KNAW

Research

Culture processes in context

Pagina-navigatie:


Update content


Title Culture processes in context
Period 01 / 2007 - unknown
Status Current
Research number OND1320449
Data Supplier Website Huizinga Instituut

Abstract (NL)

Trefwoorden zijn hier: gedragingen, gedragspatronen, waarden, opvattingen, ritueel, symboliek, beeldwereld, affecten, emoties, individualiteit, identiteit, persoonlijkheid, mentale uitrusting, mentaliteit, habitus, psyche, opvoeding, intellectuele vorming. Deze elementen van cultuur hebben veelal ook een sociale component (nog afgezien van de fysiolo­gi­sche, die hier niet aan de orde is). Zonder de wisselwerking daarvan met het cultuurproces in strikte zin te verwaarlozen, leggen de deelnemers het hoofdaccent op de culturele en mentale dimensie. Het veld van onderzoek wordt dus gekenmerkt door de aandacht voor cultuur als produktie-, bemiddelings- en toeëigeningsproces van zingeving in een historische context. Het behelst de historische analyse, beschrijving en verklaring van de vormgeving van het individueel en/of collectief bestaan, voorzover die vormgeving een weerslag vindt in cultuur of door middel van culturele processen tot stand komt. Dat zingevingsproces vindt zijn weerslag in een grote verscheidenheid van cultuuruitingen of -produkten. Cultuur wordt hier in de brede, meer antropologische zin gebruikt, als een "system of shared meanings, attitudes and values, and the symbolic forms (performances, artifacts) in which they are expressed or embo­died" (P. Burke); cultuur- en mentaliteitshistorici binnen dit themagebied hebben daarbij in het bijzonder oog voor de processen van attributie, assimilatie en transformatie. Een en ander sluit allerminst uit dat bij specifieke projecten een meer esthetisch cultuurbegrip centraal kan staan. Dat is immers onder het brede cultuurbegrip begrepen en zal in wezen ook vanuit dat brede cultuurbegrip worden benaderd. Evenmin zijn de deelnemers uitsluitend in collectieve of prereflexieve processen geïnteresseerd. Ook de biografische benadering kan een zinvolle methode zijn om greep te krijgen op het al dan niet bewust gestuurde produktie- en toeëigeningsproces van zingeving. Huidige stand van het onderzoek en perspectieven Het thema richt zich in het bijzonder op collectieve gedragingen, waarden, houdingen, opvattingen en emoties in hun sociale context. Centrale vragen zijn hoe uiteenlopende groepen of categorieën van mensen in verschillende delen van Europa sedert de middeleeuwen vorm en betekenis hebben gegeven aan hun dagelijks leven, en in hoeverre en waardoor hierin in de loop van de tijd veranderingen zijn opgetreden. Welke praktijken, codes en beelden zijn kenmerkend voor de groepsiden­titeit, en hoe transformeren groepen zich in dit opzicht? Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan maatschappelijke variabelen (gender, status, familie, beroep, religie, leeftijdsgroep, lichaamsbeleving, enz.) en aan maatschappelijke processen (rationalisering, privatisering, secularisering, stigmatisering, deviantie en tolerantie, enz.). Projecten waaraan vanuit dit aandachtsgebied wordt deelgenomen zijn onder meer: "Egodocumenten, zelfreflectie en culturele verandering: Nederland, Zwitserland en de Europese context, 1600-1900" programma met internationale deelname en NWO-financiering); Medische Geschiedenis (reeks internationale werkgroepen met het Britse Wellcome Trust en de Duitse Robert Bosch Stiftung); een werkgroep heiligheid /holiness is in de aanloopfase. Ook de wijd verbreide aandacht voor gender-thema's in het algemeen en vrouwengeschiedenis in het bijzonder ligt op het vlak van de Cultuurprocessen in context .

Related organisations

Related people

Classification

D34000 History
D69000 Gender studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation