KNAW

Onderzoek

Design and testing of a permanent vegetable cultivation system in Vietnam

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Design and testing of a permanent vegetable cultivation system in Vietnam
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1315502

Samenvatting

Doel
Het doel van het project is het ontwerpen en testen van permanente groententeeltsystemen voor de Red River Delta in Vietnam. De hypothese die in dit project wordt getest is, of permanente groententeelt tot verbeterde bodemcondities, hogere opbrengsten, betere productkwaliteit en hogere financiele inkomsten leidt, dan groententeelt in afwisseling met natte rijst.

Werkwijze
In veel landen in Zuid-Oost Azie worden groenten geteeld in een rotatie met natte rijst. Vanwege de voortgaande urbanisatie en de stijgende lonen in de steden, groeit in deze regio de vraag naar commercieel geproduceerde groenten snel. Als consequentie neemt de druk op groententelers toe om hun productie te intensiveren.

In veel districten in de Red River Delta, Hanoi Province, Vietnam, wordt op het zelfde veld de teelt van groenten op droog land in de winter afgewisseld met de teelt van natte rijst in de zomer. Belangrijke beperkingen van dit systeem voor de teelt van kwalitatief hoogwaardige groenten voor het hogere marktsegment zijn, slechte bodemcondities, een suboptimale productie van uitplantmateriaal en een matige kwaliteit van de producten.
Mogelijkheden om deze beperkingen op te heffen zijn,

1. overgaan op permanente droog land groententeeltsystemen;
2. het introduceren van verbeterde plantopkweeksystemen;
3. een betere ziekten- en plaagbestrijding.

Het werk in het project begint met het ontwerpen van permanente groententeelt systemen. Rekening houdend met de agro-ecologische condities in het gebied, met fyto-sanitaire aspecten van rotaties en met de marktpotentie van producten, worden permanente groententeelt systemen ontworpen.

De rotatie van gewassen gedurende het jaar, de potentiele gewasopbrengsten en de geschatte financiele opbrengst worden met behulp van een model beschreven. Met dit model worden de meestbelovende gewassen en teeltsystemen voor continue groententeelt geidentificeerd. De modeluitkomsten worden gedurende twee jaar in een veldproef getest. Het ontwerp van het model moet zodanig zijn dat dit model algemeen bruikbaar is, ook buiten het directe testgebied. Gedetailleerde waarnemingen aan plantopkweek en aan de bodem vullen het testen van de verschillende model teeltsystemen aan.

Resultaten
Het project is in 2006 gestart met verzamelen van praktijkgegevens die als input voor het model dienden. Het werk aan het model werd voltooid in februar 2007. Met het testen van de modeluitkomsten in het veld werd in april 2007 begonnen. De modeluitkomsten worden gedurend twee jaar in het veld getoetst. Hiernaast worden er ook veldproeven met verbeterde plantopkweek worden uitgevoerd en worden gedetailleerde studies van de bodem bij de verschillende teeltsystemen gedaan.

In samenwerking met Hanoi University of Agriculture, werkt een Vietnamese PhD studente, Mrs. Pham Thi Thu Huong, aan dit project.

Het uiteindelijk resultaat zal een model zijn waarmee permanente groententeelt systemen voor de Zuid-Oost Aziatische omstandigheden kunnen worden ontworpen. Daarnaast worden wetenschappelijke artikelen, een proefschrift en artikelen in technische tijdschriften gepubliceerd.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The aim of the project is to design and test permanent field vegetable production systems for the Red River Delta in Vietnam. The hypothesis tested in this project, is whether continuous vegetable production results in improved soil conditions, higher yields, better product quality and higher financial returns as compared to vegetable growing in rotation with flooded rice.

Research objectives:
In many South East Asian countries field vegetables are produced in a wet rice based system. Due to ongoing urbanisation and increasing wages in cities, the demand for commercially produced vegetables in the SEA region is growing rapidly. As a consequence, there is increasing pressure on field vegetable producers to intensify their production.

In many districts in the Red River Delta, Hanoi Province, Vietnam, dry land field vegetables are produced in the cool winter season, while in the wet warm summer season, on the same fields, wet rice is cultivated. Major constraints for the production of high quality vegetable products for upscale commercial markets, are poor soil conditions, inadequate transplant production and poor product quality. Options to remove these constraints would be to change to permanent dry land vegetable production systems, the introduction of improved transplant production techniques and a better pest and disease control.

The work starts with the design of permanent vegetable production systems. Taking into account the agro-ecological conditions of the area, fytosanitary rotational aspects and the market potential of crop products, continuous vegetable cropping systems are designed. The rotation of the crops during the year, the potential yields and estimated financial returns, are described in a model. With this model the most promising crops and cultivation systems for permanent vegetable cropping are identified. These options are then tested under field conditions during two years. The design of the model should have universal characteristics and should be easily adaptable for other situations and locations. Detailed observations on plant propagation and changes in soil conditions will complement the studies.

Results and products:
The study started in 2006 with the collection of data as input for the model. The work on the modeling was completed in February 2007. An experimental site has been selected in Vietnam and the testing of rotations in the field was started in April 2007. Two years have been planned for field evaluation, fine-tuning of the model and additional observations on crop establishment and soil conditions.

In cooperation with Hanoi University of Agricultural, a Vietnamese PhD student, Mrs. Pham Thi Thu Huong, is working on this study. Regular visits are made to Vietnam to coordinate and discuss the activities and to supervise writing protocols for each activity. Output will consist of a model for the design of permanent vegetable production systems, a number of scientific articles, a PhD thesis, and articles in local technical journals.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. J.J. Neeteson
Projectleider Dr.ir. A.P. Everaarts

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16800 Simulatie, virtual reality
D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde
E13000 Ontwikkelingsstudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie