KNAW

Onderzoek

Waardering in coproductie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Waardering in coproductie
Looptijd 2006 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.levenmetwater.nl/proj_templ?mm=1&sm=2&cat=9&proj=60
Onderzoeknummer OND1315916
Leverancier gegevens Website

Samenvatting

Het is stil geworden rond het Zeeuwse Arnemuiden, waar vroeger de klok luidde voor de vissers die van zee terugkeerden. Om het gebied een kwalitatieve impuls te geven, worden plannen ontwikkeld voor herontwikkeling van het gebied de Oranjepolder en de Oranjeplaat. De ontwikkeling van die plannen zal interactief verlopen; bewoners, bedrijven en maatschappelijke groepen, etc. worden vanaf het begin op gelijkwaardige wijze betrokken en gaan samen op zoek naar de beste oplossingen.
[Doel en knelpunten]
Het project kent een praktijkdoel en een wetenschappelijk doel: Praktijkdoel: innovatieve herinrichting van het gebied rond Arnemuiden nabij Middelburg door heropenen van de Arne, waarbij kennisontwikkeling, scenariobouw en waardering van scenario s op interactieve wijze zal plaatsvindt; Wetenschappelijk doel: nieuwe inzichten en kennis genereren rond coproductie en interactieve waardering van oplossingsalternatieven. Knelpunten die de aanleiding voor dit project vormen zijn tweeledig: het gebied van de Oranjepolder en Oranjeplaat bij Arnemuiden is economisch en ecologisch weinig vitaal en heeft een kwalitatieve impuls nodig om op verschillende terreinen aantrekkelijk te worden, waarbij de uitdaging ligt om bestaande kwaliteiten te behouden en nieuwe kwaliteiten te creƫren; de ervaring leert dat innovatieve herinrichtingsprojecten vaak vastlopen door belanghebbenden te laat of op improductieve (reactieve, tegenwerkende) manier te betrekken bij planvorming en uitvoering.
[Plan van aanpak]
Gebiedsinventarisatie en opstellen procesplan: in de eerste stap een inhoudelijke verkenning van het vraagstuk uitgevoerd en wordt tezamen met de consortiumpartners een gedragen procesplan ontwikkeld; Joint fact-finding: in een interactief proces wordt tezamen met de stakeholders de bestaande kennis over het gebied boven tafel gehaald en worden openstaande kennisvragen in kaart gebracht; Scenario-ontwikkeling: in interactieve workshops worden verschillende scenario s voor het gebied ontwikkeld; Co-waardering: de verschillende scenario s worden op interactieve wijze gewaardeerd; Advies aan bestuur: de scenario s die positief gewaardeerd worden, worden aan de bestuurders als advies meegegeven, op grond waarvan bestuurders beslissingen nemen.
[Resultaten]
Het onderzoek kent verschillende (eind- en tussen)resultaten: Een gedragen procesplan op grond waarvan wordt verkend welke ontwikkelingsrichtingen mogelijk zijn voor het gebied Oranjepolder/Oranjeplaat; Een door betrokkenen gedragen advies aan provincie/gemeente over herontwikkeling van Oranjepolder/Oranjeplaat; Een proefschrift over waardering in coproductie over innovatieve gebiedsontwikkeling; Een handboek waarin praktische handreikingen staan aan practitioners die voor de uitdaging staan complexe gebiedsontwikkeling (water, natuur, recreatie, etc.) op te starten; Artikelen in (nationale en internationale) wetenschappelijke tijdschriften waarin de in het onderzoek opgedane theoretische en praktische kennis wordt neergeslagen; Een slotconferentie waarin kennis uit het onderzoek wordt verspreid, gedeeld en vermengd met andere ervaringen en kennis uit soortgelijke projecten.
[Trefwoorden]
Coproductie, interactieve processen, co-waardering, watersysteem, gebiedsontwikkeling, complexe besluitvorming, herontwikkeling, revitalisering

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Gemeente Middelburg, RWS directie Zeeland

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. J. Edelenbos

Classificatie

D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie