KNAW

Onderzoek

Renkums Beekdal - Beukenlaan

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Renkums Beekdal - Beukenlaan
Looptijd 2003 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1315765

Samenvatting

[Inleiding]:
Het project Beukenlaan ligt in het beekdal van de Renkumse beek en vormt een belangrijk onderdeel van de Renkumse Poort. Deze poort gaat een ecologische verbinding vormen tussen de Veluwe en de uiterwaarden van de Rijn. Niet alleen voor edelherten, reeën en dassen maar meer nog voor andere diersoorten zoals insecten, reptielen, vogels en amfibieën.
De Renkumse Poort komt voort uit het beleid Veluwe 2010 en Kwaliteitsimpuls Zuidwest- Veluwe. In 1999 en 2000 hebben Rijk, Provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties intentieverklaringen ondertekend waarin ze hebben afgesproken dat alle partijen zich maximaal gaan inzetten voor een integraal herstel van de Zuidwest-Veluwe.
[Uitdaging van formaat]!
Om deze Poort te realiseren, moet er veel gebeuren. Zo komen er ecoducten over de rijkswegen A12 en A50 en over de spoorlijn van Utrecht naar Arnhem. De verkeersdrukte op sommige wegen moet verminderen en in de landbouwenclave moeten graasweiden komen. Voor de eerste keer in Nederland wordt een heel bedrijventerrein (Beukenlaan) teruggegeven aan de natuur. Natuurgebieden moeten vaak wijken voor economische belangen. Als resultaat van de intentieverklaringen gebeurt in Renkum nu het omgekeerde.
[Beukenlaan: van bedrijventerrein naar natuurlijk beekdal]:
Het doel van het project is om het bedrijven-terrein Beukenlaan in te richten tot een volwaardig natuurgebied, met aandacht voor cultuurhistorie en recreatie. De ministeries van LNV en VROM, de provincie Gelderland en de gemeente Renkum spannen zich hier politiek en beleidsmatig voor in. In het najaar van 2003 hebben het ministerie van LNV en de provincie Gelderland DLG, opdracht voor de uitvoering van het project gegeven.
DLG koopt de bedrijven op het bedrijventerrein Beukenlaan aan, sloopt de gebouwen, waar nodig wordt de bodem in het gebied gesaneerd en afgegraven en tenslotte wordt het gebied ingericht als natuurgebied. Daarna wordt het ingerichte natuurgebied overgedragen aan Staatsbosbeheer. Dit gebeurt natuurlijk in nauw overleg met de betrokken bedrijven en overheden. De bewoners van Renkum worden gedurende het gehele proces goed geïnformeerd. Daarnaast heeft een klankbordgroep van bewoners en belangenorganisaties een actieve rol bij het maken van het inrichtingsplan.

Betrokken organisaties

Classificatie

D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie
D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie