KNAW

Research

Policy-scan of IPCC-Fourth Assessment Report

Pagina-navigatie:


Update content


Title Policy-scan of IPCC-Fourth Assessment Report
Period 03 / 2007 - 11 / 2007
Status Completed
Research number OND1321138

Abstract

[Research needs]:
The IPCC-Fourth Assessment Report will likely be a reference point for future policy development on climate change adaptation and mitigation. The Dutch policy community (ministry of Agriculture, Nature and Food safety, and others) needs an inventory of possible consequences of IPCC findings for its existing and future policies, both national and international.
[Research objectives]:
To scan IPCC-4AR for policy relevant new findings from a Dutch perspective. Assess level of scientific (un)certainty and applicability to Dutch situation. Consequences for existing policies, needs for new policies. Advice on required steps for policy revision (additional research, stakeholder assessment etc.)
[Results and products]:
Report + stakeholder meeting

Abstract (NL)

[Kennisbehoefte doelgroep]:
Het Fourth assessment report van het IPCC (IPCC-4AR) geeft de stand van de wetenschappelijke kennis rond klimaatverandering. Het beslaat drie thema s: klimaatsysteem en klimaatscenarios (WGI), Adaptatie (WGII) en Mitigatie (WGIII). Met name de laatste 2 delen (Adaptatie en Mitigatie) zijn integrerend geschreven en hebben ook een aantal gemeenschappelijke themas vb sustainable development vs mitigatie en/of adaptatie. Alledrie de delen zijn voorzien van uitvoerige Technical Summaries en meer beknopte Summaries for Policymakers. Ook is er Synthesis Report in voorbereiding over alle drie de thema s heen.
Deze assessment reports zullen in de eerste helft van 2007 officieel gepubliceerd worden, WG1 in het 1e kwartaal en WGII en WGIII in het 2e kwartaal en het Synthesis report eind 2007.
Naar verwachting zal de IPCC-4AR, net als voorgaande assessments, richtinggevend zijn voor:
- UNFCCC onderhandelingen oa post-Kyoto (2012+) future climate regimes
- daarmee samenhangende onderhandelingen binnen de EU en nationaal
- na toespitsing op de NL situatie voor binnenlands mitigatie en adaptatiebeleid (ARK, FES claim - klimaat)
- voor nader onderzoek aan geconstateerde kennishiaten in alledrie themas op zowel nationaal als internationaal nivo.
Daarom bestaat er de behoefte deze rapportages zo snel mogelijk na publikatie te scannen op relevante nieuwe bevindingen (tov voorgaande assessments) voor zover die consequenties zouden kunnen hebben voor relevante beleidsterreinen van in de eerste plaats LNV, en in overleg ook voor die van aanpalende ministeries waarmee LNV op specifieke onderwerpen samenwerkt (VROM, V&W, ).
[Doelstelling(en) van het onderzoek]:
Scannen van nader te bepalen tekstdelen van het IPCC-4AR op relevante nieuwe bevindingen vanuit een (primair, maar niet uitsluitend) Nederlands perspectief, voor zover die consequenties zouden kunnen hebben voor relevante beleidsterreinen van LNV en evt ander ministeries. Duiding van mate van wetenschappelijke (on)zekerheid van bevindingen. Inschatting maken van wat die beleidsconsequenties kunnen inhouden (positionering binnen en buiten NL, houdbaarheid bestaand beleid, noodzaak/wenselijkheid nieuw beleid, onderbouwing daarvan, etc ). Eerste aanbevelingen doen mbt tot evt benodigde stappen om aan beleidsconsequenties invulling te geven (beleidsagendering, evt onderzoeksagendering - BO, KB).
Mbt het WGII rapport zal de beleidscan zich vooral richten op:
- impacts klimaatverandering natuur en landbouw
- mogelijkheden / instrumenten adaptatie landbouw en natuur
- integratie mitigatie- adaptatie- sustainable development
Mbt het WGIII rapport zal de beleidscan zich vooral richten op:
- rol bossen en ontbossing in future climate regimes
- rol veengebieden in future climate regimes (zie ook project I-10)
- mogelijkheden inzet biomassa internationaal
- mogelijkheden / instrumenten mitigatie landbouw
- integratie mitigatie- adaptatie- sustainable development
Voor verder uitwerking en gerichte ondersteuning van LNV op éen of meerdere bovenstaande issues, kunnen aanvullende projectjes via de HelpDesk worden opgezet.
[Aanpak en tijdspad ]:
Dit projectvoorstel gaat er van uit dat de beleidsscan zich in eerste instantie richt op zowel WGII (Adaptatie) als op WGIII (Mitigatie) met waar nodig uitstapjes naar WGI (Systeem en scenarios). Ook staan primair consequenties voor LNV beleid centraal. Bij evt verruiming of juist beperking van de vraagstelling wordt budget aangepast
De planning is enigszins afhankelijk van de publicatiedatum van de verschillende onderdelen van het IPCC-4AR.
maart 2007 Startbijeenkomst met doelgroep en potentiële projectpartners ter afbakening van de vraag cq relevante beleidterreinen, te scannen 4AR tekstdelen, en specificering verdere planning
april-aug 2007 Beleidsscan IPCC4-AR van mn WGII en WGIII met eind juni tussen evaluatie resultaten en indien nodig bijstelling
september 2007 Tweede bijeenkomst doelgroep en projectpartners. Presentatie en bespreking bevindingen en gezamenlijk opstellen aanbevelingen
oktober/november 2007 Oplevering rapportage (vóór de COP13/MOP3 begin december 2007)

Related organisations

Related people

Project leader Dr. R.W.A. Hutjes

Related research (upper level)

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D18100 Exploitation and management physical environment
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation