KNAW

Research

BO-04-005 System Innovation Protected Organic Farming: Vegetables, Flowers and Mushrooms

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-04-005 System Innovation Protected Organic Farming: Vegetables, Flowers and Mushrooms
Period 01 / 2006 - unknown
Status Current
Research number OND1314464

Abstract

Knowledge requirement:
There is a need for a demand-driven, interactive development an dissemination of knowledge. Special attention must be paid to the themes: reliability of production methods, product quality, disease and pest control, the closure of nutrient and energy cycles, energy conservation and reduction of CO2-emission. There is also a distinctive move towards more understanding of market -oriented perspectives and attention for aspects that play a role within the chain. Experiences and new initiatives from entrepreneurs, operating individually or organised in farming networks, have to be used optimally. The approach is holistic and transdisciplinary. The long term innovation projects Closed Cycle Greenhouse and Social Greenhouse will be continued in this program.

Highlights within the three sectors
Glasshouse vegetables and glasshouse flowers: Product quality, -health and -taste; broadening the assortment; energy conservation and reduction of CO2-emission; disease and pest control; soil management, - quality and nutrient balances. Mushrooms: Distinctive assortment or concepts for mushrooms.

Important aspects of dissemination of (existing) knowledge are: optimization of interaction within networks of entrepreneurs and stakeholders involved in the production consumption chain. Advisors are also an important part of these networks

Content
The program is set up in close cooperation with stakeholders from the respective sectors and chains.
The following aspects were important when compiling the program: a systemic and multi- and transdisciplinary approach; a well-balanced representation of the different sectors; a balance between both long-term and short-term approaches and in duration of the projects.

The following topics are involved:

- Sustainable production- and chain concepts
- Production and Market
- Soil system
- Diseases and pests
- Knowledge networks

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
De kennisbehoefte in de biologische bedekte teelten bestaat uit twee hoofdonderdelen:

1. Enerzijds is er behoefte aan onderzoek op en kennisontwikkeling rondom specifieke inhoudelijke vragen. Deze bevinden zich m.n. op het vlak van beheersing en verbetering van productkwaliteit, beheersing van ziekten en plagen (kwaliteit, opbrengst en kosten) en sluiting van kringlopen.
2. Anderzijds liggen er procesmatige en praktijkgerichte vragen hoe de via kennisontwikkeling opgedane inhoudelijke kennis structureel omgezet kan worden in kennisbenutting en -doorwerking naar de bedrijven in de sector. Dit meer dan in het verleden vanuit keten- en marktperspectief, gebruikmakend van de ontwikkeling van bedrijfs- en ketennetwerksystemen, aansluitend op de wensen van ketenpartijen en met inzet van de beschikbare ervaringskennis.

Kennisontwikkeling en kennisdoorwerking en inhoud en proces zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen in de uitvoering niet los van elkaar gezien worden.

Het is van belang dat de kennisontwikkeling en -doorwerking plaatsvinden op grond van de reeds opgebouwde expertise bij de kennisinstellingen en sector en binnen de bestaande netwerken met een zo n breed mogelijke toegang. Daarbij dient voldoende ruimte aanwezig te zijn voor het toetreden van andere partijen met specifieke kennis en ervaring rondom de geformuleerde kennisvragen (m.n. de nieuwe vragen en het inbrengen van markt- en ketenperspectief). Tevens dient optimaal gebruik gemaakt te worden van de praktijkkennis en ervaring van ondernemers.

Er is behoefte aan om bij de uitwerking van de kennisvragen in de uiteindelijke projecten uit te gaan van een brede benadering met voldoende aandacht voor de volgende aspecten:
- Keten- en marktgerichtheid.
- Aandacht voor bedrijfs- en ketenontwikkeling.
- Aandacht voor de duurzaamheidsaspecten en mogelijke afbreukrisico's zoals voedselveiligheid.
- Evenwicht tussen korte en langere termijn. In de uitwerking en uitvoering van de projecten dient voor ongeveer 50% aandacht besteed te worden aan de kortere termijn en 50% aan de langere termijn.
- Nadrukkelijk gebruik van bestaande internationale kennis binnen alle thema's en projecten.
- Gebruik van de rol van innovatoren vanuit het bedrijfsleven in de uitvoering.
- Meer nadruk op kennisverspreiding binnen en buiten de sector.
- Bij de specifieke invulling van de projecten dient, bijvoorbeeld in de keuze van product(groep)en en gewassen rekening gehouden te worden met marktperspectief en -potentie.

Thema's voor de kennisontwikkeling:
GLASGROENTE
PADDESTOELEN
GLASBLOEMEN

Resultaten:
De genoemde activiteiten voor kennisontwikkeling en -doorwerking dienen te leiden tot het vergroten van de duurzaamheid en innovatieve kracht van de sector. Binnen dit thema dienen goede methoden voor de essentiele kenniscirculatie en kennisbenutting ontwikkeld en toegepast te worden, waarbij de gehele keten betrokken wordt. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij onderzoeken die al plaats vinden buiten de biologische sector.

De ontwikkelde kennis wordt inzichtelijk gemaakt voor de bedrijven en door hen toegepast. Via de bedrijfs- en ketennetwerken kunnen daarvoor demonstratie en excursies benut worden. Om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken wordt gebruik gemaakt van praktische rapportages voor ondernemers, gekoppeld aan artikelen in vakbladen

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. R.J.M. Meijer

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation