KNAW

Research

Impact inundation and water storing on soil quality

Pagina-navigatie:


Update content


Title Impact inundation and water storing on soil quality
Period 2005 - unknown
Status Completed
URL http://www.levenmetwater.nl/proj_templ?mm=1&sm=2&cat=1&proj=49
URL http://productie.wisl.nl/LevenMetWater/WebPages/Main.aspx
URL http://edepot.wur.nl/166617
Research number OND1314511
Data Supplier Website

Abstract (NL)

Tijdelijke waterberging zal vaak de oplossing zijn voor dreigende overstromingen. Maar wat is het effect van het onderlopen van terreinen op bijvoorbeeld de kwaliteit van het gras en de melkproductie van de koeien die erop grazen? Deze en andere kennisvragen én antwoorden komen in dit project bij elkaar.[Doel en knelpunten]
Doel van dit project is om via een participatief proces de relevante kennisvragen te identificeren die in de praktijk spelen bij waterberging en deze te confronteren met specialistische kennis en met de praktijkervaring over bodem en water.De meeste studies naar de effecten van inundaties op duurzaam bodemgebruik en waterkwaliteit zijn technisch inhoudelijk van aard. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat achter de technische kennisvragen vaak een (niet-technische) procesvraag ligt. Vraagarticulatie bij inundatie- of waterbergingsprojecten is belangrijk, omdat zicht op achterliggende vragen het draagvlak voor projecten kan vergroten.[Plan van aanpak]
Na selectie van actoren worden de kennisvragen worden geïdentificeerd in een één of een aantal workshops met eindgebruikers en belanghebbenden. Tijdens de workshops wordt een eerste categorisering gemaakt van de relevantie van de vragen. Vervolgens proberen de kennisdragers in een quick-scan de vragen te beantwoorden. Het antwoord is een factsheet waarin (1) aangegeven wordt of en wanneer de vraag relevant is en (2) het feitelijke antwoord gegeven wordt of een stappenplan beschrijft dat leidt tot beantwoording van de vraag. Via een confrontatie tussen gebruikers en kennisvragers wordt vastgesteld of de antwoorden voldoen en of deze leiden tot vervolgvragen.Het project is onderverdeeld in de volgende stappen:Stap 1: Projectstart en selectie stakeholders,Stap 2: Vraagarticulatie in 2 werksessies,Stap 3:Antwoorden, openstaande vragen,Stap 4a: Keuze weergave [Eindresultaat]
Stap 4b: Presentatie antwoorden aan vragenstellers, Stap 5: Rapportage 'kookboek'.Tijdens de werksessies worden methoden gebruikt die actieve interactie stimuleren tussen verschillende disciplines, waardoor integratie van de wensen van de gebruikers en kennis en ervaring op het gebied van bodem, water en grondgebruik daadwerkelijk plaatsvindt.Het proces van vraagarticulatie,[Resultaten]
Het resultaat wordt een digitaal 'kookboek', in de vorm van een website, met de volgende onderdelen: Veel voorkomende technisch-inhoudelijke en procesmatige vragen (institutioneel/organisatorisch, juridisch, sociaal- economisch, beleving en perceptie) rond inundatie worden op een zeer toegankelijke manier gepresenteerd en voor zover mogelijk beantwoord;Een wegwijzer geeft aan waar het antwoord vandaan is gekomen, zodat aanvullende vragen sneller op de juiste plaats terecht kunnen komen. Hierdoor kan een netwerk ontstaan van eindgebruikers en deskundigen, die ook in andere situaties een beroep op elkaar kunnen doen;Processchema's als leidraad voor volgende projecten, waarin wordt aangegeven welk type vragen op welk moment aan de orde zijn en welke kennis daarvoor beschikbaar moet komen.[Eindresultaat]
Een duurzame kennisinfrastructuur (netwerkvorming) van partijen die ook in andere regio's ervaring hebben opgedaan met deze wijze van werken.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. A. Smit

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation