KNAW

Research

Certification organic food in public restaurants

Pagina-navigatie:


Update content


Title Certification organic food in public restaurants
Period 08 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1318592

Abstract

[Desciption problem/question]:
Many restaurants in the Netherlands use the word organic in their communication to attract consumers. There is no uniformity and hence consumers do not know what to expect. It is not in line with the organic philosophy if only two meals are organic, whereas the charisma of the restaurant might not match with the according values of organic. This hinders the desired and structural development of the organic sector.
[Objectives]:
A national label and certification system for organic public restaurants/meals, that is supported, supervised and by the majority of the stakeholders in this sector.
[Results and products]:
See objectives.

Abstract (NL)

[Doel]:
Het komen tot een landelijk label en systematiek voor het definiëren van biologische restaurant en/of maaltijden, gedragen door de belangrijkste stakeholders in deze sector en gecontroleerd door of in opdracht van deze stakeholder(s).
[Werkwijze]:
Ontwikkelen van een systematiek voor het certificeren van restaurants die biologische producten voeren ten behoeve van promotie en communicatie.
Er is geen eenduidigheid in wat we een biologisch restaurant noemen. Dat is verwarrend voor de consument en er kan zonder controle misbruik van worden gemaakt, waardoor het begrip biologisch kan worden uitgehold. De EU heeft regelgeving in voorbereiding. Van belang is om een voorstel te hebben vanuit de praktijk t.b.v. de lobby richting EU.
Individuele restaurants participeren bij deze ontwikkeling, gecoördineerd door Rhederoord.
Datum en omschrijving fases en go/no go momenten:
1. Inventarisatie
In een aantal van de Europese landen rondom Nederland is men al actief geweest op het gebied van certificering van restaurants. Daarnaast is Veneca gestart met het invoeren van een certificeringsystematiek voor de bedrijfscateraars. Er zijn ook niet gecertificeerd initiatieven, die in de lijn van biologisch werkzaam zijn in Nederland en die zich biologisch noemen of zich met biologisch(e) assortiment en maaltijden profileren. Dit moet in kaart gebracht worden om onderscheidend te kunnen zijn.
2. Systematiek voor certificering van restaurants en/of maaltijden. Naar aanleiding van de inventarisatie wordt voor een restaurant een certificeringsystematiek opgesteld.
Om te komen tot een breed gedragen label dat ook flexibel en onderscheidend moet zijn zal worden nagedacht over hoe dat het beste kan gebeuren. Resultaten van fase 1, aangevuld met ideeën over hoe assortiment en processen een rol spelen in de certificering, worden als input gebruikt voor een brainstorm met de klankbordgroep van restaurants over aspecten als:
-Definities en gradaties van biologisch restaurant en/of maaltijden
-Wat is de toegevoegde waarde (relevantie voor consumenten om straks over te communiceren) ?
-Hoe vindt controle plaats (frequentie, kosten (controle inkoopfacturen, grotere administratieve lastendruk), welke club doet dat?).
3. Toetsing systematiek en invulling mate waarin een restaurant en/of maaltijd biologisch genoemd kan worden.
Om draagvlak te creëren is het nodig om het resultaat voor te leggen aan organisaties als Bedrijfschap Horeca en Catering, Euro-toques, patron-cuisiniers, evt. een aantal allianties. Ondersteuning en rapportage.
De sector is inhoudelijk betrokken in de uitvoering (zie fase 2) en wordt voor een zeer groot deel betrokken in fase 3 middels vertegenwoordigers ervan.
[Resultaten]
Verwachte resultaten zijn vermeld onder Werkwijze.

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. J.M. Soethoudt

Related research (upper level)

Classification

D24300 Nutrition

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation