro fertilisatie (IVF), of soortgelijke voortplantingstechnologieën. Tijdens een IVF behandeling worden de ovaria (eierstokken) gecontroleerd gestimuleerd met gonadotrofinen, ook wel fertiliteitsbevorderende geneesmiddelen (FBG's) genoemd. Het doel van de stimulatie van de ovaria is het laten rijpen van meerdere follikels (eicel-bevattende blaasjes). Nadat in 1983 in Nederland de eerst IVF baby werd geboren, is het gebruik van FBG's sterk toegenomen. Per jaar worden in ons land 13.600 IVF behandelingen verricht. Het is nog niet goed bekend of het gebruik van FBG's neveneffecten op de lange termijn heeft. In de literatuur is een mogelijk verband gesuggereerd tussen ovulatie inducerende middelen en een verhoogd risico op ovariumtumoren omdat dit zou passen in de bestaande inzichten in de ontstaanswijze van deze tumoren; herhaalde beschadiging van het ovariumepitheel bij ovulaties en verhoogde gonadotrofine spiegels zouden hierbij een belangrijke rol spelen. Onderzoek tot nu toe leverde tegenstrijdige resultaten op voor wat betreft de associatie tussen FBG's en het risico op ovariumkanker en andere hormoongevoelige tumoren (borst- en baarmoederkanker). Echter, het uitgevoerde onderzoek had veel beperkingen; zo was de follow-up van met IVF behandelde vrouwen nog erg kort. In Nederland is in 1996 een groot onderzoek gestart naar de lange termijn gezondheidseffecten van stimulatie van de ovaria met FBG's in het kader van IVF (het OMEGA project; OvariuM stimulatie en Gynaecologische Aandoeningen). Alle 12 IVF klinieken doen aan het onderzoek mee en een groep van 19.000 vrouwen die tussen 1983 en 1995 IVF onderging is bij het onderzoek betrokken. Daarnaast doet een controlegroep mee van 6000 vrouwen die verminderd vruchtbaar zijn maar waarbij geen IVF is toegepast. In het huidige project wordt het bestaande OMEGA onderzoek uitgebreid. Dat is essentieel om meer betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de eventuele risico's. Tevens kan het optreden van kanker nu over een veel langere periode bestudeerd worden. De patiëntengroep zal worden uitgebreid met 8800 vrouwen die in de periode 1995-98 IVF ondergingen en 4100 vrouwen die tussen 1985 en 1995 andere vruchtbaarheidsbehandelingen ondergingen. Door middel van een schriftelijke vragenlijst zal bij al deze vrouwen informatie worden ingewonnen over zwangerschappen en het optreden van ziekten. Tevens zal alle vrouwen om toestemming worden gevraagd om gegevens uit hun medisch dossier te verzamelen en het optreden van kanker in de toekomst na te mogen gaan bij de Nederlandse Kankerregistratie. Aan het eind van het project zal het optreden van kanker tot 2008 in de uitgebreide OMEGA patiëntengroep worden vastgesteld door koppeling met de Kankerregistratie; de gemiddelde follow-up na IVF zal dan 17,5 jaar bedragen. In de statistische analyses zal het optreden van hormoongevoelige tumoren in de IVF groep en de controlegroep worden vergeleken. Tevens wordt nagegaan of het risico op bepaalde tumoren toeneemt bij een groter aantal IVF behandelingen en bij hogere doses FBG's. Als het risico met name verhoogd is na meerdere IVF cycli, kan dit gegeven een belangrijke rol gaan spelen in de voorlichting over IVF.

Related organisations

Related people

Classification

D23120 Oncology
D69000 Gender studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation