KNAW

Onderzoek

Verkenning van de kosteneffectiviteit van natuurbeheersmaatregelen en...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Verkenning van de kosteneffectiviteit van natuurbeheersmaatregelen en gebiedsgerichte maatregelen in de landbouw voor de realisatie van natuur- en milieudoelen
Looptijd 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1320208

Samenvatting

Doel:
De implementatie, toetsing en toepassing van een integraal afwegingskader (decision support systeem) met aandacht voor agronomie, ecologie en economie. Met dit kader kan een gebiedsgerichte afweging worden gemaakt van de effectiviteit van emissiebeperkende maatregelen in de landbouw versus effectgerichte maatregelen in de natuur.

Resultaten:
Er is een concept ontwikkeld voor een afwegingskader met aandacht voor ecologie en economie, waarmee gebiedsgerichte maatregelen kunnen worden beoordeeld op hun bijdrage aan de realisatie van de EHS (landschapskwaliteit). In dit concept is uiteengezet hoe je op regionale schaal een integrale afweging kunt maken tussen (i) de verschillende randvoorwaarden van de natuur wat betreft stikstofbeschikbaarheid, (ii) de mogelijkheid om hieraan te voldoen door gebiedsgericht beleid in de landbouw en door natuurbeheersmaatregelen met een relatie naar kosten en (iii) neveneffecten van maatregelen op het milieu, met name de reductie van de nutriƫnten en metalenbelasting naar grond- en oppervlaktewater en van broeikasgasemissies naar de atmosfeer. De methodiek is deels gedemonstreerd voor de afweging kosteneffectiviteit van atmosferische stikstofemissiereducerende maatregelen versus effectgerichte maatregelen in de natuur.

Samenvatting (EN)

A conceptual framework has been developed for a decision support system concerning the linkage between ecology and economy. This framework is meant for the combined evaluation of the effectiveness of agricultural measures and nature conservation measures in view of their contribution to the realisation of the Dutch ecological Network (landscape quality).
It has been explained how existing methods and/or methods can be used in an integrated spatial assessment to make a trade-off between (i) the different boundary conditions of nature concerning nitrogen availability, (ii) the possibility to comply with these conditions by performing agriculture measures and nature conservation measures and the related costs together with (iii) side effects of these measures on the environment (particularly the reduction of the nutrients and heavy metal load ground and surface water and greenhouse gas emission to the atmosphere).
To some extent, this method has been demonstrated while assessing cost effectiveness of atmospheric nitrogen emission abatement strategies versus the cost effectiveness of nature management measures.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. J. Kros

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D14000 Technische wetenschappen
D18210 Landbouw en tuinbouw
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie