KNAW

Research

Passive smoking reduction information campaign

Pagina-navigatie:


Update content


Title Passive smoking reduction information campaign
Period 01 / 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1317924
Data Supplier ZonMw

Abstract (NL)

Het is belangrijk dat de bestaande wetgeving wordt gehandhaafd en verdere invoering wordt bevorderd. Hier ligt een rol voor zowel het ministerie van VWS, de VoedselWarenAutoriteit(VWA) en STIVORO. In een samenwerkingsverband tussen VWA en STIVORO wordt gewerkt aan een geĆÆntegreerde handhavingketen, waarin controle, communicatie, ondersteuning en advies bij invoering, en handhaving elkaar opvolgen. Dit met behoud van de specifieke taak van elk van de organisaties. STIVORO verstrekt informatie en advies, de VWA is degene die controleert en sanctioneert. De kern van de aanpak is dat het gevoel van relatieve pakkans wordt verhoogd, terwijl er voor organisaties een duidelijk traject van ondersteuning bij het ontwikkelen en invoeren van rookbeleid ligt. Een positieve stimulans werkt beter dan alleen repressie. In dit kader ontwikkelt STIVORO een audit rookbeleid. Aan de hand van een vragenlijst kunnen de verantwoordelijken voor het invoeren van het rookbeleid beoordelen of het rookbeleid voldoet aan de Tabakswet, de geformuleerde beleidsuitgangspunten van de organisatie en hoe de interne handhaving verloopt. Ter verankering van het rookbeleid zal worden geadviseerd het rookbeleid onder te brengen in het arbobeleid. Om dit te bereiken zullen arbo-adviseurs worden betrokken. STIVORO zal telefonische advisering met betrekking tot de audit uitvoeren. Verder zal bedrijven worden geadviseerd stoppen-met-roken in het beleid op te nemen. Het draagvlak voor een rookverbod in de horeca is laag. Het creĆ«ren van draagvlak is de eerste verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. STIVORO kan hierin een faciliterende en ondersteunende rol spelen door zaken als het (laten) doen van onderzoek, het maken van een probleemanalyse, het adviseren over communicatiestrategie, de verschillende betrokken partijen en het algemeen publiek voorzien van informatie. Er zal onderzoek moeten plaatsvinden om vast te stellen welke factoren het draagvlak voor een rookvrije horeca bepalen. Meeroken in binnenmilieus is schadelijk voor de gezondheid. Het recente rapport van de Gezondheidsraad (november 2003) bevestigt dit nogmaals en laat zien dat de schadelijkheid niet alleen longkanker en andere luchtwegaandoeningen betreft, maar ook leidt tot duizenden sterfgevallen ten gevolge van hart- en vaatziekten door meeroken. De monitor van draagvlak voor het Tabaksbeleid geeft aan dat een grote meerderheid van de bevolking de maatregelen ondersteunt. Zij het dat deze steun bij niet-rokers groter is dan bij rokers. De peiling halverwege 2004 geeft aan dat tweederde van de arbeidsorganisaties adequaat rookbeleid voert en er dus nog steeds sprake is van blootstelling aan tabaksrook. De vrees dat door de rookverboden in het openbare domein het roken thuis (bij kleine kinderen) zou toenemen worden door dit onderzoek niet bevestigd. Latere peilingen moeten aangeven of dit ook op de lange termijn het geval is. Ondanks een sterke daling in het roken bij kleine kinderen (van 48% tot 31%) in de afgelopen jaren, wordt nog een groot deel van de kinderen blootgesteld aan Tabaksrook. In de helft van de gezinnen met een roker is dit het geval.
In het reguleren van het meeroken is kennis van de schadelijkheid van meeroken een belangrijke factor. Het is de reden om eigen rookgedrag aan te passen, mee te gaan in een verzoek om op een bepaalde plaats niet te roken en vormt de rechtvaardiging voor regelgeving. Gevraagd naar de gevolgen van meeroken geeft slechts een zeer klein deel van de rokers en niet-rokers aan dat ze denken dat meeroken niet schadelijk is.
Roken en de werkplek: Het streven van STIVORO is dat 90% van de bedrijven/instellingen in 2008 een goed rookbeleid (een totaal rookverbod of een totaal verbod met speciale rookruimtes) heeft. De schatting is dat eind 2004 volgens de eerder geformuleerde doelstelling rond de 70% ligt. Onderzoek dat begin 2004 is uitgevoerd, gaf aan dat 65% van de bedrijven beschikte over goed rookbeleid PARAmeter II). Van deze doelstelling moeten die sectoren worden uitgezonderd die onderdeel zijn van het beperkingen-besluit: horeca en sport. In de afgelopen jaren heeft STIVORO in samenwerking met anderen een uitgebreid pakket aan interventies ontwikkeld om rokers te informeren over de gevolgen van meeroken, over de invoering van wetgeving en het stellen van huisregels. Daarnaast wordt advies gegeven via telefoon en e-mail over de risico's van meeroken, het invoeren van rookbeleid en huisregels. Intermediairs getraind en ondersteund bij het uitvoeren van de voorlichting. Dit basisaanbod maakt deel uit van de activiteiten die beschreven worden bij de deelprojecten A en B.

Related organisations

Secretariat STIVORO for a smokeless future
Financier ZonMw

Related people

Researcher Drs. M.A.M. de Beer
Researcher C. Simons
Researcher B. de Weert
Researcher T. Zeegers
Project leader Drs. G. Zeeman

Classification

D24200 Health education, prevention

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation