KNAW

Onderzoek

SAFE OR SORRY? Development and testing of a evidence based inpatient...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel SAFE OR SORRY? Development and testing of a evidence based inpatient safety program in the prevention of common complications
Looptijd 05 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1318081
Leverancier gegevens ZonMw

Samenvatting

Patiënten in instellingen voor acute en langdurige zorg lopen onbedoeld vele risico's op somatische complicaties. Voor veel van deze complicaties is de preventieve en curatieve zorg niet optimaal. Hoewel voor een aantal veel voorkomende complicaties goede richtlijnen beschikbaar zijn, vinden aanbevelingen uit deze richtlijnen onvoldoende toepassing in de huidige zorg. Hierbij spelen algemene implementatie-barrières een rol. Vooral ook, speelt echter het probleem van om aandacht concurrerende richtlijnen. Voor iedere richtlijn wordt van organisaties en hulpverleners veel aandacht gevraagd, waardoor implementatie van alle relevante richtlijnen in de praktijk geen haalbare kaart is. Daarnaast ontbreekt het vaak aan feedback in de vorm van heldere prestatie-indicatoren waaraan te zien is of adequate zorg wordt verleend en of het beoogde effect wordt bereikt. Ook ontbreekt een herkenbare, eenduidige systematiek in de implementatie van richtlijnen. DOEL - Het doel van het project 'SAFE OR SORRY?' is het ontwikkelen en testen van een programma voor integrale patiëntveiligheid, gericht op preventie van somatische complicaties in de intramurale zorg, op basis van bestaande richtlijnen. Patiënten lopen in de intramurale gezondheidszorg kans op diverse somatische complicaties. Daarmee zijn deze instellingen lang niet altijd de veilige havens waar patiënten en bewoners naar verlangen. De aandacht voor veiligheid in instellingen neemt in binnen en buitenland in de laatste jaren duidelijk toe (o.a. www.igz.nl; Pronovost et al. 2004). Wel is deze aandacht vaak beperkt tot medisch handelen, bijvoorbeeld tijdens operaties of in het voorschrijven van medicatie. Voor de verpleging en verzorging is het werken aan veiligheid echter niet minder relevant. Complicaties als decubitus, infecties en letsel na valincidenten zijn op veel afdelingen in de intramurale zorg hoog incident en de preventie van deze complicaties berust vooral op het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden. DOEL - Het doel van het project 'SAFE OR SORRY?' is het ontwikkelen en testen van een evidence based programma voor integrale patiëntveiligheid in de intramurale zorg. Dit programma vormt de basis voor een richtlijn 'zorg voor integrale patiëntveiligheid'. Centraal in de zorg voor integrale veiligheid staat de preventieve zorg met betrekking tot veel voorkomende complicaties. Complicaties zijn hierbij te zien als 'adverse patient outcomes' (APO's), onbedoelde negatieve uitkomsten van de zorg door verpleegkundigen en verzorgenden. Een complicatie is in dit kader een 'APO' wanneer deze in veel gevallen met adequate verpleegkundige zorg voorkomen kan worden. BEOOGD RESULTAAT - Het beoogde resultaat is van dit project is: Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen op een aantal gebieden al beschikken over richtlijnen die aanwijzingen geven voor de preventie van veel voorkomende complicaties bij patiënten. De toepassing van richtlijnen is echter nauwelijks geëvalueerd en waar evaluaties zijn uitgevoerd laat het naleven van richtlijnen sterk te wensen over (www.igz.nl). Zoals vermeld, spelen algemene implementatiebarrieres, maar ook het ontbreken van feedback over het eigen handelen hierbij een rol. Vanaf 2004 zijn ziekenhuizen verplicht om gegevens over prestatie-indicatoren aan te leveren en ook in de verpleeghuissector wordt meer en meer om transparantie op dit gebied gevraagd (www.igz.nl). De gevraagde gegevens dienen informatie te geven over de kwaliteit van zorg en analyse van de gegevens moet leiden tot aanbevelingen voor verbeteringen. Deze moeten waar mogelijk gebaseerd zijn op actuele, evidence based richtlijnen. Het project SAFE OR SORRY? kent een ontwikkelfase, een toepassingsfase en een evaluatiefase. De toepassing en evaluatie vindt plaats voor drie veel voorkomende complicaties: urineweginfecties, valincidenten en decubitus.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D24100 Verpleegkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie