KNAW

Research

History of scientific thinking

Pagina-navigatie:


Update content


Title History of scientific thinking
Period 01 / 2007 - unknown
Status Completed
Research number OND1320423
Data Supplier Website Huizinga Instituut

Abstract (NL)

Ook de cultuurgeschiedenis kent haar meta-niveau van historiografische zelfreflectie. Wetenschap is zelf een historisch gegroeide praktijk, en de groei- en veranderingsprocessen van deze praktijk, inclusief haar uitgangspunten en perspectieven, zijn daarom zelf onderwerpen van historisch onderzoek; dat geldt in niet mindere mate voor de praktijk, perspectieven en uitgangspunten van het historisch onderzoek zelf, dat deel uitmaakt van de historiciteit van de cultuur. Het onderzoek naar de uiteenlopende wijzen waarop culturen zich rekenschap gegeven hebben van hun verleden beslaat zelf een weids terrein. Historici hebben geen alleen­recht op beeldvor­ming van het verleden; dat wordt met name duidelijk in de recente aandacht voor het verschijnsel cultural memory , dat andere dan wetenschappelijk-historiografische praktijken in de her-opwerking van het verleden bestudeert. De functies van "gesc­hie­denis" zijn zo divers dat ook disciplines als de kunstwe­ten­schappen, de filoso­fie en de sociale weten­schappen niet slechts gebruikers, maar ook produ­centen zijn van "geschiedenis". Recente­lijk is het begrip histori­sche beeldvorming of 'histori­sche represen­tatie' het sleutelwoord geworden bij het onderzoek van de vele beelden die de studie en beschrijving van het verleden oproepen, en de uitingsvormen (vertogend of anderszins) waarin die worden neergelegd en verspreid. Ook in dit gebied geldt, dat nieuwsoortige bronnen (media, film, TV) veelbelovend zijn voor toekomstig onderzoek. Het is om die reden dat het internationale Huizinga-congres van 2004, getiteld Theatres of memory , aan dit thema is gewijd. Hoewel op deze basis ook vakgeschiedenissen als bijvoorbeeld rechtsgeschiedenis, kerk- en theologiegeschiedenis, of de geschiedenis van de sociologie of van het economisch denken, tot de interessegebieden van het Huizinga Instituut zouden moeten kunnen behoren (en dus voor de toekomst als mogelijke terreinen van samenwerking gememoreerd kunnen worden, voorzover ze veelal ook behartigd worden door de respectieve disciplinaire onderzoekscholen), krijgen binnen het Huizinga-Instituut vooral een tweetal themagebieden aandacht: de alfa-tak (theorie en geschiedenis van de geschiedschrijving alsmede de filologie) en de bêta-tak (geschiedenis van de natuurwetenschappen alsmede van het medisch denken). Van deze gebieden neemt het eerstgenoemde, de metahistorische reflectie op de eigen historiografische praktijk, een centrale positie in, gegeven de geschiedwetenschappelijke karakter van het Huizinga Instituut.

Related organisations

Related people

Classification

D32300 History and philosophy of the humanities

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation