KNAW

Research

Symbiosis

Pagina-navigatie:


Update content


Title Symbiosis
Period 09 / 2006 - unknown
Status Current
Research number OND1315060
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract

Symbiosis: Synergy of managing business-IT-alignment, IT-sourcing and offshoring success in society Symbiose is het verschijnsel dat twee verschillende organismen met elkaar leven tot wederzijds voordeel. IT-outsourcing en offshoring is momenteel niet bepaald een symbiose te noemen omdat de relatie tussen beide partijen vaak door problemen gekenschets wordt. Dit voorstel heeft als doel om die knelpunten te verhelpen vanuit een software engineering perspectief. Symbiosis identificeert de relevante onderzoeksproblemen en ontwikkelt kennis, technologie en methodes voor software management, het proces en de software zelve. Het uiteindelijke doel is dat alle partijen in symbiose samenleven, zodat ieders kennis en competentie het best tot hun recht komen --vandaar de naam van dit project. De maatschappelijke relevantie van het IT-uitbestedingen is evident. Het uitbestedingsvolume is het afgelopen decennium in Nederland toegenomen met 20% per jaar tot een omvang van 6 miljard Euro in 2004. Gebrekkige uitbesteding leidt aantoonbaar tot grote economische schade. Recent is ook IT-offshoring in de maatschappelijke belangstelling gekomen, IT-offshoring is een specifieke vorm waarbij de IT-diensten naar lage-lone landen worden uitbesteed. Deze tendens heeft onmiskenbare effecten op de werkgelegenheid, met name op het laag-waardig Nederlands IT-personeel. Daarom is onderzoek naar het bereiken van deze symbiose voor de Nederlandse kenniseconomie van strategisch belang. Symbiosis omvat een multiclient study waarin uitbesteding van softwareontwikkeling en -onderhoud in-vivo wordt onderzocht. Er zullen predictieve, kwalitatieve en kwantitatieve modellen worden ontwikkeld om het process van outsourcing en offshoring beter te beheersen. De uitbesteding van softwareontwikkeling en -onderhoud wordt onderverdeeld in het management van dit proces (welke beslissingen moeten er genomen worden, en op grond van welke informatie?), het software-process (welke stappen worden in het proces onderkend en hoe worden deze georganiseerd?) en het software-product (het software-systeem en alles wat daarbij hoort). Elk van deze drie onderdelen induceert weer specifieke vragen voor software engineering waar nog geen afdoende oplossingen voor zijn. Software outsourcing is een markt van serieuze omvang die ons nog voor de nodige vragen stelt. Management science en Information science hebben dit onderwerp al lang opgepakt, maar vanuit een niet-technische optiek. Binnen de computerwetenschappen wordt er echter nog nauwelijks onderzoek naar gedaan. Symbiosis is derhalve een eerste stap om IT-outsourcing vanuit een software engineering perspectief te beschouwen.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. J.A. Bergstra

Classification

D16200 Software, algorithms, control systems

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation