KNAW

Onderzoek

KB-04-002 Robuuste systemen en gewasbescherming

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel KB-04-002 Robuuste systemen en gewasbescherming
Looptijd 01 / 2006 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1315491

Samenvatting

Doel:
Het verrichten van basisonderzoek ter verhoging van de intrinsieke weerbaarheid van gangbare en biologische productiesystemen.

Onderwerpen:

Vergroting intrinsieke weerbaarheid van agrosystemen

Verhoging van intrinsieke weerbaarheid leidt tot verlaagde infectie-efficiëntie van belagers en tot verhoogde resistentie en tolerantie van plant, gewas of dier. Dit gebeurt bijvoorbeeld door maatregelen te ontwikkelen (zoals mengteelten, speciaal akkerrandbeheer en aanpassingen in het bouwplan) waarmee de functionele biodiversiteit wordt benut ten behoeve van het bevorderen van de natuurlijke vijanden van ziekten, plagen en onkruiden. Daarnaast zijn er aangrijpingspunten in de microbiële samenstelling van de bodem en de gerichte inzet van antagonisten en endofyten. Verbreding van de genetische basis van de gewassen is een andere mogelijkheid waarmee de intrinsieke weerbaarheid van de productiesystemen kan worden verhoogd. Dit wordt mede gedaan door GMO s te ontwikkelen. Het dierlijk onderzoek in dit programma is gericht op het ontwikkelen van fokmethoden voor robuuste dieren en de toepassing van genomics. Programma: Robuuste systemen en gewasbescherming, Technologieontwikkeling

Plantgezondheid
De nota Naar een duurzame gewasbescherming beschrijft het integrale beleid tot 2010 dat gericht is op een duurzame bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden binnen en buiten de landbouw. Centrale elementen hierin zijn het beleid voor de toelating, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het milieubeleid. In aanvulling daarop dient het Convenant Gewasbescherming uitgevoerd te worden dat het Kabinet met een aantal belangen- en branche-organisaties heeft gesloten. De voorgestelde maatregelen moeten een oplossing bieden voor hardnekkige problemen op het gebied van gewasbescherming, zoals de te hoge milieubelasting en de onzekerheid over de beschikbaarheid van middelen. Andere aandachtspunten zijn het gehalte aan residuen op voedselproducten en de bescherming van degenen die werken met gewasbeschermingsmiddelen. Eveneens zullen verbeterde detectiemethoden ontwikkeld moeten worden om snel, goedkoop en op kwantitatieve wijze in zicht te krijgen in de mate van infectie, residueconcentraties en kwaliteitsvermindering in de gehele agroketen. Het onderzoek richt zich ook op expertise-ontwikkeling en het instandhouden van expertise op het gebied van de chemie van gewasbeschermingsmiddelen.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. J.J. Neeteson

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D18220 Veeteelt
D21400 Genetica
E11000 Biotechnologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie